YEL-WULA 16

1Al pùorí, ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔ-kpɛ̃w ʋ yire a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ yere a malkɩ ayopõi zie: «A koli-nyuuri ayopõi na paalɩ a Naaŋmɩn suur a, nyɩ cen tɩ cir a ƴãw a tẽw zu.» 2A malkɩ dãw-niwn sob tɩ cen na tɩ cir a ʋ dem ƴãw a tẽw zu. Natɩ-faar na 'wɔbr a, tɩ tɛ n a nɩbɛ bɛl na tɛr a dʋ̃w bãwfʋ ɛ gbine dume puore a ʋ dasule a. 3A malkɩ ayi sob tɩ cir ɩ a ʋ dem ƴãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ. A kʋ̃ɔ tɩ lɩɛb a, ɩ mɛ̃ kũu zɩ̃ɩ a, ɛ́ bʋ̃-vʋʋra za na be a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a kpi. 4A malkɩ ata sob tɩ cir ɩ a ʋ dem ƴãw a mamɛ pʋɔ nɩ a kʋ̃ɔnɩ bul-nɛɛ ƴãw, a lɩɛbɩ zɩ̃ɩ. 5Lɛ n'a ɩ̃ tɩ wõ a kʋ̃ɔnɩ malkɩ ʋ yere: «Fʋ tɛr ɩ yel-mɩŋa, fʋ̃ʋ na be ɛ dãw be a, fʋ̃ʋ na ɩ a Nɩ-Sõw a, a ŋa n'a fʋ sɩrɩ wul a fʋ yel-mɩnʋ. 6Bɛ na cir a fʋ nɩbɛ nɩ a fʋ ƴɛr-manbɛ zɩ̃ɩ a, zɩ̃ɩ n'a fʋ mɩ̀ kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ nyúur. Bɛ tɛr ɩ!» 7Ɩ̃ tɩ lɛb a wõ kɔkɔr ʋ ƴɛrɛ yire a bawr-maal-kúur lowr yere: «Ʋ̃ʋ, Sore Naaŋmɩn kpɛnʋ-za-sob i, a fʋ ƴɛrʋ fʋ na maalɩ a ɩ n sɩza ɛ tɛr yel-mɩŋa.» 8A malkɩ anaar sob tɩ cir ɩ a ʋ dem ƴãw a mʋ̃tɔ̃w zu, bɛ kʋ̀ ʋ sɔr k'ʋʋ dɩrɛ a nɩsaalbɛ nɩ a ʋ vũu. 9Tʋlʋ na bɛ dɩ vuo a, tɩ dɩ n a nɩsaalbɛ; bɛ tɩ tʋ n a Naaŋmɩn yúor zʋmɛ, a Naaŋmɩn na tɛr fãw a bʋ̃-faar a ŋa zu a, ɛ cɛ, bɛ bɛ tɩ lɩɛbɩ a bɛ ɩb zɛw a ʋ yúor ɛ. 10A malkɩ anũu sob tɩ cir ɩ a ʋ dem ƴãw a dʋ̃w naalʋ da-kɔw zu, a ʋ naalʋ tẽw za be lige pʋɔ. A 'wɔbrʋ tɩ ɩ na a nɩbɛ dʋnɛ a zɛlɛ; 11a 'wɔbrʋ na 'wɔbr bɛ a, nɩ a bɛ natɩɛ tɩ ɩ na bɛ tʋʋr a saa zu Ŋmɩn zʋmɛ. Ɛ cɛ, bɛ bɛ tɩ bɛr a bɛ tõ-faar ɛ. 12A malkɩ ayʋɔb sob tɩ cir ɩ a ʋ dem ƴãw a Efaratɩ man-kpɛ̃ɛ pʋɔ. A kʋ̃ɔ tɩ sɩr a, pùo sɔr kʋ̀ a na-mɩnɛ na tɩ yi a saa-pɛrɩ́ waar a. 13Lɛ n'a ɩ̃ tɩ nyɛ̃ kɔ̃tɔ̃-faar ata, na ŋmɛ̃ mɛ̃ lɔn a, a yi a wa-bɩɛ nʋɔrɩ́, a dʋ̃w nʋɔrɩ́ nɩ a Naaŋmɩn ƴɛr-man-bɛlɛ bɛlɛ nʋɔrɩ́. 14Kɔ̃tɔmɛ̃ sɩrɩ n'a, na maalɛ yel-bãw-guuri a. A mɩ́ cen nɩ a tẽ-daa za na-mɩnɛ zie, k'aa tɩ bʋɔlɩ bɛ ɓã taa a Naaŋmɩn kpɛnʋ-za-sob zɛbr bibi-kpɛ̃ɛ ƴãw. 15«Nyɛ̃, ɩ̃ waar a mɛ̃ nyãnyuge a! Zu-nʋ̃ɔ sob ɩ sob nɛ na bɛr gʋ̃ɔ ɛ tɛr a ʋ bʋ̃-suuri, k'ʋʋ taa wa cere nɩ ƴãgan-zawla bɛ nyɛ̃ a ʋ faalʋ a ɩrɛ ʋ vĩ a ɩ.» 16A kɔ̃tɔ̃-faar tɩ ɓã n a na-mɩnɛ taa zie kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ́ Amagedɔ̃ a ebire ƴɛrʋ pʋɔ a. 17A malkɩ ayopõi sob tɩ cir ɩ a ʋ dem ƴãw a pɩɛlʋ pʋɔ. Kɔkɔ-kpɛ̃w tɩ ƴɛr a yi a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, a naalʋ da-kɔw pɛr. Ʋ tɩ yere na: «A maal a.» 18Lɛ n'a a tɩ ɩ saa nyɩwrʋ, kɔkɛɛ gɔmɛ nɩ a tẽ-sɔw-kɔbr na dam ɩ fãw a, mɛ̃ bɛ na bɛ dãw nyɛ̃ ʋ dam ɩ a fãw ŋa tɔ, a nɩsaal na tĩ kɛ be a tẽw zu a. 19A tẽ-kpɛ̃ɛ tɩ ŋmɛr ɩ ziir ata, ɛ a ten za tẽ-bɛrɛ lo. Naaŋmɩn tɩ lɛb a tɩɛrɩ bãwnɩ a Babɩlɔn tẽ-kpɛ̃ɛ yele, kʋ̀ ʋ a ʋ divɛ̃ nɩ a kole ʋ nyũ, a ʋ su-tʋlʋ divɛ̃. 20A kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ ten za tɩ bɔr a, ɛ́ nɩr bɛ mɩ́ lɛ tɩ nyɛ̃ tãw kãw za ɩ. 21Sa-bi-ku-bɛrɛ, na tɩbrɛ bɛ dɩ vuo a, tɩ yi n a salom zu ɛ lore a nɩsaalbɛ zu. A nɩsaalbɛ tɩ tʋʋr ɩ a Naaŋmɩn a sa-bi-kube dɔwrʋ ƴãw, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a dɔwrʋ ŋa tɩ sɩrɩ na kpɛ kpɛ̃ɛ bɛ dɩ vuo ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\