YEL-WULA 18

1Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ malkɩ yũo ʋ yi a salom zu siwr waar. Ʋ tɩ tɛr ɩ fãw kpɛ̃ɛ, ɛ a ʋ vɩɛlʋ cãa caalɩ a tẽw za. 2Ʋ tɩ cɩɩr a nɩ kɔkɔ-kpɛ̃w yel: «Ʋ lo na! A Babɩlɔn tẽ-kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ lo na! Ƴɛrɛ ŋa a, ʋ lɩɛb ɩ kɔ̃tɔmɛ kpɛb zie, kɔ̃tɔ̃-faar za nɩ lili-faar nɩr na bɛ nɔnɛ a sɔwlʋ zie. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ten za nyũ n a ʋ pɩ̃ɔ-ɩ-ɩrɩ na bɛ maal ɩ wob a divɛ̃. A tẽw zu na-mɩnɛ lãw nɩ ʋ na maalɩ a pɩ̃ɔ yele, ɛ a ʋ naalʋ, na bɛ vʋʋr a, ɩ na a tẽw zu yɛ-yɛrbɛ kpɛ naalʋ.» 4Ɩ̃ lɛ tɩ wõ n kɔkɔ-yũo ʋ yire a salom zu yere: «Ɩ̃ nɩbɛ ɛ, nyɩ yi zaa a ʋ pʋɔ, taa pʋɔrɛ a ʋ yel-bebe pʋɔ ɩ, ɛ́ mɩ̀ taa pʋɔrɛ a ʋ dɔwrʋ na waar a pʋɔ ɩ. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ʋ yel-bebe gbõ n taa do tɩ tɔ a salom, ɛ a Naaŋmɩn bɛ yiiri a ʋ ɩ-faar bɛr ɛ. 6Nyɩ ɩ ʋ mɛ̃ a lɛ ʋ na ɩ a nɩbɛ a, nyɩ ya ʋ a ʋ ɩb san gb'a ayi. Nyɩ paalɩ a ʋ koli-nyuura nɩ divɛ̃ na kpɛmɛ gb'a ayi gãw a al ʋ na ƴãw a nɩbɛ nyũ a. 7Mɛ̃ a lɛ ʋ na nyɛ̃ a yúor ɛ dɩ a dɛpaalʋ a, nyɩ ɩ k'ʋ mɩ̀ nyɛ̃ a kpɩɛrʋ nɩ wahala. Mɛ̃ ʋ taa tɩɛr ɩ ʋ pʋɔ a ŋa: ‹Ɩ̃ zɩ̃ n a ka mɛ̃ pɔw-nãa a, ɩ̃ bɛ ɩ pɔw-kʋɔr ɛ, ɛ́ kʋ̃ bãw wahala towtow ɛ.› 8A lɛ n'a so a ʋ bʋ̃-faar a ŋa na ta ʋ bibi-been: a kũu, a wahala nɩ a kɔ̃; vũu na dɩ ʋ nɩ kʋmɔkʋmɔ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sore Naaŋmɩn na dɩ n ʋ a ƴɛrʋ a tɛr ɩ kpɛ̃w.» 9A tẽw zu na-mɩnɛ, na lãw nɩ ʋ maalɩ a pɩ̃ɔ yele, ɛ lãw nɩ ʋ dɩ a dɛpaalʋ a, na tuo nɩ nuru zũú kone nɩ a ʋ ƴãw, a lɛn daar bɛ nãa wa nyɛ̃ a ʋ vũu zʋ̀ʋ́r a. 10Bɛ na ar a zãá, a ʋ dɔwrʋ na ɩrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a ƴãw, ɛ yere: «Zu-bio wɛ! Zu-bio wɛ! Babɩlɔn ɩ, tɛ̃-kpɛ̃ɛ na tɛr fãw a! A wa ɩ n tɛm been yõ ɛ a fʋ ƴɛrʋ dɩ!» 11A tẽw zu yɛ-yɛrbɛ mɩ̀ na tuo nɩ nuru zũú kone nɩ a ʋ ƴãw, nɩr za na bɛ cãa daar a bɛ yɛrʋ bome a ŋa a ƴãw: 12salm-zɩɩr, salm-pɛlɛ, kʋsɛ-bi-nyɩlɩ nɩ lɛgɛ, pɛn-pɛlɛ saalɩ, pɛn-zɩɩr, pɛn-saalɩ nyɩlɩ vʋlvʋl nɩ pɛn-zɩɩr ɓõɓõ; da-bʋʋrɛ bʋʋrɛ za na bɛ nyɛrɛ a, wɔ́b nyɩ́mɛ́ bʋ̃-maalɩ, da-vɩɛlɩ, kur-zɩɛ, kure bɩɩ kʋsɛ-pɛlɛ bʋ̃-maalɩ; 13tɩɛ kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ kanɛl a pɛgɛ nɩ a bʋ̃-dɩ-mɩɩla bʋʋrɛ a mɩnɛ, bʋ̃-nyuure, kãa-nyũu nɩ tɩ-suúr-zɔ̃ na nyùur vla a; divɛ̃, kãá, zɔ̃ nɩ ci; nĩi nɩ píir, wie nɩ wie torkori, gbãgbaar nɩ nɩ-pàwrɩ. 14A yɛ-yɛrbɛ yere na: «A bome al za fʋ na tɩ bɔbr a, bɔr ɩ a fʋ zie, a fʋ na-bome nɩ a fʋ dɛpaalʋ a, a baar ɩ a fʋ zie, nɩr kʋ̃ lɛ nyɛ̃ a towtow ɛ!» 15A yɛ-yɛrbɛ bɛl, ʋ na tɩ ɩ bɛ kpɛ naalʋ a, na ar a zãá, a ʋ dɔwrʋ na ɩrɛ bɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a ƴãw; bɛ na tuo nɩ nuru zũú kone nɩ; 16bɛ na yere na: «Zu-bio! Nyɛ̃ zu-bio na páw a tẽ-kpɛ̃ɛ a! Ʋ mɩ́ tɩ su n pɛn-pɛlɛ saalɩ fɔbr, pɛn-zɩɩr nɩ pɛn-zɩɩr-ɓõɓõ fɔbr, ʋ mɩ́ tɩ ƴãw nɩ salmɛ, kʋsɛ-bi-nyɩlɩ nɩ lɛgɛ pɩ̃ɛmɛ. 17Ɛ a wa ɩ tɛm been yõ, ɛ a naalʋ a ŋa za baarɩ!» A gbor-bɛrɛ duwrbɛ nɩ a nɩbɛ bɛ na mɩ́ de a, a gbor tõ-tõ-biir nɩ a bɛlɩ dem za a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ na guole a, tɩ ar a zãá, 18ɛ́ bɛ na tɩ nyɛ̃ a ʋ vũu zʋ̀ʋ́r a, bɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yere nɩ: «Tẽ-kpɛ̃ɛ buor ʋ tɩ ta a tẽ-kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ ŋa?» 19Bɛ tɩ 'wɔ̃wnɛ nɩ tanɛ ƴãwnɛ a bɛ zũú, bɛ tɩ tuore nɩ nuru zũú kone cɩɩrɛ yere nɩ: «Zu-bio! Nyɛ̃ zu-bio na páw a tẽ-kpɛ̃ɛ a! A ʋ naalʋ n'a tɩ ƴãw a bɛlɩ dem za, na tɛr gbee a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu a, bɛ kpɛ naalʋ. Ɛ a wa ɩ tɛm been yõ, ɛ a ʋ yele baarɩ!» 20Salom i, cɩlɛ a ʋ loba ƴãw! Nyɩ cɩlɛ, nyɩɩm Naaŋmɩn nɩbɛ ɛ, nɩ-toni nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ɛ! Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn maal ɩ ʋ nɩ a ƴɛrʋ kpɛ nyɩ. 21Lɛ n'a, malkɩ kãw na tɛr fãw a, tɩ ɓaw kʋsɩɛr, na ɩ mɛ̃ nɛ-kpɛ̃ɛ a, lɔb ƴãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ ɛ yel: «A ŋa n'a bɛ na lɔb a Babɩlɔn tẽ-kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ bɛr nɩ fãw, ɛ́ nɩr kʋ̃ lɛ nyɛ̃ ʋ ɛ. 22Nɩr kʋ̃ lɛ wõ korijom nɩ bʋ̃-ŋmɩɛrɩ a ŋmɛ a fʋ pʋɔ ɩ, wele nɩ wɩ́ɛ a pɛblɩ ɛ. Nɩr kʋ̃ lɛ nyɛ̃ tõ-nɔ-bʋʋrɛ kãw za tõ-tone a fʋ pʋɔ ɩ; nɩr kʋ̃ lɛ wõ bɛ ƴɛ́r nɩɛr zu ɛ. 23A fɩ̃tɩlɛ cãa kʋ̃ lɛ caalɩ a fʋ pʋɔ ɩ; bɛ kʋ̃ lɛ wõ a dɛb-sãan nɩ a pɔw-sãan kɔkɔr a fʋ pʋɔ ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fʋ yɛ-yɛrbɛ tɩ ɩ n a nɩ-bɛrɛ a tẽw zu, ɛ́ fʋ tɩ tuli a nɩ-bʋʋrɛ za nɩ a fʋ tɩtɩblʋ.» 24A fʋ pʋɔ n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ nɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ zɩ̃ɩ cir, lãw nɩ a bɛlɩ dem za bɛ na tɩ kʋ́ a tẽw zu a zɩ̃ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\