YEL-WULA 2

1«Sɛb yel a Efɛɛzɩ tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹A ŋa n'a a sob nɛ, na tɛr a ŋmar-bie ayopõi a ʋ dʋrʋ nũú ɛ cere a salmɛ̃ fɩ̃tɩlɩ ayopõi sɔgɔ a, yere: 2ɩ̃ bãw nɩ a fʋ tome, a balʋ fʋ na bal fʋ tʋɔra a, nɩ a fʋ kanyir. Ɩ̃ bãwnɩ a na fʋ̃ʋ nɩ a po-to-dem na kʋ̃ tʋ̃ɔ taa a; a bɛl na yel kɛ́ bɛ ɩ n nɩ-toni ɛ bɛ ɩ nɩ-toni a, fʋ ɩ bɛ na kaa nyɛ̃ bɛ ɩ zir-ŋmarbɛ. 3Fʋ tɛr ɩ kanyir, fʋ wõ n tuo a ɩ̃ ƴãw ɛ bɛ bal tɩɛ bɛr ɛ. 4Ɛ cɛ, ɩ̃ yere fʋ na: fʋ na bɛ cãa nɔnɛ mɛ̃ mɛ̃ a pɛr tib daar a. 5A na ɩ lɛ a, lɛ tɩɛrɩ a be za fʋ na yi kɛ wa lo a! Lɩɛbɩ a fʋ ɩb ɛ lɛb de a fʋ dãwdãw ɩ-ɩrɩ. Fʋ̃ʋ bɛ wa lɩɛbɩ a fʋ ɩb a, ɩ̃ waar ɩ a fʋ zie, ɛ ɩ̃ na wa ír ɩ a fʋ fɩ̃tɩlɛ a ʋ beba zie bɛr. 6Ɛ cɛ, yel-vla ŋa n'ʋ fʋ tɛr: fʋ bɛ nɔnɛ a Nɩkolayiti mɩnɛ tome mɛ̃ a mãa mɩ̀ na bɛ nɔnɛ a a ɩ.› » 7«Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a.» «Sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ a, ɩ̃ na kʋ̀ ʋ nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ tɩɛ wɔmɛ ʋ dɩ, a nyɔ-vʋʋrʋ tɩɛ na ar a Naaŋmɩn zaardɛ̃ pʋɔ a.» 8«Sɛb yel a Sɩmɩɩr tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹A ŋa n'a a niwn-diere nɩ a po-pawrɛ yere, a sob nɛ na tɩ kpi ɛ lɛb vʋʋrɛ a: 9ɩ̃ bãw nɩ a fʋ kpɩɛrʋ nɩ a fʋ nãw (ɛ cɛ, fʋ nɩ̃ɛ na kpɛ naalʋ). Ɩ̃ bãw nɩ a zʋmɛ, a bɛlɩ dem na yel kɛ bɛ ɩ n Zifʋ mɩnɛ ɛ bɛ ɩ Zifʋ a, na tʋʋr fʋ a: Sɩtaana lãw nɩbɛ nɛ bɛ. 10Ta zɔrɛ a tuo fʋ na na wõ a dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ. Nyɛ̃, a Gɛgɛra na ƴãw nɩ nyɩ mɩnɛ gaso pʋɔ k'ʋʋ ɩ nyɩ kaa, ɛ́ nyɩ na nyɛ̃ nɩ kpɩɛrʋ bibie pie. Taa lɛbr pùor ɛ, ɛ tɩ ta a fʋ kũu daar, ɛ ɩ̃ na kʋ̀ b ɩ a zɛb-tʋ̃ɔfʋ kpa-wʋɔ, na ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ a.› » 11«Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a.» «Sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ a, a kũu ayi sob bɛ páwr ʋ ɛ. » 12«Sɛb yel a Pɛrgam tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹A ŋa n'a a sob nɛ na tɛr a zɛbr-sɔ-kpɛ̃ɛ na dɩrɛ a loge ayi, ɛ a nʋɔr ɩ ɓɩlɓɩl a, yere: 13ɩ̃ bãw nɩ a be fʋ na kpɩɛr a: a be a Sɩtaana naalʋ da-kɔw na be a n'a. Ɛ cɛ, fʋ ƴãw nɩ fãw tu a ɩ̃ pùor. A bibie al pʋɔ bɛ mɩ̀ na saa tɩ kʋ́ a ɩ̃ dãsɩɛ-dɩrɛ Ãtɩpasɩ na bɛ lɛbr pùor a nyɩ zie be a, a be a Sɩtaana na kpɩɛr a, fʋ bɛ saw de m ɛ lɛb wa zawrɩ bɛr ɛ. 14Ɛ cɛ, yele blã be n be, ɩ̃ na yere fʋ a al ƴãw: nɩbɛ be n a fʋ zie de a Balaam wulu. A Balaam ŋa n'ʋ tɩ wule a Balakɩ, k'ʋʋ bɛlɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ ƴãw bɛ 'wɔb tɩbɛ bawr-maal-nɛnɛ ɛ maalɩ pɩ̃ɔ yele. 15A fʋ zie mɩ̀ a, nɩbɛ be n be de a Nɩkolayiti mɩnɛ wulu. 16A na ɩ a ŋa a, lɩɛbɩ a fʋ ɩb. Alɛ bɛ ɩ lɛ a, ɩ̃ kʋ̃ yaa kɛ wa a fʋ zie ɩ, ɛ ɩ̃ na zɛb ɩ nɩ a nɩbɛ bɛl nɩ a zɛbr-sɔ-kpɛ̃ɛ na be a ɩ̃ nʋɔrɩ́ a.› » 17«Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a.» «Sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ a, ɩ̃ na kʋ̀ ʋ nɩ mãan sɔwla. Ɩ̃ mɩ̀ na kʋ̀ ʋ nɩ kʋsɛ-pla, ɛ yo-paala sɛb a kʋsɩɛr zu, yo-paala nɩr za na bɛ bãw, a bɛ ɩ a sob nɛ na páw ʋ a ɩ.» 18«Sɛb yel a Tɩatɩɩr tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹ A ŋa n'a a Naaŋmɩn Bie yere, ʋl a mimie na ɩ mɛ̃ vũu-'lera ɛ a gbɛɛ nyɩwrɛ mɛ̃ kur-zɩɛ bɛ na kàr a. 19Ɩ̃ bãw nɩ a fʋ tome, a fʋ nɔ̃wfʋ, a fʋ saw-deb, a nɩbɛ sõwfʋ tɩɛrʋ fʋ na tɛr a, nɩ a fʋ kanyir. A tome fʋ na bɩɛrɩ tõ a, a yãwmɛ na zuo a al fʋ na de niwn tõ a. 20Ɛ cɛ, yel ŋa ƴãw n'a ɩ̃ yere fʋ: fʋ bɛr ɩ a Zezabɛl, a pɔw ŋa na yel k'ʋʋ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ɛ tule a ɩ̃ tõ-tõ-biir, ɛ wule bɛ bɛ maalɛ a pɩ̃ɔ yele ɛ 'wɔbr a tɩbɛ bawr-maal-nɛnɛ a. 21Ɩ̃ bɛr ɩ vuo kʋ̀ ʋ k'ʋʋ lɩɛbɩ a ʋ ɩb, ɛ cɛ, ʋ bɛ bɔbr k'ʋʋ lɩɛbɩ a ʋ ɩb, bɛr a ʋ pɩ̃ɔ yele ɩ. 22Lɛ so ɩ̃ na lɔb ʋ dɔwlɩ kpɩɛrʋ na bɛ tɛr manʋ a gado zu, ʋlɛ nɩ a bɛlɩ dem na lãw maalɛ a pɔw-gaa yel-bebe, bɛlɛ bɛ wa bɛr a ɩ-faar ʋ na wule bɛ a. 23Ɩ̃ mɩ̀ na kʋ́ n a ʋ bibiir. Lɛ n'a a Lãw-yie za na bãw kɛ mãa n'ɩ a sob nɛ na jɛlɛ a pʋʋr, ɛ bãw a nɩsaalbɛ tɩɛrʋ a. Ɩ̃ na mɩ́ ya n a nyɩ za been been man nɩ a ʋ tome.› » 24«Ɛ cɛ, a nyɩɩm na be a Tɩatɩɩr a, ɛ́ bɛ tu a wul-ziri ŋa pùor a, ɛ́ bɛ zànɩ a ʋlɩ bom nɛ a nɩbɛ bɛ ŋa na bʋɔlɛ a ‹ Sɩtaana yel-sɔwlɩ sɔwlɩ › a, ɩ̃ yere nɩ a ŋa kʋ̀rɛ nyɩ: ɩ̃ bɛ lɛ dɔwlɛ nyɩ tuor ƴãw pʋɔ ɩ. 25Ɛ cɛ, a ʋlɩ bom nɛ nyɩ na tɛr a, nyɩ ƴãw fãw fɩɩr ʋ tɛr ɛ gu ɩ̃ wa wa.» 26«Sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ, ɛ tõ a ɩ̃ tome tɩ ta n a baarʋ daar a, ɩ̃ na kʋ̀ ʋ nɩ fãw a nɩ-bʋʋrɛ zu, mɛ̃ a lɛ a mãa mɩŋa na páw fãw a ɩ̃ Sãà zie a; gãda-ɩb a ʋ na tɛr kaarɛ nɩ a bɛ zie, ɛ́ mɩ́ ŋmɛr bɛ bɛr mɛ̃ yawra bʋ̃-mɩɛrɩ a. Ɩ̃ mɩ̀ na kʋ̀ ʋ nɩ a zi-vɩɛ-ŋmara.» 29«Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\