YEL-WULA 21

1Lɛ n'a ɩ̃ tɩ nyɛ̃ salom paala nɩ tẽsɔw paala. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a salom dãw-niwn sob nɩ a tẽsɔw dãw-niwn sob tɩ bɔr a, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ bɛ tɩ cãa be ɩ. 2Ɛ ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a tẽ-sõw, a Zeruzalɛm paala, na yi a Naaŋmɩn zie a salom zu siwr a, ɩ mɛ̃ pɔw-sãan na ƴãw ʋ pɩ̃ɛmɛ a ʋ sɩr ƴãw a. 3Ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔ-kpɛ̃w na yire a naalʋ da-kɔw pɛr a, ʋ tɩ yere na: «Ƴɛrɛ ŋa a, a Naaŋmɩn kpɛb-zie be n a nɩsaalbɛ sɔgɔ. Ʋ na lãw na kpɩɛr ɩ bɛ, ɛ bɛ na ɩ n a ʋ nɩ-bʋʋrɛ, ɛ ʋ ɩ a Naaŋmɩn na be a bɛ zie a. 4Ʋ na fɩɛl ɩ mʋ̃tã-kʋ̃ɔ za bɛr a bɛ mimĩé. Kũu kʋ̃ lɛ cãa be ɩ, kuor nɩ cɛlsɩ nɩ kpɩɛrʋ kʋ̃ lɛ cãa be ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a koro za zie tɔl a.» 5Lɛ n'a a sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a, tɩ yel: «Ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ maalɛ nɩ a bome za a ɩ paalɛ.» Al pùorí ʋ yel mɛ̃: «Sɛb k'aa ƴɛr-bie a ŋa ɩ n sɩza ɛ bɛ tɛr bʋnʋ towtow ɛ.» 6Ʋ tɩ lɛb a yel mɛ̃: «A maal a! Ɩ̃ ɩ n a Alfa nɩ a Omega, a pɛr-tib nɩ a baarʋ. Sob nɛ kʋ̃ɔ-nyuur na kpɩɛr a, ɩ̃ na kʋ̀ ʋ nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ kʋ̃ɔ na bule yire a, mɔlɛ. 7A bom ŋa n'ʋ a sob nɛ na zɛb tʋ̃ɔ a na páw, ɛ ɩ̃ na ɩ n a ʋ Naaŋmɩn, ɛ ʋ ɩ a ɩ̃ bie. 8Ɛ cɛ, a dɛ̃bɩ̃ɛ dem a, a bɛlɩ dem na lɛb pùor a, a nɩ-faar, a nɩ-kʋ́rbɛ, a pɩ̃ɔ-yel-maalbɛ, a tɩtɩlbɛ a, a bɛlɩ dem na maalɛ a tɩbɛ a, nɩ a zir-ŋmarbɛ za a, a bɛ zie n'ɩ a cirbi vũu gbãtar-kpɛ̃ɛ: a kũu-gb'a ayi sob ʋ.» 9A malkɩ mɩnɛ ayopõi na tɩ tɛr a koli-nyuuri ayopõi na paalɩ a baarʋ daar bʋ̃-faar ayopõi a, a bɛ ƴẽn sob tɩ wa na wa yel mɛ̃: «Wa, ɩ̃ wa wul fʋ a pɔw-sãan, a Péle pɔw.» 10A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ tɩ siw mɛ̃ na, ɛ a malkɩ tɩ tɛr mɛ̃ do n tãw-kpɛ̃ɛ na kɛrɩ a zu, tɩ wul mɛ̃ a tẽ-sõw-kpɛ̃ɛ, a Zeruzalɛm, na tɩ yi a Naaŋmɩn zie a salom zu siwr a. 11Ʋ tɩ nyɩwrɛ na nɩ a Naaŋmɩn mɩŋa yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ʋ tɩ nyɩwrɛ na mɛ̃ kʋsɛ-bi-nyɩla a, mɛ̃ zasɩpɩ kʋsɛ-bi-nyɩla na cuoli mɛ̃ kʋ̃ɔ-kuur a. 12A tẽw tɩ tɛr ɩ dacĩ-kpɛ̃ɛ na kɛrɩ a, bɛ mɛ viiri koli ʋ, ɛ mɩ̀ tɛr dɩ̃dɛɛ pie nɩ ayi, yée sɛb ƴãw a dɩ̃dɛɛ ƴãw. 13Lõbowr za mɩ́ tɩ tɛr ɩ dɩ̃dɛɛ ata: ata a saa-pɛrɩ, ata a saa-pɛrɩ́ gʋba lowr, ata a saa-pɛrɩ́ dʋrʋ lowr, ata a mʋ̃tɔ̃w kpɛb lowr. 14A tẽw dacin tɩ mɛ na dɔwlɩ kʋsɛbɛ pie nɩ ayi zu, bɛ na sʋ̃ɔ́ nɩ a pɛr a, ɛ a Péle nɩ-toni pie nɩ ayi yée sɛb a kʋsɛbɛ zu. 15A malkɩ na tɩ ƴɛrɛ a ɩ̃ zie a, tɩ tɛr ɩ bʋ̃-mána, salmɛ̃ bàa-kɛkɛr, k'ʋʋ man nɩ a tẽw, a ʋ dɩ̃dɛɛ nɩ a ʋ dacin. 16A tẽw tɩ tɛr ɩ lõbowe anaar na sɛw taa a: a wogo nɩ a yɛ̀lʋ za tɩ zɛ̃ n taa. A malkɩ tɩ manɩ nɩ a tẽw nɩ a ʋ bàa-kɛkɛr cen nɩ, a tɩ ɩ kilo tur ayi dɔwlɩ kɔbr ayi: a wogo nɩ a yɛ̀lʋ nɩ a kɛrʋ za tɩ zɛ̃ n taa. 17Ʋ mɩ̀ tɩ manɩ nɩ a dacin, a ɩ a na tĩ a nɩsaal kpãkpãnyũgbiel ƴãw tɩ baarɩ a nobie a, gb'a a lɩz'a ayopõi nɩ anaar, nɩsaal bʋ̃-mána a malkɩ na tɩ manɛ nɩ a. 18Zasɩpɩ n'a bɛ tɩ mɛ n a dacin, ɛ mɛ a tẽw tɔr za nɩ salmɛ̃ mɩŋa na ɩ mɛ̃ kʋ̃ɔ-kuur na cuoli a. 19Bɛ tɩ ƴãw nɩ kʋsɛ-bi-nyɩlɩ bʋʋrɛ za a tẽw dacin-pɛr kʋsɛbɛ ƴãw: zasɩpɩ n'a bɛ tɩ ƴãw a kʋsɛ-dãw-niwn sob ƴãw, safɩɩr, a ayi sob ƴãw, agatɩ, a ata sob ƴãw, emerodi, a anaar sob ƴãw, 20onisɩ, a anũu sob ƴãw, sardʋan, a ayʋɔb sob ƴãw, kirizolitɩ, a ayopõi sob ƴãw, beril, a ani sob ƴãw, topaazɩ, a pi-waɩ sob ƴãw, kirizopʋrazɩ, a pie sob ƴãw, tɩrkʋazɩ, a pie nɩ been sob ƴãw, ametɩsɩ, a pie nɩ ayi sob ƴãw. 21A dɩ̃dɛɛ pie nɩ ayi tɩ ɩ n lɛw-bie pie nɩ ayi; lɛw-bi-be-ƴẽni n'a bɛ tɩ maal ɩ a dɩ̃dɛɛ been been. A tẽw laɩ tɩ ɩ n salmɛ̃ mɩŋa na ɩ mɛ̃ kʋ̃ɔ-kuur na cuoli a. 22Ɩ̃ bɛ tɩ nyɛ̃ Ŋmɩn-yir a ʋ pʋɔ ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sore, a Naaŋmɩn kpɛnʋ-za-sob nɩ a Péle tɩ n'ɩ a ʋ Ŋmɩn-yir. 23A tẽw bɛ tɛr a mʋ̃tɔ̃w nɩ a cuw cãa yel-ɩra ɩ, a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ na caalɛ a ʋ ƴãw, nɩ a Péle na ɩ a ʋ fɩ̃tɩlɛ a ƴãw. 24A ten ten nɩbɛ za na cere nɩ a ʋ cãa pʋɔ, ɛ a tẽw zu na-mɩnɛ wa n a bɛ na-bome a be. 25A tẽw dɩ̃dɛɛ na mɩ́ yuo na gã a bibi-ɓil za, kʋ̃ lɛ pàw ɛ, nɩr na kʋ̃ lɛ bãw tɩ̃ɩsɔw a be a ƴãw. 26Bɛ na de nɩ a ten ten na-bome nɩ a yúor-vɩɛlʋ wa n a be. 27Ɛ cɛ, dɛwr za bɛ kpɩɛr a tẽw pʋɔ ɩ, nɩr za na ɩrɛ ɩ-faar na bɛ maal ɩ wob a, ɛ ŋmarɛ ziri a, mɩ̀ bɛ kpɩɛr a ʋ pʋɔ ɩ. Bɛlɩ dem a yée na sɛb ƴãw a Péle nyɔ-vʋʋrʋ sɛbɛ pʋɔ a, bɛl tɛwr nɛ bɛ na kpɛ a ʋ pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\