YEL-WULA 3

1«Sɛb yel a Sardɩ tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹A ŋa n'a a sob nɛ na tɛr a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ ayopõi nɩ a ŋmar-bie ayopõi a yere: ɩ̃ bãw nɩ a fʋ tome; bɛ yel kɛ fʋ vʋʋrɛ na, ɛ cɛ fʋ kpi na. 2Cɛlɛ be, ɛ a yele al na cɛ ɛ bɔbr kũu a, ɩ k'a lɛ kpɛmɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bɛ nyɛ̃ a fʋ ɩ-ɩrɩ a vɩɛl a za a ɩ̃ Naaŋmɩn niŋé ɩ. 3A na ɩ lɛ a, lɛb tɩɛrɩ a lɛ fʋ na de a wulu ɛ wõ ʋ a; tuur a wulu ŋa ɛ lɩɛbɩ a fʋ ɩb. Fʋ̃ʋ bɛ wa cɛlɛ be a, ɩ̃ na wa na wa ùr fʋ mɛ̃ nyãnyuge a, ɛ́ fʋ kʋ̃ bãw a tɛm ɛ. 4Ɛ cɛ fʋ tɛr ɩ nɩbɛ blã a Sardɩ, na bɛ dɛw a bɛ kparɩ bɛr a. Bɛ na su n kpar-pɛlɛ bɩɛlɛ nɩ mɛ̃, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛw na taa nɩ.› » 5«A ŋa n'a a sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ a na su kpar-pɛlɛ; ɩ̃ kʋ̃ sãw a ʋ yúor bɛr a nyɔ-vʋʋrʋ sɛbɛ pʋɔ ɩ, ɛ ɩ̃ na yel ɩ a ɩ̃ Sãà nɩ a ʋ malkɩ mɩnɛ niŋé k'ɩ̃ɩ nɩr ʋ.» 6«Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a.» 7«Sɛb yel a Fɩladɛlfɩ tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹A ŋa n'a a Nɩ-sõw, a Sob nɛ na tɛr yel-mɩŋa a, yere, ʋl na tɛr a nãà Daviir pĩi a, ʋl na mɩ́ yuo ɛ́ nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ pàw a, ʋl na mɩ́ pàw ɛ́ nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ yuo a: 8ɩ̃ bãw nɩ a fʋ tome. Nyɛ̃, ɩ̃ yuo nɩ pan a fʋ niŋé nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ pàw a. Fʋ bɛ tɛr fãw yaga ɩ, ɛ cɛ fʋ tɛr ɩ a ɩ̃ ƴɛrʋ vla ɛ bɛ jɛ m bɛr ɛ. 9Nyɛ̃ a lɛ ɩ̃ na na ɩ a Sɩtaana lãw nɩbɛ a, a zir-ŋmarbɛ bɛ ŋa na yel kɛ bɛ ɩ n Zifʋ mɩnɛ ɛ bɛ ɩ Zifʋ a: ɩ̃ na fɛr bɛ na ƴãw bɛ wa gbĩ dume a fʋ niŋé. Bɛ na nyɛ̃ na bãw k'ɩ̃ɩ nɔnɛ fʋ na. 10Ɩ̃ na yel kɛ́ fʋ dɩ kanyir fʋ saw a, ɩ̃ mɩ̀ na gu b ɩ a kpɩɛrʋ daar, a kpɩɛrʋ na na páw a tẽ-daa za k'ʋʋ ɩ a tẽw zu nɩbɛ kaa a. 11Ɩ̃ kʋ̃ yaa kɛ wa ɩ. A ʋlɩ bom nɛ fʋ na tɛr a, fɩɩr ʋ tɛr kpɛ̃w za, nɩr za taa faarɛ a fʋ zɛb-tʋ̃ɔfʋ kpa-wʋɔ ɩ. 12Sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ a, ɩ̃ na ɩ na ʋ ɩ kpul a ɩ̃ Naaŋmɩn yir pʋɔ, ɛ ʋ kʋ̃ yi zaa a ʋ pʋɔ towtow ɛ. Ɩ̃ na sɛb ɩ a ɩ̃ Naaŋmɩn yúor ƴãw a ʋ zu, nɩ a ɩ̃ Naaŋmɩn tẽ-kpɛ̃ɛ yúor, a Zeruzalɛm paala na yi a ɩ̃ Naaŋmɩn zie a salom zu siwr a. Ɩ̃ mɩ̀ na sɛb ɩ a ɩ̃ yo-paala ƴãw a ʋ zu. 13Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a.› » 14«Sɛb yel a Lawdise tẽw Lãw-yir malkɩ: ‹A ŋa n'a a Amɛn, a dãsɩɛ-dɩrɛ mɩŋa na bɛ lɛbr pùor a yere, ʋl na ɩ a Naaŋmɩn bʋ̃-iri za yib zie a: 15ɩ̃ bãw nɩ a fʋ tome, fʋ bɛ ɓãa gbinini ɛ, ɛ mɩ̀ bɛ tʋlɛ kpãkpã ɩ. Fʋ nãá nɩ̃ɛ tɩ ɓãa gbinini bɩɩ tʋlɛ kpãkpã! 16Ɛ cɛ, fʋ na tʋlɛ bʋnbʋn, bɛ ɓãa gbĩnini ɛ mɩ̀ bɛ lɛ tʋlɛ kpãkpã a, ɩ̃ na ti fʋ na bɛr. 17Fʋ yere nɩ a ŋa: «Ɩ̃ tɛr a na, ɩ̃ kpɛ n naalʋ, bom za tuo bɛ kpɩɛr mɛ̃ ɩ.» Ɛ nɩ̃ɛ bɛ bãw kɛ fʋ bɛ tɛr ŋmɛ̃a ɩ, kɛ́ fʋ ɩrɛ nɩ nɩ-baalʋ, kɛ fʋ ɩ n nãw sob, zɔ̃w ɛ ɩ ƴãgan zawla ɩ! 18Ɩ̃ wule fʋ nɩ yã a: da salmɛ̃ a ɩ̃ zie, tʋ̃ɔ sɩrɩ kpɛ naalʋ, salmɛ̃ bɛ na zuw ír a dɛwr bɛr a; da kpar-pɛlɛ su pàw fʋ tʋɔra, a fʋ ƴãgan zawla na ɩrɛ vĩ a ta cãa sãá ɩ; mɩ̀ da mimie tɩ̃ɩ sanɩ nɩ a fʋ mimie kɛ́ fʋ tʋ̃ɔ nyɛrɛ. 19Bɛlɩ dem za ɩ̃ na nɔnɛ a, ɩ̃ mɩ́ wule bɛ nɩ a bɛ sãwna ɛ kpãanɛ bɛ. A na ɩ lɛ a, tʋlɛ ɛ lɩɛbɩ a fʋ ɩb. 20Mãa n'ɩ ŋan ar a dɩ̃dɔr nʋɔr kpawrɛ a pan. Nɩr wa wõ a ɩ̃ kɔkɔr ɛ yuo mɛ̃ a pan a, ɩ̃ na kpɛ n a ʋ zie tɩ lãw nɩ ʋ dɩ, ɛ ʋ lãw nɩ mɛ̃ dɩ.› » 21«Sob nɛ na na zɛb tʋ̃ɔ a, ɩ̃ na ɩ na ʋ lãw nɩ mɛ̃ zɩ̃ a ɩ̃ naalʋ da-kɔw zu, mɛ̃ a lɛ a mãa mɩ̀ na zɛb tʋ̃ɔ, ɛ cen tɩ lãw nɩ a ɩ̃ Sãà zɩ̃ a ʋ naalʋ da-kɔw zu a.» 22«Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na yere kʋ̀rɛ a Lãw-yie a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\