YEL-WULA 5

1Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ sɛbɛ na pili a, a sob nɛ na tɩ zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a dʋrʋ nũú; bɛ tɩ sɛb a ƴãw a pʋ̃ɔmɩ́ nɩ a zìkùrí, ɛ mɛr a nʋɔr pàw ziir ayopõi nɩ sɩ-suur. 2Ɛ ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ malkɩ na kpɛmɛ a, ʋ hiere yere nɩ kɔkɔr-kpɛ̃w: «Ãa n'ʋ sɛwnɩ na 'lawrɩ a sɩ-suur bɛr ɛ yuo a sɛbɛ?» 3Ɛ cɛ, nɩr za bɛ tɩ ka be, a salom zu, a tẽw zu nɩ a tẽw pile, na tʋ̃ɔ yuo a sɛbɛ ɛ jɩr kaa a ʋ pʋɔ ɩ. 4Ɩ̃ tɩ kone nɩ yaga, bɛ na bɛ tɩ nyɛ̃ nɩr ʋ sɛw taa nɩ na yuo a sɛbɛ ɛ jɩr a ʋ pʋɔ a. 5Lɛ n'a a nɩ-kore ƴẽn sob yel mɛ̃: «Ta kone ɩ. Nyɛ̃, a Zuda dɔwlʋ gbẽw, a nãà Daviir bie zɛb a tʋ̃ɔ; ʋ na 'lawr ɩ a sɩ-suur ayopõi ɛ yuo a sɛbɛ.» 6Lɛ n'a ɩ̃ tɩ nyɛ̃ Péle ʋ ar a naalʋ da-kɔw sɔwlɩsɔw, ɩ mɛ̃ bom bɛ na ŋmaarɩ a kɔkɛɛ a, ɛ a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar nɩ a nɩ-kore jil koli ʋ. Ʋ tɩ tɛr ɩ ɩlɛ ayopõi nɩ mimie ayopõi, na ɩ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ ayopõi ʋ na tõ a tẽw za zu a. 7Ʋ tɩ taw na ta de a sɛbɛ a sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a dʋrʋ nũú. 8A Péle na tɩ dier a sɛbɛ wa baarɛ a, a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar nɩ a nɩ-kore lɩzɛr ɩ anaar tɩ lo na gbĩ dume a ʋ niŋé. Ŋa za mɩ́ tɩ tɛr ɩ korijom nɩ salmɛ̃ lali-jojan, a paalɩ tɩ-suur zɔ̃ na nyuur vla a, na ɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ puoru a. 9Bɛ tɩ yiele nɩ yiel-paala yere nɩ: «Fʋ sɛw na na de a sɛbɛ, ɛ 'lawrɩ a sɩ-suur bɛr. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ ŋmaarɩ fʋ nɩ a kɔkɛɛ, fʋ ya de dɔwlʋ bʋʋrɛ za, ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ za, nɩ-bʋʋrɛ za nɩ ten bʋʋrɛ za nɩbɛ nɩ a fʋ zɩ̃ɩ kʋ̀ a Naaŋmɩn. 10Fʋ ɩ na bɛ ɩ na-mɩnɛ nɩ-bʋʋrɛ nɩ bawr-maalbɛ a tɩ Naaŋmɩn ƴãw, ɛ́ bɛ na dɩrɛ nɩ naalʋ a tẽw zu.» 11Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ na ɛ wõ malkɩ yaga kɔkɔr. Malkɩ yaga yaga na viiri koli a naalʋ da-kɔw, a bʋ̃-vʋʋrɩ nɩ a nɩ-kore a. Bɛ tɩ ɩ n tu-tu-ture ture ture. 12Bɛ tɩ yere na nɩ kɔkɔr-kpɛ̃w: «A Péle bɛ na ŋmaarɩ a kɔkɛɛ a, ʋ sɛwnɩ nɩ kpɛnʋ, naalʋ, yã-bãwfʋ, fãw, ƴãwfʋ, yúor-zɛwfʋ nɩ danʋ!» 13Ɩ̃ mɩ̀ tɩ wõ n a bʋ̃-iri za a salom zu, a tẽw zu, a tẽw pile nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ, a tẽ-daa bʋ̃-iri za, a yere: «A sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a, nɩ a Péle, bɛlɛ so danʋ, ƴãwfʋ, yúor-zɛwfʋ nɩ kpɛnʋ a yome yome za!» 14A bʋ̃-vʋʋrɩ anaar mɩ́ tɩ sɔw na kɛ: «Amɛn!» A nɩ-kore mɩ́ tɩ gbĩ na ɛ pùori nɩ bɛ tʋɔra siwru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\