YEL-WULA 6

1Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a Péle na 'law a sɩ-suur ayopõi dãw-niwn sob a, ɛ ɩ̃ tɩ wõ a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar ƴẽn sob ʋ tanɩ mɛ̃ saa a: «Wa!» 2Ɩ̃ tɩ jɩr a nyɛ̃ wur-pla. A ʋ zɔmnɛ tɩ tɛr ɩ tam, ɛ́ bɛ kʋ̀ ʋ zɛb-tʋ̃ɔfʋ kpa-wʋɔ, ʋ cen nɩ mɛ̃ nɩr na zɛb tʋ̃ɔ, ɛ na cãa lɛ zɛb tʋ̃ɔ a. 3A Péle na wa 'law a sɩ-suur ayi sob a, ɩ̃ wõ n a bʋ̃-vʋʋrɩ ayi sob ʋ yere: «Wa!» 4Lɛ n'a wur yũo tɩ yi, ɩ zɩ̀ɛ. Bɛ tɩ kʋ̀ n a ʋ zɔmnɛ fãw k'ʋʋ ɩ ƴã-ɓaarʋ za ta cãa a tẽw zu ɛ, a nɩsaalbɛ kʋ́rɛ taa. Bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ zɛbr sɔ-kpɛ̃ɛ. 5A Péle na wa 'law a sɩ-suur ata sob a, ɩ̃ wõ n a bʋ̃-vʋʋrɩ ata sob ʋ yere: «Wa!» Ɩ̃ tɩ jɩr a nyɛ̃ wur-sɛbla. A ʋ zɔmnɛ tɩ tɛr ɩ bʋ̃-mána a ʋ nũú. 6Ɩ̃ tɩ wõ na mɛ̃ kɔkɔr na ƴɛrɛ yire a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar sɔgɔ a, ʋ tɩ yere na: «Ka-pla bʋ̃-mána nɔ-been bibi-been sã-ya libie ƴãw, ɛ́ ka-zɩ̀ɛ bʋ̃-mána nɛɛ ata bibi-been sã-ya libie ƴãw. Ɛ cɛ, a kãa nɩ a divɛ̃ a, taa sãwnɛ a bɛrɛ ɩ.» 7A Péle na wa 'law a sɩ-suur anaar sob a, ɩ̃ wõ n a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar sob ʋ yere: «Wa!» 8Ɩ̃ tɩ jɩr a nyɛ̃ wur na sɔb mɛ̃ va-sɛbla a. A ʋ zɔmnɛ dɩ na kɛ Kũu, ɛ a kpɩmɛ tẽw tɩ tuur ʋ. Bɛ tɩ kʋ̀ a nɩ fãw a tẽw ziir anaar sob zu, k'aa kʋ́rɛ a nɩbɛ nɩ a zɛbr sɔ-kpɛ̃ɛ, nɩ a kɔ̃, nɩ a baal-faar nɩ a tẽw zu wɛ-dʋn-faar. 9A Péle na wa 'law a sɩ-suur anũu sob a, a bɛlɩ dem bɛ na kʋ́ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ƴãw nɩ a dãsɩɛ bɛ na dɩ a ƴãw a, ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a bɛ sɩ́ɩr a bawr-maal-kuur pile. 10Bɛ tɩ cɩɩrɛ na nɩ kɔkɔr-kpɛ̃w yere: «Zu-sob na ɩ sõw, ɛ ɩ Zu-sob sɩza a, debor a fʋ na gu n a ƴɛrʋ-maalʋ nɩ a tɩ kũu san sowru a tẽw zu nɩbɛ zie tɩ ta?» 11Lɛ n'a bɛ tɩ kʋ̀ ŋa za kpar-pla wogo, ɛ yel bɛ kɛ́ bɛ cãa alɛ blã, ɛ gu a bɛ tõ-tõ-taabɛ nɩ a bɛ yɛbr, a na fɛr kɛ bɛ kʋ́ mɛ̃ a bɛl a, nʋɔr tɩ paalɩ. 12Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a Péle ʋ 'law a sɩ-suur ayʋɔb sob. Lɛ n'a a tẽ-sɔw-kɔbr tɩ dam kpɛ̃w kpɛ̃w za! A mʋ̃tɔ̃w tɩ lɩɛb a sɔb mɛ̃ pɛn-sɛbla kpirkpir a, ɛ a cuw lɩɛbɩ ʋ za, mʋ̃ɔ mɛ̃ zɩ̃ɩ a; 13a saa ŋmar-bie tɩ pɔrɛ na lore a tẽw zu, mɛ̃ kãkã-tɩɛ sɛsɛb kpɛ̃ɛ na fu a wɔm-kɛrɛ lɔb a. 14A salom tɩ bɔr a, ɩ mɛ̃ sɛbɛ bɛ na pili a; a tan nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ ten bɛ tɩ cãa be a beba ziir ɛ. 15A tẽw zu na-mɩnɛ, a nɩ-bɛrɛ, a sojarɩ nɩ-bɛrɛ, a tɛ̀rá dem, a fãw dem, bɛ za, gbãgbaar nɩ nɩbɛ na so bɛ tʋɔra a, tɩ sɔwl ɩ a bɔwrɩ pʋɔ nɩ a pie pʋɔ a tan zu. 16Bɛ tɩ yere nɩ a tan nɩ a pie: «Nyɩ lo guri pàw tɩ, sɔwlɩ tɩ zãá nɩ a sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a niŋé, zãá nɩ a Péle suur. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛ suur bibi-kpɛ̃ɛ vɩɛ na, ɛ ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ cãa be?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\