YEL-WULA 7

1A a ŋa pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ malkɩ anaar bɛ ar a tẽw gõgone anaar ƴãw. Bɛ tɩ nyɔw nɩ a tẽw sɛsɛbr anaar tɛr, kɛ́ sɛsɛb za taa fure a tẽw zu, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu nɩ tɩɛ kãw za zu ɛ. 2Ɛ ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ malkɩ yũo, ʋ yi a mʋ̃tɔ̃w puru zie duor waar, ɛ tɛr a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a bãwfʋ bʋ̃-ƴãwna. Ʋ tɩ cɩɩr ɩ kpɛ̃w za yel a malkɩ anaar bɛl, bɛ na tɩ kʋ̀ fãw a tẽw nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sãwfʋ ƴãw a: 3«Nyɩ taa sãwnɛ a tẽw, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nɩ a tɩɩr ɛ, ɛ gu tɩ wa tɩ ƴãw a bãwfʋ a tɩ Naaŋmɩn tõ-tõ-biir gbẽé baarɩ.» 4Ɩ̃ tɩ wõ n a nɩbɛ bɛ na ƴãw a bãwfʋ a nʋɔr: nɩbɛ tur lɩz'a ayopõi nɩ tur anaar, na ƴãw a bãwfʋ a Ɩsɩrayɛl bibiir dɔwlʋ za pʋɔ a: 5Zuda dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Urubɛn dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Gadɩ dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; 6Asɛɛr dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Nɛfɩtali dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Manase dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; 7Sɩmɩ̃ɔ dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Levi dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Ɩsakaar dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; 8Zabulɔ̃ dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Zuzɛb dɔwlʋ pʋɔ, tur-pie nɩ ayi; Bɛ̃zamɛ dɔwlʋ pʋɔ tur-pie nɩ ayi. 9A a ŋa pùorí, ɩ̃ tɩ jɩr a nyɛ̃ zu-sɛbla nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔr bãw bɛ nʋɔr a. Ten za, dɔwlʋ za, nɩ-bʋʋrɛ za nɩ ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ za nɩbɛ tɩ nɛ bɛ. Bɛ tɩ ar ɩ a naalʋ da-kɔw nɩ a Péle niŋé, su kpar-wowr pɛlɛ ɛ tɛr kpãkparmɛ̃ wuli a nuru pʋɔ. 10Bɛ tɩ cɩɩrɛ nɩ kpɛ̃w za yere: «A faafʋ yi n a tɩ Naaŋmɩn na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a zie, nɩ a Péle zie!» 11A malkɩ mɩnɛ za tɩ ar a viiri koli a naalʋ da-kɔw, a nɩ-kore nɩ a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar. Bɛ tɩ lo na vɔblɩ muru a naalʋ da-kɔw niŋé, ɛ pùori a Naaŋmɩn nɩ bɛ tʋɔra siwru, 12yere: « Amɛn! Sɩza n'a, a tɩ Naaŋmɩn so a yúor-vɩɛlʋ-danʋ, a yúor-zɛwfʋ, a yã-bãwfʋ, a barka puoru, a ƴãwfʋ, a kpɛnʋ, a fãw, yome yome za! Amɛn!» 13A nɩ-kore ƴẽn sob tɩ de nɩ a ƴɛrʋ sowri mɛ̃: «Ãa mɩnɛ n'ɩ a nɩbɛ bɛ ŋa na su a kpar-wowr pɛlɛ a, ɛ́ nyɩnɛ n'a bɛ yi wa?» 14Ɩ̃ tɩ sɔw ʋ na: «Ɩ̃ Zu-sob i, fʋ̃ʋ n'ʋ bãw.» Lɛ n'a ʋ tɩ yel mɛ̃: «Bɛlɛ n'ɩ a bɛl na yi a kpɩɛrʋ kpɛ̃ɛ pʋɔ wa a. Bɛ pɛw nɩ a bɛ kpar-wowr, ɛ ɩ a pɛlɩ a Péle zɩ̃ɩ pʋɔ. 15Alɛ so bɛ ar a Naaŋmɩn naalʋ da-kɔw niŋé, ɛ ƴãwnɛ a Naaŋmɩn mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw, a ʋ yir pʋɔ. A sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a, na piw bɛ na tɛr. 16Kɔ̃ bɩɩ kʋ̃ɔ-nyuur kʋ̃ lɛ kpɛ bɛ towtow ɛ, a mʋ̃tɔ̃w nɩ tʋlʋ kãw za kʋ̃ lɛ dɩ bɛ ɩ. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Péle na be a naalʋ da-kɔw sɔwlɩsɔw a, na ɩ n a bɛ cɩ̃ɩnɛ, ʋ na tɛr bɛ na cen nɩ a be a kʋ̃ɔ-walwal na bùle yire a. Ɛ́ Naaŋmɩn na fɩɛl ɩ mʋ̃tã-kʋ̃ɔ za bɛr a bɛ mimĩé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\