YEL-WULA 8

1A Péle na wa 'law a sɩ-suur ayopõi sob a, a zie tɩ ŋmãa nɩ vʋʋrʋ a salom zu tɩ faar na ta tɛm ŋmãa. 2Al pùorí ɩ̃ nyɛ̃ a malkɩ mɩnɛ ayopõi bɛl na mɩ́ àr a Naaŋmɩn niŋé a; bɛ tɩ kʋ̀ bɛ nɩ wɩɩr ayopõi. 3Malkɩ ƴẽn sob tɩ wa na wa àr a bawr-maal-kuur pɛr; ʋ tɩ tɛr ɩ tɩ-suur zɔ̃ na nyuur vla a bʋ̃-nyɩ̀wrá na ɩ salmɛ̃ a. Bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ tɩ-suur zɔ̃ na nyuur vla a bɛ dɩ vuo ɩ, k'ʋʋ de a lãwnɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ puoru tɩr a salmɛ̃ bawr-maal-kuur zu, na be a naalʋ da-kɔw niŋé a. 4A tɩ-suur zɔ̃ na nyuur vla a zʋ̀ʋ́r, lãwnɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ puoru, tɩ yi n a malkɩ nũú do a Naaŋmɩn niŋé. 5Lɛ n'a a malkɩ tɩ de a tɩ-suur na nyuur vla a bʋ̃-nyɩ̀wrá, mʋ̃ɔ a vũu a bawr-maal-kuur zu paalɩ ɛ lɔb bɛr a tẽw zu. A tɩ ɩ n saa tanʋ, kɔkɛɛ gɔmɛ, saa nyɩwrʋ nɩ tẽsɔw kɔbr damnʋ. 6A malkɩ ayopõi na tɩ tɛr a wɩɩr a ayopõi a, tɩ cɔbrɩ na gùre a pɛblʋ. 7A dãw-niwn sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; sa-bi-kube nɩ vũu, na jɛr zɩ̃ɩ a, tɩ lo n a tẽw zu. A tẽw na põ ziir ata a, zi-been tɩ dɩ n vũu; a tɩɩr na põ ziir ata a, zi-been mɩ̀ tɩ dɩ n vũu, lãwnɩ a mɔ̃-ɓaar za. 8A malkɩ ayi sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; a tɩ ɩ na mɛ̃ tãw-kpɛ̃ɛ na nyɔw vũu dɩrɛ a n'ʋ bɛ lɔb ƴãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a. A kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ, na põ ziir ata a, zi-been tɩ lɩɛb ɩ zɩ̃ɩ. 9A bʋ̃-iri na vʋʋrɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ ɛ põ ziir ata a, a zi-been dem tɩ kpi na, ɛ a gbee na põ ziir ata a, a zi-been dem tɩ sãw na. 10A malkɩ ata sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; ŋmar-bir-kpɛ̃ɛ, na tɩ dɩrɛ mɛ̃ mɔ̃-'lena vũu a, tɩ yi n a salom zu wa lo. Ʋ tɩ lo n a mamɛ nɩ a bul-nɛɛ, na põ ziir ata a, zi-been zu. 11A ŋmar-bir nɛ yúor dɩ na kɛ Lɔw. A kʋ̃ɔnɩ na põ ziir ata a, a zi-been tɩ tome na, ɛ́ nɩ-yaga na tɩ nyũ a a, tɩ kpi na, a kʋ̃ɔ na tɩ tome a ƴãw. 12A malkɩ anaar sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; bɛ tɩ ŋmɛ n a mʋ̃tɔ̃w na põ ziir ata a zi-been, nɩ a cuw na põ ziir ata a zi-been, lãwnɩ a ŋmar-bie na põ ziir atarɩ a zi-be-ƴẽni, a ɩ lɛ a põ ziir-atarɩ a ŋa zi-be-ƴẽni tɩ liw; a bibir cãa, na põ ziir ata a, a zi-been cãa bɛ tɩ cãa caalɛ ɩ, ɛ lɛ n'a a mɩ̀ tɩ ŋmɛ̃ a tɩ̃ɩsɔw ƴãw. 13Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ na ɛ wõ tuw na laarɛ a saa zu za a, ʋ yere kpɛ̃w kpɛ̃w za: «Zu-bio! Zu-bio! Zu-bio n'a a tẽw zu dem ƴãw, a lɛn daar a malkɩ mɩnɛ ata na cɛ a nãà wa pɛblɩ a bɛ wɩɩr a!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\