YEL-WULA 9

1A malkɩ anũu sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ ŋmar-bir ʋ yi a salom zu wa lo a tẽw. Bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ a kɔ̃tɔmɛ dɔwrʋ bɔw-zulu pĩi. 2A ŋmar-bir tɩ yuo nɩ a kɔ̃tɔmɛ dɔwrʋ bɔw-zulu, ɛ́ zʋ̀ʋ́r na ɩ mɛ̃ vũu-kpɛ̃ɛ zʋ̀ʋ́r a ìr do. A tɩ ɩ na a mʋ̃tɔ̃w nɩ a zie a liw. 3Sãsoge tɩ yi n a zʋ̀ʋ́r pʋɔ yɛ́r pàw a tẽw; bɛ tɩ kʋ̀ a nɩ fãw na ŋmɛ̃ taa nɩ nan fãw a. 4Bɛ tɩ yel a na k'aa taa wa ɩrɛ mʋ̃ɔ kãw za, nɩ vaar kãw za, nɩ tɩɛ kãw za bom ɛ; ɛ cɛ, a ɩrɛ a kpɩɛr a nɩsaalbɛ bɛl na bɛ tɛr a Naaŋmɩn bãwfʋ a bɛ gbẽé a. 5A bɛ tɩ tɛr sɔr na kʋ́ a nɩbɛ bɛ ŋa ɩ, dɔwrʋ tɛwr a a na dɔwrɛ bɛ tɩ ta cuwr anũu. Ɛ a dɔwrʋ a na ƴãwnɛ a, ɩ na mɛ̃ nãw na mɩ́ tɛb nɩr a. 6A alɩ bibie nɛ a, a nɩsaalbɛ na bɔbr ɩ a kũu ɛ kʋ̃ nyɛ̃ ʋ ɛ; bɛ na bɔbr a kɛ bɛ nãá kpi, ɛ a kũu mɩ́ zɔ kɛ bɛr bɛ. 7A sãsoge a ŋa tɩ ŋmɛ̃ na taa nɩ wie bɛ na cɔbrɩ zɛbr ƴãw a; a zuru tɩ ɩ na mɛ̃ nãà kpa-wʋʋr na ɩ salmɛ̃ a n'a a vɔblɩ a, ɛ a niŋe tɩ ɩ mɛ̃ nɩsaalbɛ niŋe a. 8A zukɔbɛ tɩ ɩ na mɛ̃ pɔwbɛ zukɔbɛ a, ɛ a nyɩmɛ́ ɩ mɛ̃ gbẽw nyɩmɛ́ a. 9A mɩ́ tɩ ɩ na mɛ̃ kure kparʋ n'ʋ a su pàw a nyãa a, ɛ a pɩgɛ gɔmɛ mɩ́ tɩ ɩ mɛ̃ wi-yaga zɛbr-torkori gɔmɛ, a na tawr zɔrɛ nɩ zɛbr zie a. 10A tɩ tɛr ɩ zʋɛ na ŋmɛ̃ taa nɩ nan zʋɛ a, zʋ-ɓɩlɓɩl, ɛ a fãw a na tɛr dɔwrɛ nɩ a nɩsaalbɛ a cuwr anũu a, a zʋɛ pʋɔ n'a a fãw ŋa be. 11A tɛr ɩ nãa, na ɩ a kɔ̃tɔmɛ dɔwrʋ bɔw-zulu malkɩ a; bɛ bʋɔlɛ ʋ nɩ «Abadɔ̃» a ebire ƴɛrʋ pʋɔ, ɛ bʋɔlɛ ʋ «Apolɩ̃ɔ», a gɩrɛkɩ ƴɛrʋ pʋɔ. 12A zu-bio dãw-niwn sob tɔl a, ɛ zu-bio ayi n'ɩ a ŋa na waar a pùorí a. 13A malkɩ ayʋɔb sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔr ʋ ƴɛrɛ yire a salmɛ̃ bawr-maal-kuur, na be a Naaŋmɩn niŋé a, gõgone anaar ƴãw. 14A kɔkɔr tɩ yere na kʋ̀rɛ a malkɩ ayʋɔb sob na tɛr a wɩ́ɛ a: «Cɛr a malkɩ anaar bɛ na 'lẽ a Efaratɩ man-kpɛ̃ɛ nʋɔr a bɛr.» 15Bɛ tɩ cɛr ɩ a malkɩ mɩnɛ anaar bɛr na tɩ cɔbrɩ gu a tɛm, a bibir, a cuw nɩ a yuon bɛ na na kʋ́ a nɩsaalbɛ na põ ziir ata zi-been dem a. 16Ɩ̃ tɩ wõ n a zɛbr nɩbɛ na zɔm a wie a nʋɔr: bɛ tɩ ɩ n tu-tur kɔbr ayi. 17A ɩ̃ yel-nyɛra pʋɔ a, a ŋa n'a a wie nɩ a zɔmnbɛ tɩ sãá: bɛ tɩ su n kure nyãa-kpali na mʋ̃ɔ mɛ̃ vũu a, a mɩnɛ ɩ sɛblɛ mɛ̃ kʋsɛ-bi-nyɩla kãw bɛ na bʋɔlɛ safɩɩr a, ɛ a mɩnɛ ɩ dʋɔr mɛ̃ cirbi a. A wie zuru tɩ ɩ na mɛ̃ gben zuru a, ɛ a nɛɛ owr vũu, zʋ̀ʋ́r nɩ cirbi. 18A bʋ̃-faar a ŋa ata na tɩ yire a wie nɛɛ pʋɔ a, a vũu, a zʋ̀ʋ́r nɩ a cirbi, tɩ kʋ́ n a nɩsaalbɛ na põ ziir ata a zi-been dem. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a wie nɛɛ pʋɔ n'a a fãw be, nɩ a zʋɛ pʋɔ mɩ̀. A zʋɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ wɩɩr a, ɛ tɛr zuru, ɛ alɛ n'a a malɛ nɩ a nɩbɛ. 20A nɩsaalbɛ bɛl na tɩ cɛ a, a bɛl a bʋ̃-faar ata al na bɛ tɩ kʋ́ a, bɛ tɩ bɛr a bɛ ton-faar ɛ, bɛ tɩ cãa na puore a kɔ̃tɔmɛ nɩ a tɩbɛ bɛ na maalɩ nɩ salm-ziir nɩ salm-pɛlɛ a, bɛ na maalɩ nɩ kure nɩ kʋsɛbɛ nɩ daàr a, tɩbɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ bom, kʋ̃ tʋ̃ɔ wõ bom ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ cen a. 21Bɛ mɩ̀ bɛ tɩ bɛr a bɛ nɩ-kʋ́, a bɛ tɩtɩblʋ, a bɛ pɩ̃ɔ ɩ-ɩrɩ, nɩ a bɛ nyãnyuwlu ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\