ƲRƆM 15

1A tɩɩm na tɛr fãw a saw-deb pʋɔ a, a fɛr a kɛ tɩ mɩ́ sõw a bãbaalbɛ a bɛ bãbaalʋ pʋɔ, ɛ ta bɔbr kɛ tɩ ɩrɛ lɛ na nʋmɛ a tɩ zie a ɩ. 2Ŋa za a tɩ pʋɔ, ʋ mɩ́ bɔbr k'ʋʋ ɩrɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr a ʋ tɔ-sob a ʋ vla ƴãw, k'ʋʋ tʋ̃ɔ sõwne ʋ ʋ kɛrɛ a ʋ saw-deb pʋɔ. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta bɛ tɩ bɔbr k'ʋʋ ɩrɛ lɛ na nʋmɛ a ʋ zie a ɩ, ɛ cɛ a nɩ̃ɛ na tɩ ɩ mɛ̃ a ŋa a Sɛb-sõw na yere a: «A fʋ zʋm-tʋʋrbɛ zʋmɛ lo n a ɩ̃ zu.» 4A yele al za na sɛb a Sɛb-sõw pʋɔ a koro za a, tɩɩm wulu ƴãw n'a a sɛb, k'aa su-nyɔwra nɩ a mɔwlʋ a na kʋ̀rɛ tɩ a zũú, tɩ tʋ̃ɔ tɛr a tɩɛrʋ a Naaŋmɩn ƴãw. 5A Naaŋmɩn na ɩ su-nyɔwra nɩ mɔwlʋ sob a, ʋ ɩ nyɩ cɔwrɛ a Yeezu Kɩrɩta, wone taa vla a nyɩ cara pʋɔ. 6Lɛ n'a nyɩ na lãw tɛr tɩɛr-been nɩ nɔ-been danɛ nɩ a Naaŋmɩn, tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta Sãà. 7A na ɩ lɛ a, nyɩ dier taa, mɛ̃ a lɛ a Kɩrɩta na de nyɩ, Naaŋmɩn tʋ̃ɔ nyɛ̃ danʋ a. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a Naaŋmɩn na ŋmɛ̃ ʋ ŋmɛ̃a a zũú n'a, a Kɩrɩta lɩɛbɩ a Zifʋ mɩnɛ tõ-tone, k'ʋʋ tu a nɛɛ a Naaŋmɩn na ƴãw kʋ̀ a bɛ sãà mɩnɛ a. 9A bɛl na bɛ ɩ Zifʋ mɩnɛ a, a Naaŋmɩn nɩ-baal-zɔba zũú n'a bɛ danɛ ʋ, a tu mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Alɛ n'a so ɩ̃ na danɛ fʋ nɩ-bʋʋr-yoru sɔgɔ, ɩ̃ na yiele na ƴãwnɛ nɩ a fʋ yúor.» 10A Sɛb-sõw mɩ̀ lɛb a yel: «Nɩ-bʋʋrɛ ɛ, nyɩ cɩlɛ lãw nɩ a Sore nɩbɛ!» 11Ɛ lɛ maalɛ: «Nɩ-bʋʋrɛ ɛ, nyɩ danɛ a Sore nyɩ za, nyɩɩm, nɩbɛ za, nyɩ íre a ʋ yúor!» 12Ɩzayi mɩ̀ cãa na yere: «A Zese bʋʋrɛ nɩr na wa na, ʋ na ìr a dɩrɛ naalʋ a nɩ-bʋʋr-yoru zu, ɛ́ bɛ na ƴãw nɩ a bɛ tɩɛrʋ a ʋ ƴãw.» 13A Naaŋmɩn na n'ʋ tɩ mɩ́ tɩɛrɛ a, ʋ ɩ kɛ nʋ̃ɔ̀ nɩ ƴã-ɓaarʋ paalɩ nyɩ a nyɩ saw-deb pʋɔ, k'aa nyɩ tɩɛrʋ, nyɩ na ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw a, ɩ kpɛ̃ɛ yaga za a Vʋʋrʋ Sõw fãw zũú. 14Ɩ̃ yɛbr ɩ, ɩ̃ mɩŋa za bãwnɩ a na nyɩ na tɛr tɩɛr-vɩɛlɩ yaga ɛ bãw bom za vla, na tʋ̃ɔ wule nɩ taa yã a. 15Ɛ cɛ ɩ̃ nyɔw nɩ nyãa bʋʋrɛ kãw sɛb ɩ nyɩ a ɩ̃ sɛbɛ ziir a mɩnɛ, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ sɩ̃w a nyɩ tɩɛrʋ. Ɛ mãa wa sɛb a lɛ a, a ɩ n a maalʋ a Naaŋmɩn na kʋ̀ m a zũú n'a, 16k'ɩ̃ɩ ɩ a Yeezu Kɩrɩta tõ-tõ-bie a nɩ-bʋʋr-yoru ƴãw. Tõ-sõw n'ʋ ɩ̃ tone hiere a Naaŋmɩn Yel-nʋ̃ɔ̀, k'aa nɩ-bʋʋr-yoru lɩɛbɩ baw-maal-bom na nʋmɛ a Naaŋmɩn zie a, baw-maal-bom Vʋʋrʋ Sõw na ɩ k'ʋ ɩ sõw a. 17A na ɩ lɛ a, mãa nɩ a Yeezu Kɩrɩta na lãw taa a, ɩ̃ na tʋ̃ɔ na nyʋʋr a ɩ̃ ton ƴãw, ɩ̃ na tone a Naaŋmɩn ƴãw a. 18Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mãa wa sʋ̃ɔmɩ saw ƴɛrɛ bom kãw ƴɛrʋ a, a ɩ n a ʋlɩ bom nɛ a Kɩrɩta na tu a ɩ̃ zie maalɩ, k'ʋʋ ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru sawr a Naaŋmɩn nʋɔr a. Ƴɛrʋ nɩ ɩ-ɩrɩ n'a ʋ maal ɩ a yel ʋl, 19nɩ yele na ɩ bãwfʋ sãá a fãw, nɩ yel bãw-guuri nɩ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ Sõw fãw. A ŋa n'a, ɩ̃ tĩ a Zeruzalɛm ɛ yel a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀ vla za gʋɔr ɩ tɩ ta n Ɩlɩɩrɩ. 20Ɛ cɛ ɩ̃ bɛ saw yel a Yel-nʋ̃ɔ̀ be nɩbɛ na wõ a Kɩrɩta yele a ɩ, k'ɩ̃ɩ taa wa mɩɛr a dacine dɔwlɛ yir pɛr zu nɩ-yũo na lɔb a ɩ. 21A na ɩ ŋa a, ɩ̃ tu na mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «A bɛlɩ dem bɛ na bɛ tɩ yel a ʋ yel kʋ̀ a, bɛ na nyɛ̃ ʋ na, ɛ a bɛlɩ dem na bɛ tɩ wõ a ʋ yele a, na bãw nɩ a pɛr.» 22A yel ŋa n'ʋ bɛ sɩrɩ saw ɩ̃ wa a nyɩ zie gb'aa ŋmɩn za ɩ. 23Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, zie bɛ cɛ ɩ̃ bɛ tɔ a voru a ŋa pʋɔ ɩ. A yome yãwmɛ na ɩ̃ na bɔbr a nyɩ zie waa a, 24ɛ ɩ̃ bɔbr a kɛ mãa wa cere a Ɛsɩpanyɩ a, mãa tu a be. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ tɩɛrɛ na kɛ mãa wa tɔlɛ a, mãa nyɛ̃ nyɩ, ɛ́ nyɩ sõw mɛ̃ ɩ̃ cen a tẽw ŋa; ɛ cɛ ɩ̃ na de nɩ niwn be a nyɩ zie blã lɛ wõ nʋ̃ɔ̀ baarɩ. 25Ƴɛrɛ ŋa a, Zeruzalɛm a ɩ̃ cere a Kɩrɩta-nɩbɛ tome ƴãw. 26Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Masedʋan nɩ a Akayi Kɩrɩta-nɩbɛ yel a kɛ bɛ na cɩɛr ɩ bome sõw nɩ a Zeruzalɛm Kɩrɩta-nɩbɛ na bɛ tɛr a a. 27Bɛl mɩŋa nɛ bɛ nyɛ̃ bɛ tʋɔra ɩ a lɛ, ɛ cɛ yel-mɩŋa za, a tɩ fɛr a kɛ bɛ sõw bɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ so, a Zifʋ Kɩrɩta-nɩbɛ ɩ n a Naaŋmɩn maalʋ kʋ̀ a nɩ-bʋʋr-yoru; a na ɩ lɛ a, a fɛr a k'aa nɩ-bʋʋr-yoru mɩ̀ sõw bɛ a bɛ ƴãgamɛ yel-bɔbrɩ pʋɔ. 28Mãa wa tu a yel ŋa pùor baarɩ, kʋ̀ bɛ a cɩɛrʋ bome a, ɩ̃ na tu n a nyɩ zie cen a Ɛsɩpanyɩ. 29Ɛ ɩ̃ bãwnɩ a na kɛ mãa wa waar a nyɩ zie a, a Kɩrɩta maalʋ yaga za n'a ɩ̃ na wa n. 30Ɛ cɛ yɛbr ɩ, bom ŋa n'ʋ ɩ̃ zɛlɛ a nyɩ zie, a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta ƴãw, nɩ a nɔ̃wfʋ a Vʋʋrʋ Sõw na tɩrɛ a ƴãw: nyɩ lãw nɩ mɛ̃ a ɩ̃ mɔb pʋɔ, puore a Naaŋmɩn kʋ̀rɛ mɛ̃. 31Nyɩ puore k'ɩ̃ taa lore a Zude tẽw nɩbɛ bɛl na bɛ saw de a nuru pʋɔ ɩ, ɛ a sõwfʋ ɩ̃ na cere nɩ a, a Kɩrɩta-nɩbɛ saw de ʋ vla. 32Lɛ n'a ɩ̃ na tɛr pʋ-pɩɛlʋ wa n a nyɩ zie, Naaŋmɩn wa saw a, wa lãw nɩ nyɩ pɩɛnɩ blã. 33A Naaŋmɩn na ɩ a ƴã-ɓaarʋ sob a, ʋ be a nyɩ za zie. Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\