ƲRƆM 16

1Ɩ̃ zɛlɛ na kɛ́ nyɩ tɛr maal-ɩrɛ a tɩ yeepuule Febe ƴãw, na kaarɛ a Sãkire Lãw-yir zie a. 2Nyɩ saw de ʋ vla a Sore yúor ƴãw, mɛ̃ a lɛ a na sɛw taa nɩ Kɩrɩta-nɩbɛ zie a, ɛ́ nyɩ sõw ʋ yel za ƴãw, ʋ nãà wa tɛr a nyɩ yel-ɩra a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ sõw nɩ nɩ-yaga nɩ a mãa mɩŋa. 3Nyɩ pùori Pɩrɩsɩl nɩ Akɩlasɩ kʋ̀ m, na ɩ a ɩ̃ lãw-tõ-taabɛ a Yeezu Kɩrɩta tome pʋɔ a. 4Bɛ tɩ cɛ nɩ blã na kpi a ɩ̃ faafʋ ƴãw. Mãa yõ bɛ n'ʋ tɛr a bɛ maalʋ ŋa tɩɛrʋ ɛ, a nɩ-bʋʋr-yoru Lãw-yie za mɩ̀ tɛr ɩ a ʋ tɩɛrʋ. 5Nyɩ mɩ̀ pùori a Lãw-yir ʋl nɩbɛ na ɓanɛ taa a bɛ yir a. Nyɩ pùori a ɩ̃ ba Epɛnɛtɩ, na ɩ a dãw-niwn sob na saw de a Kɩrɩta a Azi tẽw a. 6Nyɩ pùori a Marya na hanɩ hanɩ a nyɩ ƴãw a. 7Nyɩ pùori Ãdoronɩkɩsɩ nɩ Zinɩasɩ na ɩ a ɩ̃ nɩbɛ, ɛ lãw nɩ mɛ̃ kpɛ a gaso a. Nɩ-toni na ɩ nɩ-toni a nɛ bɛ, ɛ́ bɛ mɔ̃ mɩ̀ de nɩ niwn saw de a Kɩrɩta a ɩ̃ ƴãw. 8Nyɩ pùori Ãpɩlɩyatɩsɩ ɩ̃ na nɔnɛ a Sore pʋɔ a. 9Nyɩ pùori Irbɛ̃, tɩ lãw-tõ-tɔ a Kɩrɩta tome pʋɔ, nɩ a ɩ̃ ba Sɩtakɩsɩ. 10Nyɩ pùori Apɛl na wul a sãá ʋ na saw de a Kɩrɩta a. Nyɩ mɩ̀ pùori a Arɩtobul yir dem. 11Nyɩ pùori a ɩ̃ nɩr Erodɩ̃ɔ, ɛ mɩ̀ lɛ pùori Narsɩsɩ yir dem na saw de a Sore a. 12Nyɩ pùori Tɩrɩfɛn nɩ Tɩrɩfozi na hanɩ a Sore ƴãw a, ɛ mɩ̀ pùori a ɩ̃ sɛn Pɛrsɩsɩ na hanɩ yaga za a Sore ƴãw a. 13Nyɩ pùori Irifisɩ, a Sore tõ-tõ-bi-yúor, nɩ a ʋ mã mɩ̀ na ɩ mã a ɩ̃ zie a. 14Nyɩ pùori Asɛ̃kɩrɩtɩ, nɩ Filegɔ̃, nɩ Ɛrmɛsɩ nɩ Patorobasɩ nɩ Ɛrmasɩ nɩ a yɛbr bɛl na be a bɛ zie a. 15Nyɩ pùori Fɩlɔlɔgɩ nɩ Zili, Nere nɩ a ʋ yeepuule Olɛ̃pasɩ nɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ bɛl za na be a bɛ zie a. 16Nyɩ weri taa pùori taa nɩ nɔ̃wfʋ na vɩɛl a. A Kɩrɩta Lãw-yie za puore nyɩ na. 17Yɛbr ɩ, ɩ̃ kpaalɛ nyɩ na, kɛ́ nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a bɛlɩ dem na bɛ dier a wulu bɛ na kʋ̀ nyɩ a ƴãw, ɛ́ mɩ́ ƴãwnɛ bʋ́r-taa a Kɩrɩta-nɩbɛ sɔgɔ, ɛ ɩrɛ bɛ bɔrɛ a. Nyɩ taw zãá nɩ bɛ, 18bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ bɛ kaarɛ a Kɩrɩta tɩ Sore yele zie ɩ, bɛl nyagɛ zie n'a bɛ kaarɛ. Ƴɛr-vɩɛlɩ nɩ nɔ-kãa n'a bɛ mɩ́ tɛr bɛlɛ nɩ a nɩbɛ bɛl na bɛ tɛr a mɩnɛ kãw a. 19A Sore nʋɔr nyɩ na sawr a, a nɩbɛ za wõ n a yele. Lɛ so nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ mɛ̃ a nyɩ ƴãw, ɛ cɛ ɩ̃ bɔbr a kɛ́ nyɩ ɩ yã-bãwnbɛ ɩrɛ a vla, ɛ vɩɛl dɛrɛ a faa. 20A Naaŋmɩn, na ɩ a ƴã-ɓaarʋ sob a, kʋ̃ yaa kɛ ƴɛ́r a Sɩtaana ŋmɛr bin a nyɩ gbɛɛ pile ɩ. A tɩ Sore Yeezu maalʋ, ʋ be a nyɩ zie! 21A ɩ̃ lãw-tõ-tɔ Timote puore nyɩ na, ʋlɛ nɩ Lisiisɩ nɩ Zazɔ̃ nɩ Sosɩpatɛɛr na ɩ a ɩ̃ nɩbɛ a. 22Ɛ mãa, Tɛrsiisɩ, na sɛb a sɛbɛ ŋa a, ɩ̃ lãw nɩ nɩ a Sore puore nyɩ. 23Gayisɩ, na de mãa nɩ a Lãw-yir za a sãanʋ a, puore nyɩ na. Ɛrasɩ na ɩ a tẽw libi-bine a, puore nyɩ na, ʋlɛ nɩ a tɩ yɛb Kartɩsɩ. [ 24A tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ, ʋ be a nyɩ za zie. Amɛn.] 25Naaŋmɩn so danʋ! Ʋ tɛr ɩ fãw na ɩ tɩ kpɛmɛ a saw-deb pʋɔ tu n a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ̃ na hiere manɛ nɩ a Yeezu Kɩrɩta yele a, ɛ mɩ̀ tu n a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛr-sɔwla ʋ na ɩ tɩ bãw a. A pʋ-tɩɛrʋ ŋa tɩ sɔwl ɩ a dɩta-pɛ-yome za, 26ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbr ɩ na k'ʋ yi cãàmɩ́; mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na be kʋra lɛ a na ƴãw a nʋɔr a, bɛ ɩ na a nɩ-bʋʋrɛ za bãw a pʋ-tɩɛrʋ ŋa, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ saw de a Naaŋmɩn ɛ sawr a ʋ nʋɔr. 27A Naaŋmɩn yõ na ɩ yã-bãwnɛ a, ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ a Yeezu Kɩrɩta ƴãw, a yome yome za! Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\