ƲRƆM 9

1Ɩ̃ na lãw nɩ a Kɩrɩta a, yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yere, ɩ̃ bɛ ŋmarɛ ziri ɛ; a Vʋʋrʋ Sõw caal ɩ a ɩ̃ pʋɔ ʋ dɩrɛ a ɩ̃ dãsɩɛ, 2kɛ́ pʋ-sãwna tɛr mɛ̃ nɩ yaga, ɛ 'wɔbrʋ kãw 'wɔbr mɛ̃ bɛ tɛr bɛrʋ daar ɛ. 3Yel-mɩŋa, a ɩ na mɛ̃ ɩ̃ nãá ɩ nɩr bɛ na ŋmɛ ƴãw a, ɛ́ mãa nɩ a Kɩrɩta bʋ́r taa ɩ̃ lɩɛrɩ a ɩ̃ yɛbr a, a bɛl na ɩ a ɩ̃ bʋʋrɛ a. 4Bɛ ɩ n a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ: Naaŋmɩn ɩ na bɛ lɩɛbɩ a ʋ bibiir, ʋ kʋ̀ bɛ nɩ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ nɩ a wõ-taar ʋ na maal ɩ bɛ a, a Wulu nɩ a puoru, a nɛɛ ʋ na ƴãw k'ʋʋ na maalɩ bɛ na a. 5Bɛ ɩ n a sãakʋ̃-kore bʋʋrɛ, ɛ a bɛ bʋʋrɛ pʋɔ n'a a Kɩrɩta yi ɩ nɩsaal, ʋl na zuo bom za, ɩ Naaŋmɩn na tɛr danʋ kʋra lɛ a. Amɛn. 6Ɛ cɛ, a bɛ wul k'aa lɛ a Naaŋmɩn na yel a bɛ cãa pʋɔ ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ za bɛ nɛ bɛ ɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ yel-mɩŋa ɩ. 7Ɛ a Abraham bʋʋrɛ bɛ ɩ a ʋ bibiir bɛ za ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn tɩ yel ɩ a Abraham a ŋa: «A Ɩzaakɩ bʋʋrɛ nɛ bɛ bɛ na bʋɔlɛ a fʋ bʋʋrɛ.» 8A pɛr lɛ k'aa bibiir bɛ na dɔw a dɔwfʋ tu a nɩsaalʋ dɔwfʋ tɛwr a, bɛlɛ bɛ nɛ bɛ ɩ a Naaŋmɩn bibiir ɛ; a bibiir bɛ na dɔw, a dɔwfʋ tu a lɛ a Naaŋmɩn na yel a, bɛl tɛwr nɛ bɛ ɩ a Abraham bʋʋrɛ tɛɛ za. 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ƴɛr-bir ŋa tɩ ɩ n nʋɔr a Naaŋmɩn ƴãw: «A a ŋa tɔ-won ɩ̃ na lɛb a wa, ɛ a Saara na tɛr ɩ bie.» 10A za cãa bɛ n'a ɩ; Erebeka mɩ̀ n'ɩ ŋa: a ʋ yɩbr ayi tɩ lãw nɩ sãà been, a tɩ sãakʋm Ɩzaakɩ. 11Ɛ cɛ Naaŋmɩn mɩ́ kaa na ír a nɩbɛ tu n a lɛ ʋ na cɔbrɩ a yele bin a: a ʋ kaa-íru mɩ́ tu n a bʋɔlʋ ʋ na bʋɔlɛ bɛ a, ʋ bɛ mɩ́ tu a bɛ ɩ-ɩrɩ ɛ. A Naaŋmɩn na bɔbr k'ʋʋ wul k'aa lɛ ʋ na cɔbrɩ a yele bin a, a gã nɩ kʋra lɛ a, ʋ tɩ yel ɩ a Erebeka, a lɛn daar a ʋ yɩbr na bɛ tɩ dɔw sɛr, ɛ mɩ̀ bɛ tɩ maalɩ vla bɩɩ faa sɛr a: «A kpɛ̃ɛ na ɩ n a bile tõ-tone.» 13A tu n a a ŋa a Sɛb-sõw na yel a: «Zakɔb ʋ ɩ̃ nɔ̃w zuo a Ezawu.» 14Tɩ na yel a kɛ bo? A Naaŋmɩn taa ɩrɛ bɛ wa tuur yel-mɩnʋ ʋ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! 15Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ tɩ yel ɩ a Mõyiir zie a ŋa: «Ɩ̃ na zɔ n sob nɛ nɩ-baalʋ ɩ̃ na bɔbr a, ɛ tɛr su-ɓaarʋ sob nɛ zie ɩ̃ na bɔbr a.» 16A na ɩ a ŋa a, a bɛ yi nɩsaal na bɔbr a zie, nɩ fãw ʋ na ƴãw a zie ɩ, Naaŋmɩn na zɔrɛ nɩ-baalʋ a zie n'a a yi. 17A Sɛb-sõw pʋɔ a, Naaŋmɩn yel ɩ a ŋa a Eziptɩ tẽw nãà Faarɔ̃ zie: «Ɩ̃ ɩ na fʋ ɩ a nãà, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ wul a ɩ̃ kpɛnʋ a fʋ zie, ɛ a ɩ̃ yúor yi a tẽw zu ziir za.» 18A ŋa n'a a Naaŋmɩn mɩ́ zɔ sob nɛ ʋ na bɔbr a nɩ-baalʋ, ɛ ɩ zu-kpɛnʋ tɛr sob nɛ ʋ na bɔbr a. 19Kãpaw fʋ na yel mɛ̃ na: «Bʋnʋ ƴãw n'a a Naaŋmɩn na cãa yere tɩ? Ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ yel k'aa ʋ pʋ-tɩɛrʋ ta maalɩ?» 20Ɛ cɛ ãa nɩ̃ɛ nɛ b, nɩsaal ɩ, na ƴɛrɛ lɩɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn? Yawra bʋ̃-mɩɛra na tʋ̃ɔ na yel a ʋ mɩɛrɛ kɛ bʋnʋ ƴãw n'a ʋ mɛ ʋ a a ŋa bɩɩ? 21A yaw-mɩɛrɛ bɛ tɛr sɔr na ɩrɛ lɛ za ʋ na bɔbr a nɩ a yawra bɩɩ? Ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ mɛ bom na tɛr yúor a, bɩɩ bom na ɩ sãsara lɛ, a nɩ a yaw-been ʋ na naw a bɩɩ? Yaw-mɩɛrɛ nɩ duwle (9.21). 22Naaŋmɩn tɩ bɔbr a k'ʋʋ wul a ʋ suur, ɛ ɩ kɛ̀ bɛ bãw a ʋ kpɛnʋ. A bɛlɩ dem a na tɩ sɛw k'ʋʋ nyɛ̃ nɩ suur a, ɛ́ bɛ tɩ ta a dɔwrʋ kɛrkɛr lɛ a, ʋ nyɔw nɩ ʋ tʋɔra yaga a bɛ ƴãw. 23Ɛ ʋ mɩ̀ tɩ bɔbr a wul a lɛ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ na ɩ kpɛ̃ɛ sɛw a bɛl na cɛ a zie a, a bɛl a na tɩ sɛw k'ʋʋ zɔ bɛ nɩbaalʋ a, a bɛl ʋ na dãw de niwn cɔbrɩ kɛ́ bɛ wa pʋɔ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ a. 24Tɩ mɩ̀ pʋɔ na, tɩɩm ʋ na bʋɔlɩ, a bɛ ɩ a Zifʋ mɩnɛ tɛwr pʋɔ ɛ mɩ̀ ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru pʋɔ a. 25A a ŋa tɔr za n'a ʋ yere a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Oze sɛbɛ pʋɔ: «A nɩbɛ bɛl na bɛ tɩ ɩ ɩ̃ nɩbɛ a, ɩ̃ bʋɔlɛ bɛ nɩ ɩ̃ nɩbɛ, ɛ a nɩ-bʋʋrɛ ɩ̃ na bɛ tɩ nɔnɛ a, ɩ̃ na bʋɔlɛ bɛ nɩ ɩ̃ nɩ-nɔnɩ. 26Ɛ a be tɔr za bɛ na tɩ yel bɛ: ‹Nyɩ bɛ ɩ ɩ̃ nɩbɛ a›, bɛ na bʋɔlɛ bɛ nɩ a be: ‹Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a bibiir.› » 27Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi n'ɩ ŋan ka lowr mɩ̀ yere kpɛ̃w za a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ ƴãw: «A Ɩsɩrayɛl bibiir mɩ̀ saa tɩ yãwmɛ man a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr biire a, a bɛ ŋmãa na cɛ a tɛwr a nãá nyɛ̃ a faafʋ; 28Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ʋlɩ bom nɛ a Sore na yel a, ʋ na maal ʋ nɩ ʋ za fɔ̃w lɛ a tẽw zu.» 29A Ɩzayi n'ʋ mɩ̀ tɩ cãa dãw yel: «A tẽ-daa za Sore bɛ tɩ cɛ bʋʋrɛ blã bɛr tɩ a, tɩ nãá tɩ ɩ na mɛ̃ Sodɔm tẽw a, tɩ nãá ŋmɛ̃ na taa nɩ Gomɔɔr tẽw.» 30Tɩ na yel a kɛ bo? A ŋa n'a tɩ na yel: nɩ-bʋʋr-yoru nɩbɛ, na bɛ tɩ bɔbr a mɩnʋ a, páw nɩ a mɩnʋ a Naaŋmɩn zie, a mɩnʋ ʋl na yi a saw-deb zie a n'ʋ ɩ̃ yere; 31ɛ cɛ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ na tɩ bɔbr kɛ bɛ ɩ nɩ-mɩn a Naaŋmɩn zie, Wulu sawfʋ zũú a, bɛ bɛ páw a ʋlɩ bom nɛ a Wulu na bɔbr a ɩ. 32Bʋ̃ʋ n'ʋ so? Bɛ bɛ tɩ bɔbr kɛ bɛ pɛlɩ a Naaŋmɩn pʋɔ a saw-deb zũú ɛ, ɛ tɩɛrɛ kɛ bɛ pɛlɩ a ʋ pʋɔ a bɛ ɩ-ɩrɩ zũú. Bɛ ŋmɛ n gbɛr a gbɛ-ŋmɛ-kʋsɩɛr ƴãw, 33a kʋsɩɛr ʋl a Sɛb-sõw na yere a ŋa a: «Mãa n'ɩ ŋan ƴãwnɛ gbɛ-ŋmɛ-kʋsɩɛr a Sɩyɔ̃ tẽw pʋɔ, pìir kʋsɩɛr na ɩrɛ bɛ lore a. Ɛ cɛ sob nɛ na saw de ʋ a, ʋ kʋ̃ nyɛ̃ vĩ ɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\