1 Korinth 12

1Ëmën, awiëc ba jam miɔ̈c ye yök tënë Wëi Nhialic. Awiëc bäk yith ŋic rin ë käkkä miɛ̈thakäi cï gam. 2Aŋiɛckë, wäär ye wek kɔc cie Nhialic ë door, wek aa we cï muɔ̈r dhɔ̈l juëc bäk ke aa door jak cï kiɛ̈ɛ̈t. 3Awiëc bäk ŋic lɔn acïn raan ye Wëi Nhialic cök puɔ̈u, lëu ye bï Jethu lɛ̈k guɔ̈p wël rɛc. Ku acïn raan la riɛl bï lueel lɔn ye Jethu Bɛ̈ny tɛ̈ këc Wëi Nhialic ye tääu yepuɔ̈u. 4Miɔ̈c juëc cïï thöŋ aatɔ̈ thïn, ku ee Wëi Nhialic töŋë yen ë ke gam. 5Kɔc aa luui dhɔ̈l juëc, ku ë Bäny tök yen aye kë luɔ̈ɔ̈i. 6Miɔ̈c juëc cïï thöŋ ye kɔc luui aatɔ̈ thïn, ku ë Nhialic töŋ yen ë ke gäm raan ëbën rin luɔiden wïc. 7Nhialic ë raan gäm kë ye raan ye ŋic lɔn rëër Wëi Nhialic kek ye, ku bï luɔ̈ɔ̈i bï yen akut kɔc cï gam kony. 8Wëi Nhialic ë raan tök gäm ŋiɛ̈ɛ̈c käŋ. Ku Wëi Nhialic töŋ kënë, ee raan dɛ̈t looi bï kɔc aa lɛ̈k käjuëc ŋic bɔ̈ tënë Nhialic. 9Wëi Nhialic töŋë, ee raan yiëk riɛl bï yen Raan cï lɔc ku dɔc gam apɛi. Ku yïk raan dɛ̈t riɛl ë yen kɔc tuany kony. 10Wëi Nhialic ë raan gäm riɛl bï yen käk jäŋ gɔ̈i aa looi. Ku gɛ̈m raan dɛ̈t riɛl ë yen wɛ̈t Nhialic lɛ̈k kɔc. Ku raan dɛ̈t ke riɛl ë yen miɔ̈c bɔ̈ tënë Wëi Nhialic, ku kɔ̈k cie bɛ̈n tënë ye tek thook. Ee raan yiëk riɛl bï jam thok kɔ̈k, ku gɛ̈m raan dɛ̈t riɛl bï käk cï lueel thok kɔ̈k teet yiic. 11Ku ë Wëi Nhialic töŋ kënë yen ë käkkä gam ëbën tɛ̈cït tɛ̈ wïc yen ye thïn. Ee ŋɛk gäm miɔ̈c cïï thɔ̈ŋ kek miɔ̈c ë ŋɛk. 12Guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc ë guäp tök la yic käjuëc, cïmën guɔ̈p raan la yic käjuëc. 13Këlä aya, ɣook ëbën ke ɣo ye kɔc Judeo, tɛ̈dë ke ɣo ye kɔc cie kɔc Judeo. Tɛ̈dë ke ɣo ye kɔc lääu nhïïm, tɛ̈dë ke ɣo ye aloony. Wëi Nhialic acï ŋɛk kamkua a muɔɔc nhom ku arɛ̈ɛ̈r kek ɣo, ku acï ɣo looi buk aa baŋ guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc. 14Ku guɔ̈p acie abaŋ tök, ala yic abɛ̈k juëc. 15Tɛ̈dë na lueel cök ëlä, "Rin cïï ɣɛn ye cin, ɣɛn acie abaŋ ë guɔ̈p." Ka cïï kënë ye looi, bï cïï ye abaŋ ë guɔ̈p. 16Tɛ̈dë ke lueel yïc ëlä, "Rin cïï ɣɛn ye nyin, ɣɛn acie abaŋ ë guɔ̈p." Ka cïï kënë ye looi aya bï cïï ye abaŋ ë guɔ̈p. 17Na guɔ̈p ëbën ye nyin, ke ye piŋ këdë? Ku na guɔ̈p ye yïc yetök, ke ye ŋör këdë? 18Ku yic akïn, Nhialic acï abɛ̈k cïï thöŋ tääu guäp tök yic tɛ̈cït tɛ̈ wïc yen ye thïn. 19Na ye abaŋ tök yen tɔ̈ thïn ë rot, ŋuɔ̈t acïn guɔ̈p. 20Ku yic akïn, abɛ̈k juëc aatɔ̈ thïn ku guɔ̈p ee tök. 21Këya, acïï nyin lëu bï lueel tënë cin ëlä, "Yïn acä wïc." Ku acïï nhom luel tënë cök, "Wek aacä wïc!" 22Ku yic akïn, abɛ̈k guɔ̈p ye tak ciɛ̈t ke cïï ril, aacïï dhil liu thïn. 23Ku abɛ̈k guɔ̈p ye yök ke cïn luɔi ye ke kuɛ̈ɛ̈c nhïïm, kek aa yeku ŋiɛc muk apath. Ku guɔ̈p alɔŋ cie nyuɔɔth ë path, aye ŋiɛc kum. 24Ku guɔ̈p alɔŋ cie thiaan, acie kum. Ku Nhialic acä abɛ̈k ë guɔ̈p cïï ke looi bïk aa guäp tök ëbën, ku acä abɛ̈k ë guɔ̈p cïï ke ë kuɛ̈ɛ̈c nhïïm looi bï ya kek kädït apɛi. 25Këya, guɔ̈p ë tök acïï yeyic ë tek, ku abɛ̈kken cïï thöŋ aa röt kuɔny kamken. 26Na rem guɔ̈p abaŋ tök, ka abɛ̈k kɔ̈k ë guɔ̈p aacïï la lɛ̈ŋ aya. Na lec abaŋ tök, ka abɛ̈k kɔ̈k aa mit puɔ̈th kek ye ë tök. 27Week ëbën wek aa guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc, ku ŋɛk kamkun abaŋ guäpde. 28Akut kɔc cï gam yic, Nhialic acä atuuc tɔ̈ɔ̈u tueŋ. Ku bɔ̈ kɔc wël Nhialic luɛɛl kecök. Ku bɔ̈ kɔc ë piööc. Ku kɔc la riɛl ë luui käk jäŋ gɔ̈i. Ku bɔ̈ kɔc la riɛl ye kek kɔc tuany kony bïk pial. Ku kɔc ë kɔc kony, ku kɔc mac kɔc, ku kɔc jam thok kɔ̈k. 29Keek acie atuuc ëbën, ku aacie kɔc lɛ̈k wɛ̈t Nhialic ëbën, ku aacie kɔc ë piööc ëbën. Acie raan ëbën yen la riɛl ë yen luui käk kɔc gɔ̈i, 30tɛ̈dë acie raan ëbën yen la riɛl ye yen kɔc tuany kony bïk bɛn pial, tɛ̈dë acie raan ëbën yen jam thok kɔ̈k, tɛ̈dë acie raan ëbën yen la riɛl bï käk cï lueel thok kɔ̈k teet yiic. 31Wɛ̈lkë wepuɔ̈th miɔ̈c kek dït apɛi. Ku miɔ̈c path kamken ëbën akïn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\