1 Korinth 13

1Alɛ̈u ba jam thok kɔ̈k, ayï thok ye atuuc nhial jam, ku na liu nhiɛ̈r tënë ɣa, ke ɣɛn acït raan loi duɔɔt, tɛ̈dë ke ɣɛn athöŋ kek lönh guɔ̈t ë path. 2Na ba la riɛl ye ɣɛn kɔc ŋiɛc lɛ̈k wɛ̈t Nhialic. Ayï ŋiɛ̈ɛ̈c ye ɣɛn käk ye moony deet yiic. Ayï lɔn ba la gam ril apɛi tënë Nhialic, lëu ɣɛn ye ba gat yɔ̈ɔ̈k bïk röt nyooŋ tɛ̈ rëër kek thïn. Ku na ciɛ̈n nhiɛ̈r ke ɣɛn ë raan cïn kë ya lëu acïn. 3Na gam ba käk tɔ̈ ke ɣɛn ëbën tek tënë kɔc ŋɔ̈ŋ, ku gam rot bï ɣɛn cuat mɛɛc, ku na ciɛ̈n nhiɛ̈r ka cïn kë kony tënë ɣa. 4Nhiɛ̈r ë lɔn bï raan kërac guum ku lir puɔ̈u, acie tiɛɛl ku nhiaam. 5Nhiɛ̈r acie kuɔ̈ɔ̈c ë wël ku acie cɔɔk ku acie thöök ë puɔ̈u. Raan la nhiɛ̈r acie kërɛɛc cï luɔ̈i ye ë muk nhom. 6Kɔc la nhiɛ̈r cït nhiɛ̈r kɔc cï gam, aacïï puɔ̈th dhil miɛt tɛ̈ looi kärɛc, ku aa ye yic cɔl aa mit puɔ̈th. 7Nhiɛ̈r ë ɣo cɔl agum këriëëc ëbën, ku ë ɣo cɔl amuk gamda kuat käk loi röt yiic, ku cɔl ɣo aŋɔ̈th Nhialic ku cuk yit. 8Nhiɛ̈r ë rëër thïn akölaköl, ku miɔ̈c kɔ̈k cïmën luɛl wɛ̈t Nhialic, ku jam thok kɔ̈k ku ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ, käkkä ëbën aa rëër ku bïk liu. 9Rin miɔ̈cdan ye ɣok käŋ ŋic arɛ̈ɛ̈r ke ye abak, ku riɛl ye ɣok wɛ̈t Nhialic luɛɛl a bak aya. 10Ku na la kë cie abak bɛ̈n, ke kënë abak acïï ben wïc. 11Ɣɔn ye ɣɛn meth, ɣɛn a ɣa ye jam cïmën meth ku täk cïmën meth, ku ëmën ye ɣɛn raandït, ɣɛn acie bɛn luui cïmën meth. 12Kë yeku tïŋ ëmën acït mën dhie ye raan rot tïŋ macar la nyin durdur yic. Ku aköl dɛ̈t ɣok aabï këriëëc ëbën tïŋ apath. Ku ëmën ɣɛn acïï këriëëc ëbën ŋic, ku aa ba ŋic ëbën cïmën tɛ̈ ŋic Nhialic ɣa thïn. 13Ku ëmën gam ku ŋɔ̈th ku nhiɛ̈r aatɔ̈ thïn, ku këdït ke ëbën ë nhiɛ̈r.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\