1 Korinth 14

1Ee nhiɛ̈r yen adhiɛlkë yiëk wepuɔ̈th apɛi, ku tääukë wepuɔ̈th miɔ̈c ye yök tënë Wëi Nhialic, cïmën miɔ̈cdït kɔc yiëk riɛl bïk wɛ̈t Nhialic luɛɛl. 2Raan jam thoŋ cïï kɔc kɔ̈k ŋic ë Nhialic yen aye yen jam tënë ye, acie kɔc kɔ̈k rin acïn raan wɛ̈tde deet yic. Ee riɛl Nhialic yen aye yen jam yith cïï ke ŋic. 3Ku raan wɛ̈t Nhialic luɛɛl ë jam tënë kɔc, ku wɛ̈lke aa kɔc kony ku deetkë kɔc puɔ̈th bïk rëër apath. 4Raan jam thok cïn kɔc ke piŋ ë yen rot kony yetök. Ku raan wɛ̈t Nhialic luɛɛl, akut kɔc cï gam kony ëbën. 5Alɛ̈u ba nhiaar tɛ̈ ye wek ëbën jam thok cïn kɔc ŋic ke. Ku anhiaar apɛi bäk la miɔ̈c ye wek wɛ̈t bɔ̈ tënë Nhialic luɛɛl. Rin raan wɛ̈t ë Nhialic luɛɛl aloi këpath apɛi tënë raan ë jam thok cïn kɔc ŋic ke, na cie këya, ka dhil la raan tet wël ye lueel yiic rin bï akut kɔc cï gam kony. 6Këya, tɛ̈ le ɣɛn bɛ̈n tënë we miɛ̈thakäi cï gam, yeŋö ba kuɔ̈ny we tɛ̈ ye ɣɛn jam thok cïï ke ye piŋ? Acïn këdäŋ. Ku ë bï piath tɛ̈ lëk ɣɛn we wɛ̈t cï Nhialic nyuɔ̈th ɣa, ku tɛ̈ piööc ɣɛn ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ cï Nhialic gam ɣa. 7Ku këlä aya, käk cïn yiic wël ye ke piŋ tɛ̈ gut ke cïmën lɔ̈ɔ̈r ku thom, na cïï raan ke gut tɛ̈cït tɛ̈ wïc bï rɔ̈lden nyooth, ke kɔc pïŋ bï kën yen wïc bï looi ŋic këdë? 8Ku na cïï raan lɔ̈ɔ̈r ë tɔŋ gut tɛ̈cït tɛ̈ ye ŋiɛ̈c ye, ke kɔc bï röt guiir këdë bïk la tɔŋ? 9Ku këlä aya, bï raan dɛ̈t wɛ̈t lɛ̈k kɔc ë thok kɔ̈k deet yic këdë tɛ̈ cïï yen la gɛi? Yïn abï ciɛ̈t raan jam alir yic ë path. 10Thok juëc cïï thöŋ aatɔ̈ pinynhom, ku acïn thoŋ töŋ cïï këde ye deet yic. 11Ku na cä thoŋ jiɛɛm raan ye deet yic, ke raan jam ë thoŋ kënë ë raan kuat dɛ̈t tënë ɣɛn, ku ɣɛn ë raan kuat dɛ̈t tënë ye. 12Ku cït lɔn wïc wek ye apɛi bäk riɛl ye Wëi Nhialic gäm kɔc yök, dhiɛlkë them kam käkkɔ̈k yiic ëbën bäk riɛl ye ke kɔc cï gam kony, kuany. 13Këya, raan jam thoŋ cïï kɔc kɔ̈k ye deet yic, adhil röök bï la riɛl teet yen wël ye lueel yiic. 14Rin na rɔ̈ɔ̈k këlä aya thoŋ cä ŋic, ke Wëi Nhialic arɔ̈ɔ̈k aya ɣapuɔ̈u, ku nhiamdiɛ̈ acïn këpuɔth looi. 15Na ye tɛ̈de kan, ke yeŋö ba dhiɛl looi? Ɣɛn abï röök ku wak ɣapuɔ̈u ku nhiamdiɛ̈ kedhie. 16Tɛ̈ leec yïn Nhialic yïpuɔ̈u ë rot, thoŋ kuc raan dɛ̈t bï röök ya gam këdë, "Yenakan." Rin kuc yen kë ye lueel? 17Na cɔk lɛcdun tënë Nhialic piath apɛi, ke yïn acie raan dɛ̈t ë kony acïn. 18Ɣɛn alec Nhialic rin ye ɣɛn jam thok juëc cïï ŋic wär ɣɛn we ëbën. 19Ku tɛ̈n amat kɔc cï gam, aya wïc apɛi ba jam wël lik lëu bï ke deet yiic rin bï ɣɛn kɔc kɔ̈k piɔ̈ɔ̈c, tɛ̈n tɛ̈ bï ɣɛn jam wël juëc cïn kɔc ë ke piŋ. 20Miɛ̈thakäi, kɔc cï gam, pälkë kë ye wek tak cïmën mïth. Yakë tak cïmën kɔc cï nhïïm bak ku bäk gup ciɛ̈n awuɔ̈c cïmën mïthkor cïn awuɔ̈c yekë looi. 21Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Ɣɛn abï kɔc ë jam thok cïn kɔc ŋic keek cɔl ajam tënë kackiɛ̈, ku na cɔkkë looi këya, ke keek aa ŋot ke cïï wɛ̈tdiɛ̈ bï piŋ." Acï Bɛ̈ny lueel. 22Këya, miɔ̈c ye kɔc jam thok kɔ̈k, acie kïn kɔc cï gam, ee kïn riɛl Nhialic nyuɔɔth tënë kɔc këc gam. Ku miɔ̈c ye wɛ̈t Nhialic luɛɛl, ee kë ye kɔc cï gam kony, acie kë ye kɔc këc gam kony. 23Na mat kɔc cï gam kenhïïm ëbën ku rekkë jam yic thok cïï thöŋ, ku bɔ̈ kɔc këc käŋ deet ku kɔc këc gam, ke cïk bï lueel lɔn cï jɔŋrac ke dɔm? 24Ku na bɔ̈ kɔc këc käŋ deet ku kɔc këc gam, tɛ̈ lëk wek kɔc wɛ̈t Nhialic, ka bï raan yök ë rot lɔn le yen guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m tɛ̈ piŋ yen ë wëlkä. Abï wël cï piŋ cɔl aŋic kë cï wuɔ̈ɔ̈c. 25Ku wɛ̈t Nhialic abï käkken ye tak yepuɔ̈u cɔl aŋic kɔc kɔ̈k. Ku abï yenhom guɔ̈t piny ku door Nhialic ku lueel, "Nhialic arɛ̈ɛ̈r kek we ayic!" 26Yeŋö ba jäl lueel miɛ̈thakäi cï gam? Tɛ̈ mɛt wek wenhïïm bäk Nhialic door, raan tök ee waak ket ku piɔ̈ɔ̈c ŋɛk. Ku luel raan dɛ̈t käk cï nyuɔ̈th ye, ku war raan dɛ̈t wɛ̈t cï lueel ë thoŋ dɛ̈t yic. Käkkä aaye looi ëbën bïk akut kɔc cï gam kony. 27Kɔc jam weyiic ë thok kɔ̈k cïï ŋic tɛ̈ mɛt wek wenhïïm, acïï kɔc karou ayï kɔc kadiäk wan thook. Wek aa dhil ŋɛk ajam ë ŋɛk cök, ku raan war wɛ̈tdun lɛ̈kkë kɔc yic, adhil tɔ̈ thïn. 28Ku na liu raan war thok yic, ke raan jam thoŋ cie piŋ kɔc kɔ̈k abit ku jiɛɛm yepuɔ̈u ë rot tënë Nhialic. 29Calkë kɔc karou, tɛ̈dë kɔc kadiäk cï Nhialic gäm wɛ̈tde, aa lëk kɔc. Ku kɔc kɔ̈k akut, kɔc cï gam aa bit bïk kë luel döt yic kepuɔ̈th. 30Ku na bïï Nhialic wɛ̈t raan cï nyuc amat yic puɔ̈u, ke raan jam akääc. 31Calkë raan tök aye jam ku ben ŋɛk la yecök, rin bï raan ëbën piɔ̈ɔ̈c ku deet ë puɔ̈u. 32Raan jam, lëk kɔc wɛ̈t Nhialic adhil ŋic yenhom bï kɔ̈ɔ̈c ku ben raan dɛ̈t päl jam, 33rin awïc Nhialic buk aa jam ke ŋɛk ë ŋɛk cök, ku cuk ye tëër ë kamkua. Tɛ̈ mɛt akut kɔc cï gam yenhom tɛ̈den ye kek röök thïn, 34ke diäär aacïï päl bïk jam. Keek aa dhil biɛt ku pïŋkë. Aa dhil tɔ̈ röör cök cït tɛ̈ yeku yɔ̈k ye ke cï gɔ̈t löŋ kɔc Judeo yic. 35Na le kë wïckë bïk deet yic, ka dhil rɔ̈ɔ̈rken thiëëc tɛ̈ cï kek dhuk baai. Rin acïï path bï tik jam amat akut kɔc cï gam yic. 36Nadë ke ye wek we bïï wɛ̈t ë Nhialic thïn? Nadë ke ye we wepɛ̈c yen bïï yen? 37Na ye raan tak lɔn ye yen raan käk Nhialic tïŋ, tɛ̈dë ke ye Wëi Nhialic nyuɔ̈ɔ̈th, ka dhil ŋic lɔn käk gät ke aa käk bɔ̈ tënë Bɛ̈ny. 38Na ye käkkä dhɔ̈l yiic, ke duɔ̈kkë ye kuɛ̈ɛ̈c nhom. 39Këya, miɛ̈thakäi cï gam, tääukë wepuɔ̈th käk bï Nhialic nyuɔ̈th we yiic bäk ke aa lɛ̈k kɔc, ku duɔ̈kkë kɔc kɔ̈k cï gam jam thok kɔ̈k, ye gël bïk cïï jam. 40Wek aa dhil këriëëc ëbën looi dhël la cök.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\