1 Korinth 16

1Awiëc ba jam rin wëëu wiëckë bäk ke juaar rin bï wek kɔc cï gam Judia kony. Wek aa dhil kë ca lëk akuut kɔc cï gam Galatia looi. 2Ŋɛk ë kamkun adhil wëëu atɔ̈ɔ̈u tɛ̈cït tɛ̈n akuënden bï lëu aköl Nhialic thok ëbën, rin bï ciɛ̈n wëëu ben kuɔ̈ɔ̈t yiic aköl bï ɣɛn bɛ̈n. 3Na la bɛ̈n ke ɣɛn abä athöör gäm kɔckun cäk kuany, ku lɛ̈k kɔc Jeruthalem lɔn kɔckä aa kɔc ɣɛ̈th wëëu cïk juaar tënë we. 4Na pɛth tënë ɣa ba la Jeruthalem, ke kek aabï cath ke ɣa. 5Ɣɛn abï jäl bɛ̈n tënë we tɛ̈ cï ɣɛn kaŋ tëëk Mathedonia, rin aca guiir ba tëëk thïn. 6Aya yök ɣɛn abï lɔ̈k ɣa la rëër kek we, tɛ̈dë ɣɛn abï rut thöl, ku wek aa bä kuɔny la kɛnydiɛ̈ yic kuat tɛ̈ le ɣɛn thïn. 7Acä wïc ba we tïŋ ë path ëmën ku bar tueŋ. Aya ŋɔ̈ɔ̈th ciɛ̈t ɣa bï rëër apɛi kek we tɛ̈ pɛ̈l Bɛ̈ny ye bï rot looi. 8Ɣɛn abï rëër Epethuth ë tɛ̈n ɣet aköl Yan Ayup cïn yic luɔu, 9rin ɣɛn ala kë luɔɔi ke dït tɛ̈n apɛi, cɔk alɔn cïï kɔc juëc kë luɔɔi wïc. 10Na bɔ̈ Timothï, ke nyuɔ̈thkë ye lɔn acïn kë bï ye cɔl ariɔ̈c tɛ̈ rëër yen kek we, rin alui rin Bɛ̈ny cïmën luui ɣɛn rin Bɛ̈ny aya. 11Acïn raan ë kamkun yɔ̈ŋ Timothï guɔ̈p. Kuɔnykë bï dhɔ̈lde tëëk apath bï dhuk tënë ɣa ke puɔl guɔ̈p, rin aŋääth bï dhuk kek miɛ̈thakäi cï gam luui ɣok ke ë tök. 12Ëmën, rin wämääth Apolo, aca ya yɔ̈ɔ̈k bï la tënë we kek miɛ̈thakäi kɔ̈k cï gam. Ku acïï wïc bï la tënë we ëmën, aŋot bï la tɛ̈ lëu yen rot. 13Tiëërkë nhïïm, kääckë ë cök gamdun yic, duɔ̈kkë riɔ̈c, riɛlkë puɔ̈th. 14Wek aa dhil këriëëc ëbën looi kek nhiɛ̈r wepuɔ̈th. 15Wek aa ŋic Ithipanath kek kacke, kek aa kɔc ke kɔŋ wɛ̈t Nhialic gam pandun Akaya ku yekë luui apɛi rin kɔc ë Nhialic. Wek aa läŋ, miɛ̈thakäi, 16bäk kɔc cït käkkä theek ku raan dɛ̈t rot mät thïn bï luui kek ke. 17Ɣɛn amit puɔ̈u rin cï Ithipanath ku Portunato ku Akaikuth bɛ̈n, keek aacï bɛ̈n luui nyiɛndun wäär liiu wek. 18Rin aacä bɛn cök puɔ̈u ku we aya. Dhiɛlkë wɛ̈t ye kɔckä lueel piŋ. 19Akuut kɔc cï gam wun Athia aa we tuɔ̈c miäthden, Akuila ku Prithkila ku akuut kɔc cï gam mat panden, aa we tuɔ̈c miäthden apɛi rin Bɛ̈ny. 20Miɛ̈thakäi cï gam tɔ̈ ë tɛ̈n aa we muɔ̈ɔ̈th. Miäthkë röt ë kamkun muɔ̈th kɔc cï gam. 21Ee ɣɛn Paulo ɣɛn agät ë muɔ̈th kënë ë ciɛɛndiɛ̈. 22Kuat raan cïï Bɛ̈ny nhiar abï kërac yök. Bänyda, bäär! 23Bï dhëëŋ Bänyda Jethu rëër ke we. 24Nhiɛ̈rdiɛ̈ arɛ̈ɛ̈r kek we ëbën rin Jethu Krïtho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\