1 Korinth 2

1Wäär cï ɣɛn bɛ̈n tënë we miɛ̈thakäi, ba we bɛ̈n lɛ̈k wɛ̈t ë Nhialic cï moony, wek aa kɛ̈c bɛ̈n aa jääm wël ril ye nyooth ciɛ̈t ɣa ye raan cï piöc apɛi tënë we. 2Rin wäär rëër ɣɛn kek we, aca bɛ̈n tak bï ciɛ̈n dɛ̈t lɛ̈k we, ee wɛ̈t rin Jethu Krïtho, wɛ̈t cï yen thou tim cï rïïu kɔ̈u. 3Këya, wäär bïï ɣɛn tënë we, ɣɛn ë ɣa bɔ̈ ke ɣa cï riɔ̈ɔ̈c rin cïï ɣɛn ril. Ɣɛn ë ɣa ye lath. 4Ku ɣɛn akëc piööc ku lɛ̈k kɔc Wɛ̈t Puɔth ë Yam wël puɔth ŋiɛc. Ee Nhialic yen acï ye looi bï piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ ku tɛ̈ ye ɣɛn kɔc lɛ̈k thïn la cök ë riɛl Wëi Nhialic. 5Këya, acie wël puɔth yakë ke piŋ kek cɔl we aa gam Raan cï lɔc ku dɔc, ee riɛl Nhialic. 6Kë ya piɔ̈ɔ̈c ë wɛ̈t ŋiɛ̈ɛ̈c tënë kɔcdït cï gam. Ku acie ŋiɛ̈ɛ̈c tɔ̈u kek kɔc pinynhom. Tɛ̈dë ke ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ tɔ̈u kek kɔc mɛ̈c ëmën, kɔc la riɛl bï riɛlden guɔ liukä. 7Ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ ya lueel, ee ŋiɛ̈ɛ̈c tɔ̈u kek Nhialic këc cɔl alɔc tïc tënë kɔc. Ku acï Nhialic guiir thɛɛr këc piny cak lɔn ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ kënë yen abï duaar bɛ̈ɛ̈i tënë ɣo. 8Ku ŋiɛ̈ɛ̈c käk Nhialic kënë ë këc kɔc mɛ̈c ëmën ŋic. Na cïk ŋic ŋuɔ̈t aa këc Bɛ̈ny rɔm duaar kek Nhialic piäät tim cï rïïu kɔ̈u. 9Ku ë yen kë ye athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä, "Acïn raan cï ye kaŋ tïŋ, acïn raan cï ye kaŋ piŋ, lɔn bï yen rot looi, yen kë cï Nhialic guiir tënë kɔc nhiar ye." 10Ku aa ɣok acï Nhialic bɛ̈n cɔl aŋic käkken këc cɔl alɔc tïc riɛl ë Wɛ̈ike. Wëi Nhialic aŋic këriëëc ëbën agut käk cï Nhialic moony. 11Ee puɔ̈n raan rot yen ë käk ye raan tak ŋic. Këlä aya, ee Wëi Nhialic yen aŋic tɛ̈ktɛ̈k ë Nhialic ëbën. 12Ɣok kɔc cï gam, ɣok aacie käŋ ye tak tɛ̈cït tɛ̈ ye kɔc pinynhom, kɔc cie kɔc cï gam ke tak thïn. Ɣok aacï Wëi cï Nhialic tuɔ̈c ɣo yök. Ku acï ɣook kony buk käk cï Nhialic yiëk ɣo ya deet yiic apath. 13Këya, tɛ̈ jiɛɛm ɣok, ɣok aacie jam wël cï ɣo piööc tɛ̈cït tɛ̈ ŋic käŋ thïn pinynhom. Ɣok aa jam ë wël ye gäm ɣo ë Wëi Nhialic, tɛ̈ jiɛɛm ɣok käk Nhialic tënë kɔc rëër Wëi Nhialic ke ke. 14Raan liiu Wëi Nhialic tënë ye, acie käk ye Wëi Nhialic piɔ̈ɔ̈c ye gam, aa cïn wɛ̈tde yic tënë ye. Ku aacïï ke ye deet yiic, rin alëu raan bï piath ë käkkä ŋic tɛ̈ rëër Wëi Nhialic kek ye. 15Raan rëër Wëi Nhialic kek ye, alëu bï kërac ku këpath deet yic, ku acïn raan lëu bï ye jɔ̈ɔ̈ny. 16Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Yeŋa ŋic kë tɛk Bɛ̈ny? Yeŋa lëu bï yeen wɛ̈ɛ̈t?" Ku ɣok aa tak cïmën Raan cï lɔc ku dɔc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\