1 Korinth 3

1Miɛ̈thakäi le ɣok gam tök, akɛ̈c lëu ba jam tënë we tɛ̈cït tɛ̈n bï ɣɛn jiɛɛm thïn tënë kɔc rëër Wëi Nhialic ke ke. Ɣɛn a ɣa ye jam tënë we ciɛ̈t ye käk pinynhom kek yakë ke tak kepɛ̈c. Ku ciɛ̈t we ye kɔc cït mïth ë tɛ̈dun ye wek piööc kɔc cï gam dɛɛt yic thïn. 2Wek aa we cä gäm käk bäk ke dek ku acie miëth ril kɔ̈u, rin wek aa we këc guɔ cam miëth ril kɔ̈u. Agut cït ëmën, acäk lëu bäk liek, 3rin wek aŋot we ciëŋ cïmën kɔc pinynhom kepuɔ̈th yiëk käk ye piäthken wïc. Tɛ̈ rëër tiɛɛl ë kamkun, ku yakë rëër ke ŋɛk göth ke ŋɛk cïï ye nyuɔɔth lɔn ciëŋ wek cïmën kɔc pinynhom? 4Ɣɛn aŋic ë kënë tɛ̈ ye ŋɛk kamkun ye lueel, "Ɣɛn abuɔth Paulo." Ku raan dɛ̈t. "Ɣɛn abuɔth Apolo," Ke wek aa tak cïmën kɔc këc gam. 5Yeŋö Apolo ku Paulo cɔl aaye kɔc ril apɛi? Nhialic acï ɣo luɔ̈ɔ̈i buk we kony bäk gam. Ŋɛk ë kamkua ë luɔi cï Bɛ̈ny tɛ̈k ye looi. 6Ɣɛn acï käu com ku yor Apolo, ku ë Nhialic yen acɔl ye acil. 7Raan cï këdäŋ com ku raan cï ye yor aacie kek ril. Ee Nhialic yen aril apɛi, rin ë yen acï käu cɔl acil. 8Raan cï käu com ku raan cï ye yor aa thöŋ rin ɣok aa loi luɔi tök ɣodhie rin ë Nhialic. Ku Nhialic abï ŋɛk ya gäm ariöp thöŋ kek luɔiden cï looi. 9Rin ɣok aa cït dom luui Nhialic thïn. Wek aa cït ɣön buth Nhialic. 10Ɣɛn acï Nhialic gäm tëët ye ɣɛn ŋiɛc buth. Ku ë yen aye ɣɛn atën käk buth ŋiɛc jɔɔk cök, käk ye raan dɛ̈t buth thïn aya. Ku ŋɛk adhil yenhom tääu piny apath tɛ̈ buth yen thïn. 11Rin Nhialic acï Jethu Krïtho yetök looi bï a yen ë jɔ̈k ë cök. Këya, acïn raan dɛ̈t ben jɔ̈k ë cök dɛ̈t bɛn yam. 12Kɔc aabï aleel ril apɛi lööm ku bï kek kë cï jɔɔk cök buth, ku kɔc kɔ̈k aabï luui ë tiim ku bel. 13Ku kɔc aabï kë yen puɔth luɔi ë ŋɛk tïŋ aköl le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk. Rin aköl kënë, mac abï luɔi cï looikä them ëbën, ku luɔi bï mac göök abï tïŋ. 14Nhialic abï raan buth kë cï jɔɔk cök ë käk cïï mac ye rac, yiëk ariöp. 15Ku na le raan rɛc mac luɔide, ka cïn ariöp yök. Ku yeen nhom abï poth cïmën raan ɣööt rot bei mac yic. 16Cäk ŋic lɔn wek aa cït luaŋ ë Nhialic, ku Wëi arɛ̈ɛ̈r kek we? 17Na ye raan loi luaŋ ë Nhialic bï yic la buɔ̈ɔ̈l, ke raan kënë arɛc Nhialic. Rin luaŋ Nhialic ë këde ë rot. Ku aa wek aa ye ŋɛk ke luaŋ ë Nhialic. 18Acïn raan mɛth rot. Na ye raan ye tak ka wär we ŋïny ë käŋ, ka dhil rot cɔl acït raan cïï käŋ ŋic ë riëëc akölë yic, rin bï yen a raan ŋic käŋ. 19Kë ye kɔc akölë pinynhom tɛ̈n tak kepuɔ̈th ciɛ̈t ke ŋic käŋ, acïn ŋïny ë käŋ tɔ̈u thïn cït tɛ̈ ye Nhialic tiɛ̈ŋ ye. Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Nhialic ë kɔc deep ŋïnyden ë käŋ yic." 20Ku acï gɔ̈t alɔŋ dɛ̈t yic ëlä, "Aŋic Bɛ̈ny lɔn tɛ̈ktɛ̈k kɔc ŋic käŋ acïn këpuɔth tɔ̈ thïn." 21Duɔ̈kkë ye nhiam lɔn buɔɔth wek ŋɛk ku ŋɛk. Käk piööc ëbën aa käkkun. 22Paulo, Apolo ku Pïtɛr, këriëëc ëbën pinynhom, pïr ku thou, käk tɔ̈u thïn ëmën ku käk aköldä, käkkä ëbën, aa käkkun bï wek käpath yök thïn. 23Ku week ku ɣook aatɔ̈ Raan cï lɔc ku dɔc cök. Ku Raan cï lɔc ku dɔc atɔ̈ Nhialic cök.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\