1 Korinth 5

1Ëmën, yic acï kɔc kɔ̈k lɛ̈k ɣɛn lɔn raan tök akuɔ̈tdun yic, aloi adumuɔ̈ɔ̈m rac apɛi, rin ë yen tɔ̈c kek tiŋ ruɛ̈ɛ̈i kek. Na cɔk aa kɔc cie Nhialic la cök ë door, ka cïï adumuɔ̈ɔ̈m cït kënë nhiar. 2Yeŋö ye wek nhiam? Kënë adhiɛlkë maan, ku wek aa dhil raan adumuɔ̈ɔ̈m cït kënë looi cuɔp wei akuɔ̈tdun yic. 3Na cɔk alɔn cïï ɣɛn rɛ̈ɛ̈r kek we ke piändiɛ̈ arɛ̈ɛ̈r ke we, ku ɣɛn acï raan cï kënë looi tɛ̈m awuɔ̈c ciɛ̈t ɣa rɛ̈ɛ̈r ke we. 4Tɛ̈ rɛ̈m wek rin Bänyda Jethu ke piändiɛ̈ arɛ̈ɛ̈r kek we, ku riɛl Bänyda Jethu arɛ̈ɛ̈r thïn. 5Cuɔpkë raan kënë wei bï la rëër jɔŋrac cin, na cɔk alɔn rɛc yen guäpde, ke wɛ̈ike abï kony aköl bï Bänyda dhuk. 6Acïï rot lëu bäk nhiam. Wek aacï kë cï lueel ëlä thɛɛr piŋ, "Lon thin koor ayup cɔl apiäär ëbën." 7Këya, nyaaikë adumuɔ̈ɔ̈m cït luɔu ku bäk bɛn aa kɔc ë gam. Ku wek aabï jäl ciɛ̈t ayum ë yam cïn yic luɔu, cïmën ŋic ɣɛn ye lɔn wek aa cït kënë alanden. Rin Raan cï lɔc ku dɔc, amiöcdan Yan ayum cïn yic luɔu acï nɔ̈k. 8Tɛ̈ cɛm ɣok ayumdan Yan ayum cïn yic luɔu, ka cuk cam ke ɣo la puɔ̈th luɔi kärɛc ku adumuɔ̈ɔ̈m, käk cït ayum këc yiëk yic luɔu. Apath buk ciɛ̈n ruëëny ku loiku yic, käk cït ayum këc yiëk yic luɔu. 9Aca lɛ̈k we athör wäär ca gät we yic bäk ciɛ̈n buro kek kɔc ë rëër ke wïc diäär. 10Ku aacie kɔc cïï Nhialic la cök ye door, ayï kɔc dït puɔ̈th nhiar käjuëc ku cuɛ̈r, kek luɛɛl. Na ye kat tënë kɔc cït ë kɔckä, ke yïn acïï cït raan pinynhom tɛ̈n ceŋ. 11Kën yen luɛɛl ë lɔn bäk ciɛ̈n buro kek wämuuth cï gam wïc ë diäär, ku nhiɛɛr kajuëc ku ye jak cï kiɛ̈ɛ̈t door, ku ye kɔc jääm gup ë lueth, ku ye wiɛɛt ë määu ku ye cuär. Duk cɔk mïth ke wämuuth cït ë kënë. 12- 13Yic akïn, acie luɔidiɛ̈ ba luk looi tënë kɔc këc gam. Ee Nhialic yen abï luk looi tënë ke. Ku cïï ye luɔidun bäk luk looi tënë kɔckun cï gam? Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr yic ëlä, "Nyaaikë raan rac akuɔ̈tdun yic."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\