1 Korinth 6

1Na cï raan gɔ̈th ë kamkun kek wämënhë dɛ̈t cï gam, ke ye yiɛc ŋö tɔ̈ kek ye bï yen raan la gaany tënë kɔc cie Nhialic la cök ë door, ku cïï ɣɛ̈th tënë kɔc cï gam bïk luk looi? 2Cäk ŋic lɔn bï kɔc cï gam la riɛl bï kek luk looi tënë kɔc ë pinynhom? Ku na luɔikë luk tënë kɔc pinynhom, ke cäk lëu bäk käthii tɔ̈ kamkun luk? 3Cäk ŋic lɔn bï ɣok luk looi tënë atuuc jɔŋrac? Na ye këya, alëuku aya buk käk röt looi piɛ̈rda yic akölë aa luk. 4Na yakë la luɔ̈k cït käkkä, ke yeŋö ye wek ke ɣäth tënë kɔc këc gam bï ya kek luɔ̈kkun la looi? 5Calkë röt aa thiëëc löŋ bï we rac gup. Cïn raan ŋic käŋ tɔ̈ weyiic bï käk cï wääc kam kɔc cï gam ya luk? 6Ku Krïthian ë wämënh dɛ̈t ë Krïthian ɣäth tënë kɔc këc gam, bï ya kek la luk looi. 7Ku rin ye wek röt ɣäth luk yic ë röt bäk käk we kɛ̈ɛ̈k la luk, aye nyooth lɔn cï ciɛɛŋ path we göök. Ee bï ŋuɛ̈ɛ̈n tënë we bäk kërɛɛc cï luɔ̈i we ya guum. Ku ë bï ŋuɛ̈ɛ̈n tënë we bäk kɔc kɔ̈k cɔl aa löm käkkun. 8Alëuku buk ŋic aya lɔn ye ɣok kärɛc looi tënë kɔc kɔ̈k, agut tënë miɛ̈thakäi kuan cï gam. 9Aya dhiɛl tak lɔn ŋic wek ye lɔn Nhialic acïï kɔc rɛc bï puɔ̈l bïk bäänyde rɔm kek ye. Wek aa dhil ë kënë ŋic. Kɔc luui käk bal, tɛ̈dë kɔc diäär kɔɔr, tɛ̈dë kɔc jak cï kiɛ̈ɛ̈t door, ku kɔc lööm röör kɔ̈k cït ke. 10Cuɛ̈r ku kɔc kepuɔ̈th yiëk käjuëc. Kɔc wiɛɛt ë määu, ku kɔc kɔc kɔ̈k jääm gup ku kɔc käŋ tuɔ̈ɔ̈r nyïn. Kɔckä ëbën aacïï Nhialic bï puɔ̈l bïk bäänyde rɔm ke ye. 11Kɔc kɔ̈k ë kamkun aake cït ë kɔckä. Bɛ̈ny Jethu Krïtho ku Wëi Nhialic acä adumuɔ̈ɔ̈m nyaai wegup, ku wek aacï jäl aa kɔc ë Nhialic, ku cɔl we aala cök kek Nhialic. 12Abï raan dɛ̈t lueel ëlä, "Acïn löŋ ɣa gël ba kë wiëc cïï loi." Ee tɛ̈de, ku këriëëc ëbën acïï path tënë yï. Alɛ̈u ba lueel lɔn cï ɣa puɔ̈l ba kuat kë wiëc looi, ku ɣɛn acïï rot loi ba ya alony käk ya ke looi. 13Abï raan dɛ̈t lueel, "Miëth ë kën yäc ku yäc ë kën miëth." Ee tɛ̈de, ku keek aabï Nhialic rac kedhie. Guɔ̈p acie luɔ̈ɔ̈i wɛ̈t bal ë path, aye luɔ̈ɔ̈i kë wïc Bɛ̈ny rin guɔ̈p ë këde. 14Nhialic acï Bɛ̈ny jɔt thou yic ë riɛlde, ku abï ɣook jɔt aya ë riɛlde. 15Aŋiɛckë lɔn ye guäpkun tök kek Raan cï lɔc ku dɔc. Lëu ba guɔ̈p abaŋ Raan cï lɔc ku dɔc looi bï ya guɔ̈p abaŋ a dëjök? Acïï rot lëu. 16Cäk lëu bäk ŋic, mony guäpde cɔl aye kën adëjök lɔn guäpken aabï ya tök? Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Ku keek karou aabï ya guäp tök." 17Ku raan rot mat kek Bɛ̈ny, ee ya tök kek ye wɛ̈ike yiic. 18Nyaai yïpuɔ̈u käk bal yiic. Adumuɔ̈ɔ̈m kɔ̈k ye raan ke looi aacïï guäpde ye rac, ku raan yepuɔ̈u yiëk bal, adumuɔ̈ɔ̈m guäpde rac yen aye looi. 19Aŋiɛc lɔn ye ŋɛk ye ŋic lɔn guɔ̈p acït luaŋ ye Wëi Nhialic rëër thïn. Acie wek we cak röt wepɛ̈c. Wek aa käk Nhialic. 20Nhialic acä ariöp dït apɛi tɔ̈ɔ̈u piiny bï yen yï ɣɔɔc. Këya, calkë guäpkun aaye wek Nhialic leec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\