1 Korinth 7

1Ëmën, ɣɛn abï jäl jam wël wäär cï wek ɣa gät athöör. Ee yic, apath bï raan cïï thiëk. 2Ku rin bï ciɛɛŋ rɛɛc käk bal puɔ̈l, apath bï moc ala tiɛŋde ku ye tik la muɔnyde. 3Moc ku tik aa dhil rëër apath ë rëër moc kek tiɛŋde ku rëër ë tik kek muɔnyde, ke cïn raan kuec ë ŋɛk. 4Guɔ̈p rɛ̈ɛ̈r ke tik acie këde ë rot, ee kënë muɔnyde. Ku guɔ̈p rɛ̈ɛ̈r ke moc acie këde ë rot, ee kënë tiɛŋde aya. 5Cïï ŋɛk kuec bï cïï tɔ̈c ke ŋɛk. Apath bäk kaŋ mat lɔn bï ŋɛk atɔ̈c ë rot, rin bäk la nïn lik bï wek ke röök. Kaŋkë mat yic ku gamkë wedhie. Na la nïnkä thök ke we rɔm biöök cïmëndun thɛɛr. Tɛ̈ looi wek ye këlä, ke jɔŋrac acïï we bï piɛ̈k adumuɔ̈ɔ̈m yic. Rin acäk bï lëu bäk bal göök. 6Wek aa cä yöök bäk rëër ë röt këlä, wek aa päl bäk looi cït tɛ̈ wïc wek ye thïn. 7Ee ba nhiaar apɛi tɛ̈cït wek ɣa. Ku ŋɛk ë la këden cï Nhialic gäm ye. Raan ë la miɔ̈cde ë rot ku raan dɛ̈t kek miɔ̈cde ë rot. 8Ëmën, awiëc ba lɛ̈k röör këc thiëëk ku diäär cï rɔ̈ɔ̈rken thou rɛ̈ɛ̈r ë röt, lɔn apath bïk rëër ke cïï ben thiaak, ku cïï röör thiëk aya cïmën ɣɛn. 9Ku na cäk lëu bäk rëër ë röt, ke we thiëk ku thiak diäär rin aŋuɛ̈ɛ̈n bak thiëëk tɛ̈n tɛ̈ bï wek aa tuil akölaköl. 10Alɛ̈k kɔc cï röt thiaak ë riɛl bänyda ku acie riɛldiɛ̈, tik acïï muɔnyde päl. 11Ku na pɛ̈l moc, ka dhil rëër ke cïï mony dɛ̈t wïc, tɛ̈dë ke dhuk tënë muɔnyde. Ku moc acïï tiɛŋde liɔ̈i. 12Ɣɛn acie Bɛ̈ny, ku ɣɛn aluel wɛ̈t kënë ke ɣa ye raan ë path. Na le wämääth cï gam la tiŋ këc gam, ku wïc tik kënë bï rëër ke ye, ka cïï tik dhil liɔ̈i. 13Ku na cï tiŋ cï gam thiaak ë mony këc gam, ku wïc mony kënë bï rëër ke ye, ke tik acïï moc päl. 14Rin Nhialic ë mony kënë gam rin cï yen tiŋ cï gam thiaak. Ku yeen ë tiŋ këc gam cɔl aye raande rin cï ye thiaak mony cï gam. Na cïï cït kënë, ŋuɔ̈t miɛ̈thken aa cït mïth kɔc cie Nhialic la cök ë door. Ku rin cït yen kënë, mïth aaye Nhialic mat ë kacke yiic. 15Ku na wïc raan këc gam bï raan cï gam rëër kek puɔ̈l, ka dhil raan kënë looi këya. Acïn kënë ŋɛk duut ë kamken kedhie, moc ku tik, bï rëër ke ŋɛk. Rin ɣok aacï Nhialic puɔ̈l buk rëër apath. 16Tiŋ cï gam, ye ŋic këdë lɔn cïï yïn muɔnydu bï kony bï gam? Ku yïn mony cï gam, ye ŋic këdë lɔn cïï yïn tiɛŋdu bï kony bï gam? 17Wɛ̈t ya lɛ̈k akuut kɔc cï gam, ee lɔn bï raan a pïr dhël cï Bɛ̈ny nyuɔ̈th ye. Ku ŋɛk adhil pïr tɛ̈cït tɛ̈wäär pïïr yen thïn ɣɔn cɔɔl Nhialic ye bï wɛ̈tde gam. 18Kë luɛɛl akïn, na raan cï ŋoot cï cɔ̈t Nhialic gam, ka cïï ŋuɔ̈t man, ku ye wïc diɛ̈t këc ë ŋoot. Na raan këc ë ŋoot cï cɔ̈t Nhialic gam, ka cïï rot cɔl aŋot. 19Athöŋ ëbën tënë Nhialic tɛ̈ cï raan ŋoot ayï tɛ̈ këc ye ŋoot. Kën yen ril ë lɔn bï yïn lɔ̈ɔ̈ŋke gam. 20Raan ëbën adhil rëër cït tɛ̈den wäär rëër yen thïn ɣɔn cɔɔl Nhialic ye. 21Na yï alony wäär cɔɔl Nhialic yï, ke yï duk ye diɛɛr. Ku na le kë kony yï ba nhom lääu, ke loi. 22Raan alony cï Bɛ̈ny cɔɔl bï ya tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, ke ye alony cï Raan cï lɔc ku dɔc looi bï nhom lääu. Ku yeen aya, raan cï Nhialic cɔɔl bï ya tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, ee ya alony Raan cï lɔc ku dɔc. 23Nhialic acä ariöpdït tääu piny ë riɛnkun. Duɔ̈kkë röt loi bäk ya alony ë kɔc. 24Miɛ̈thakäi cï gam, ɣɔn cɔɔl Nhialic we, ŋɛk ë la tɛ̈den ciëŋ yen thïn. Cïmën wäär ciëŋ wek ɣɔn cɔɔl Nhialic we. Rɛ̈ɛ̈rkë këya we ŋic Nhialic. Ciëŋkë këya. 25Awiëc ba wɛ̈t cäk thiëëc ë ɣɛn rin kɔc këc thiëëk dhuk nhom. Bɛ̈ny akëc ɣa lɛ̈k kë ba looi. Ku wek aa ba lɛ̈k wɛ̈t ë piändiɛ̈, ke ɣa cït raan cï Nhialic ŋɔ̈ɔ̈th puɔ̈u bï la këden luɔɔi. 26Tɛ̈ tïŋ ɣok käril bï röt looi, ka ŋuɛ̈ɛ̈n bï raan rëër ë rot ke cïï thiëk. 27Na yïn ala tik, ke duk liɔ̈i. Na kɛ̈c thiëëk, ke yï duk thiëk. 28Na wïc bï yï thiaak, ka cïn adumuɔ̈ɔ̈m tɔ̈ thïn. Ku kɔc cï thiëëk aabï gum apɛi piɛ̈rden yic, ku awiëc bäk cïï gum. 29Kë luɛɛl akïn miɛ̈thakäi cï gam, tɛ̈ cï döŋ piɛ̈rda yic aciek. Ku ëmën le tueŋ röör cï thiëëk aa dhil cieŋ ciɛ̈t ke këc thiëëk. 30Kɔc dhiau ku yekë nyuɔɔth ciɛ̈t ke cïï dhiau. Kɔc dal ku yekë nyuɔɔth ciɛ̈t ke cïï puɔ̈th mit, kɔc ë ɣɔɔc, ku yekë nyuɔɔth ciɛ̈t käk cïk ke ɣɔɔc cie käkken. 31Ku kɔc käk pinynhom luɔ̈ɔ̈i, apath bïk cïï ye diɛɛr apɛi ciɛ̈t cïn kaam dït cïk nɔ̈k ke lui. Piny kënë kek käkken tɔ̈ thïn ëbën, acïï bï cieŋ apɛi. 32Anhiaar bäk rëër ke we cie diɛɛr. Kam kɔc cï gam, raan këc thiëëk ë yenhom yiëk luɔi käk Bɛ̈ny, rin bï yen Bɛ̈ny cɔl amit puɔ̈u. 33Ku raan cï thiëëk ë yepuɔ̈u yiëk käk pinynhom, rin bï yen tiɛŋde cɔl amit puɔ̈u. 34Ku këya, piände ë nhom rou. Ku tiŋ këc bɛn thiaak, tɛ̈dë nyan këc kaŋ thiaak, ee yepuɔ̈u yiëk luɔi käk Bɛ̈ny, bï guäpde ku wɛ̈ike aa käk Bɛ̈ny kedhie. Ku tiŋ la moc ë yenhom yiëk käk pinynhom, rin bï yen muɔnyde cɔl amit puɔ̈u. 35Käkkä ëbën aa ca lɛ̈k we rin wïc ɣɛn ye ba we kony, ku cä we gël bäk käk wiɛ̈ckë ke cïï ye looi. Awiëc bäk kën yic aa looi ku piɛ̈ɛ̈rkë dhël la cök, ku bäk Bɛ̈ny luɔ̈ɔ̈i puɔ̈u ëbën. 36Na ye moc tak, lɔn kë cï yen thiëëk gɔ̈ɔ̈u tënë nyan cï meek acïï path, ku yeen ala puɔ̈u thiëëk, ka thiɛɛk tɛ̈cït tɛ̈ wïc yen ye thïn. Acïn adumuɔ̈ɔ̈m tɔ̈ thïn. 37Ku mony cï ye guiir piände ë rot, ke cïn kɔc thööc ye thïn, ku ŋic aya apɛi lɔn bï yen ye lëu bï rëër apath ke cïï thiëëk, ke këpath yen alooi bï nya cïï thiak. 38Këya, mony thiak nya ë këpath looi, ku mony cïï nya thiak ë kë ŋuɛ̈ɛ̈n apɛi looi. 39Acïï path bï tik mony dɛ̈t wïc ke muɔnyde pïr, ku na cï moc thou, ka lëu bï mony dɛ̈t nhiɛɛr thiaak, ku yeen adhil a raan cï gɛm. 40Ku na ye wɛ̈tdiɛ̈, ke yeen abï puɔ̈u miɛt tɛ̈ rëër yen ke cïï ben thiaak. Aya tak lɔn ye Wëi Nhialic ɣa kony täktäkdiɛ̈ yic aya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\