1 Korinth 8

1Ëmën ɣɛn abï jäl jam mïïth ye ke gäm jak. Ee yic, ɣok aŋic käjuëc rin ë wɛ̈t kënë. Ku ŋiɛ̈ɛ̈c kajuëc ë raan cɔl anhiam, ku nhiɛ̈r ë raan juak bï riɛl. 2Na ye raan tak lɔn cï yen käŋ ŋic, ka ŋot këc tɛ̈ bï yen käŋ jäl ŋic dööt. 3Ku raan nhiar Nhialic aye Nhialic ŋic. 4Ku dɛ̈t rin ye ke mïïth cï gäm jakrɛc cam, aŋicku lɔn nhialic ye kiɛ̈ɛ̈t ë käŋ, acïï tɔ̈ thïn. Acïn Nhialic dɛ̈t, Nhialic ë tök. 5Ee yic, kɔc aa jam lɔn tɔ̈ jak cït käkkä thïn nhial ku piny. Ku na cɔk alɔn tɔ̈ jak juëc cït käkkä thïn, 6ke tënë ɣo ë Nhialic tök yen atɔ̈ thïn. Yen acï këriëëc ëbën cak, ku ë riɛnke yen aye ɣok pïr. Ku Bɛ̈ny ë tök, Jethu Krïtho, ku ë riɛnke yen acï këriëëc ëbën cak, ku ë yen pïïr ɣok. 7Ku acie raan ëbën yen ŋic ë yic kënë. Kɔc kɔ̈k aa ŋoot nhïïm käk cï kiɛ̈ɛ̈t yiic, na camkë mïïth cï gäm jak cï kiɛ̈ɛ̈t, ka yekë tak ciɛ̈t ke cï mïïth cïk cam yiëk gup ajuɛ̈ɛ̈c. 8Miëth yeku cam acie ɣo ë looi buk la cök tënë Nhialic. Acïn kë ye nyaai tɛ̈ cɛm ɣok ye, ku acïn kë ye juak thïn tɛ̈ cɛm ɣok ye aya. 9Wek kɔc cï gam, duɔ̈kkë kë cïn yen mïïth ya ke theek loi bï wek kɔc koor gamden muɔ̈r, bïk tak lɔn ë yen adumuɔ̈ɔ̈m yen cïk looi cɛm kek ë mïïthkä, tɛ̈ cï kek we tïŋ ke camkë ke. 10Na tïŋ raan koor gamde yï raan ŋic käŋ, yï mïth käk yai cï gäm jak cï kiɛ̈ɛ̈t, ke cï kënë bï riɛɛl nyin abï miëth cï gäm jak cï kiɛ̈ɛ̈t cam? 11Këya raan koor gamde, wämuuth cï gam cï Raan cï lɔc ku dɔc thou ë riɛnke, abïï tɛ̈dun ŋic yïn käŋ thïn rac. 12Tɛ̈ looi yïn adumuɔ̈ɔ̈m tënë wämäthkun cï gam, ba gamden koor rac këlä, ke yïn adumuɔ̈ɔ̈m looi tënë Raan cï lɔc ku dɔc alanden. 13Këya, na ye miëth ya cam wämääth cï gam cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m, ke ɣɛn acïï miëth kënë ben cam rin ba wämääth cïï cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\