1 Korinth 9

1Ɣɛn ala yic ba käk piɛ̈rdiɛ̈ wïc. Ɣɛn acï Jethu Bänyda tïŋ ku ɣɛn atuɔ̈nyde. Ee gamdun yen ë luɔi ca looi tënë Bɛ̈ny. 2Na cɔk alɔn cïï kɔc kɔ̈k ye ye gam lɔn ye ɣɛn atuuc, ka ŋiɛc lɔn ŋic wek ye lɔn ye ɣɛn atuuc, rin aye kë pïïr wek, ke we ye tök kek Bɛ̈ny nyuɔɔth lɔn ye ɣɛn atuuc. 3Yen ë tɛ̈ ye ɣɛn rot kuɔny thïn tɛ̈ jɔ̈ɔ̈ny kɔc kɔ̈k ɣɛn. 4Ɣɛn ala yic bï ɣɛn yiëk miëth ku kë dɛk rin luɔidiɛ̈, 5cïmën ye atuuc kɔ̈k ku wämäthakën ë Bɛ̈ny, ku Pïtɛr la keny kek diäärken, cä la yic ba thiëëk tïŋ cï gam ba ya keny kek ye? 6Nadë ke ye Barnaba ku ɣɛn ɣopɛ̈c, ɣok aa tuuc dhil luui ɣocin rin piɛ̈rda? 7Apuruk acie rot riɔp ë rot. Raan tim ë luɔk com aye ŋɔ̈ɔ̈th lɔn bï yen mïth abɛ̈k cam. Aye abiöök ŋɔ̈ɔ̈th lɔn bï yen dek cɛk ye yök tënë amälke. 8Acie käk yakë tïŋ ke loi röt akölaköl kek luɛɛl kepɛ̈c, rin kä cït käkkä aacï gɔ̈t löŋ Mothith yic. 9Acï gɔ̈t löŋ Mothith yic ëlä, "Duk muɔɔr der thok tɛ̈ luui yïn ye bï rap kɔ̈ɔ̈m. Ye miöör kek ye Nhialic yiëk yenhom?" 10Cie ɣok ye lueel yen wɛ̈t kënë? Ee gät riɛnkua, rin raan pur ku raan tëm ayekë ŋɔ̈ɔ̈th rin le yen kë bïk yök rap cïk looi yiic. 11Ɣok aacï luui buk käk wëi tiɛɛŋ wepuɔ̈th, ke yakë tak lɔn cï ɣok puɔ̈th dït tɛ̈ ŋɛ̈ɛ̈th ɣok ye lɔn le yen ariöp bäk gäm ɣo? 12Ku na le kɔc kɔ̈k la yic bïk käkkä yök tënë we, ke ɣo cïï la yic wär yiɛnyden? Ku akëcku kaŋ them buk la kë yökku, tɛ̈ cɔk alɔn ë yen ke yiɛnyda. Ku këriëëc ëbën acuk guum rin buk kɔc cɔl aa gam Wɛ̈t Puɔth Yam rin Raan cï lɔc ku dɔc. 13Aŋiɛc lɔn ŋic wek ye lɔn röör ë luui luaŋ Nhialic aa miëthden yök ë luɔi luaŋ Nhialic yic. Ku kɔc käk cï bɛ̈ɛ̈i luaŋ Nhialic juaar ariäk nhom aa bɛ̈k lööm käk cï juaar yiic. 14Këlä aya, acï Bɛ̈ny looi bï kɔc ë kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam, kë pïïr kek aa yök thïn. 15Ɣɛn akëc luui ë yithkä. Ku ɣɛn acïï athör kënë gät ëmën rin bï ɣɛn ë yithkä wïc ë riɛnkiɛ̈. Aŋuɛ̈ɛ̈n ba thou tɛ̈n tɛ̈ looi ɣɛn ë kënë. Acïn raan bï wɛ̈tdiɛ̈n nhiɛɛm ɣɛn kënë nyaai tënë ɣa. 16Acie rin ye ɣɛn kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam yen ɣa cɔl anhiam. Ku yic ë rin cï Nhialic ɣa yɔ̈ɔ̈k ba kɔc lɛ̈k, ku abï rɛ̈ɛ̈c apɛi aköldä tënë ɣa tɛ̈ cïï ɣɛn kɔc ë lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam. 17Na luɔɔi ë luɔi kënë tɛ̈ cï ɣɛn ye tak ba looi, ke ɣɛn adhil ariöp wïc. Ku na cie ɣɛn tak ye, ku ye Nhialic yen lëk ye ɣa ba looi, ke ɣa bä ariöp wïc këdë? 18Yeŋö yen ariɔ̈pdiɛ̈? Ariɔ̈pdiɛ̈ ë kë bï ɣɛn kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam ke ɣa cïï thiëc ariöp, ku cä yinydiɛ̈n bï akut kɔc cï gam yiëk ɣa wïc. 19Ɣɛn raan ë rot. Ɣɛn acie alony raan dɛ̈t. Ku ëmën ɣɛn ë rot cɔl aye alony raan ëbën, rin bï ɣɛn kɔc juëc lëu bïk gam. 20Tɛ̈ luui ɣɛn kek kɔc Itharel, ɣɛn ë cieŋ cïmën raan Itharel rin bï ɣɛn ke lëu, cɔk alɔn cïï yen ë këdït tënë ɣa ba cieŋ ciɛɛŋden. Ɣɛn ë cieŋ cïmën raan wïc ye bï lööŋ cï Mothith gɔ̈t theek, tɛ̈ luui ɣɛn kek kɔc ë lööŋkä, rin ba ke lëu bïk aa buɔɔth Raan cï lɔc ku dɔc. 21Këlä aya, tɛ̈ luui ɣɛn kek kɔc cie kɔc Itharel, ɣɛn ë cieŋ cïmënden ke ɣa cïï lööŋ kɔc Itharel thek. Kënë aya looi rin bï ɣɛn kɔc cie kɔc Itharel cɔl aa buɔth Raan cï lɔc ku dɔc. Ku acie lɔn ciëŋ ɣɛn ke ɣa kuc löŋ Nhialic, ɣɛn abuɔth löŋ Raan cï lɔc ku dɔc yic. 22Tɛ̈ rëër ɣɛn kek kɔc ë gam, ɣɛn ë ciɛ̈t raan tök kamken, rin bï ɣɛn ke lëu. Këya, ɣɛn ë rot looi ba thöŋ ke kɔc ëbën rin ba kɔc kɔ̈k kony keyiic bïk gam, kuat dhël bï ɣɛn ye lëu thïn. 23Ɣɛn ë käkkä looi ëbën rin bï ɣɛn Wɛ̈t Puɔth Yam ë rin Jethu ɣäth tueŋ. Ku rin bï ɣɛn dɔ̈c ye yök tɛ̈ ɣɛ̈th Wɛ̈t Puɔth Yam tueŋ yök aya. 24Aŋiɛckë, tɛ̈ wëër kɔc, ee raan töŋ cï kɔc wuɔ̈r yen ë kën wëër kɔc nyaai. Wek aa dhil kat cïmën kɔc wɛ̈ɛ̈r bäk ë kënë lööm. 25Raan tuk, ee lööŋ ë tuk dhiɛl theek apɛi, rin bï yen kë ye gäm raan tɔ̈ tueŋ, kën bɛ̈n yäi aköldä, nyaai. 26Yen ë kënë ye ɣɛn kat ke ɣa cök ɣanhom ba tɛ̈ riŋ kɔc thïn thap thok piny. Ku ɣɛn acie pëër ë gut yic ë path. 27Ɣɛn ë rot looi ba riɛl, ba Jethu buɔɔth, rin na ca kɔc juëc piɔ̈ɔ̈c ke Nhialic cïï ɣa reec aköldä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\