1 Joon 1

1Wek aa gät wɛ̈t raan yen cï Wɛ̈t Nhialic lɛ̈k kɔc, ku yen cï kɔc gäm pïr akölriëëc ëbën. Yen ë tɔ̈ thïn thɛɛr këc këriëëc ëbën cak. Ku ëmën ɣok aacï wɛ̈lke piŋ, ku yeen acuk tïŋ nyiɛ̈nkua. Acuk tïŋ, käk cï looi aa cuk tïŋ ku acuk gɔɔt ciɛnkua. 2Acï Nhialic cɔl aye raan. Acuk tïŋ ku wek aa lëkku yic cuk tïŋ. Alëkku we lɔn raan kënë yen ë pïr akölriëëc ëbën yiëk kɔc, ee tɔ̈ thïn wäthɛɛr ku yeen ë rɛ̈ɛ̈r kek Nhialic Wäda, ku acï Nhialic nyuɔ̈th ɣo. 3Këya, raan cuk tïŋ ku piŋku wɛ̈lke, yen ë raan lëkku we, rin bäk röt mät ɣo aya bäk la gam tök kek ɣo. Ku gamda ɣodhie atɔ̈ tënë Wun ku Wënde Jethu Krïtho. 4Wek aa gät käkkä rin bäk röt mät ɣo gamda yic rin bï miɛt piända dït apɛi. 5Ku wɛ̈t cï Jethu lɛ̈k ɣo ku yen lëkku we ëmën akïn. Nhialic apath, ala guɔ̈p wic, acït ruɛl, ku acïn acuɔl. 6Na yeku lueel lɔn cï ɣok röt mät tënë Nhialic ku ŋot ɣo ye luui kärɛc, ke wɛ̈t luelku acie yic. Ku aye käkkuan yeku ke looi nyuɔɔth lɔn cï ɣok kuec yiny Nhialic. 7Ku na yeku luui käk wïc, ke ɣok aatɔ̈ ruɛl yic cïmën tɔ̈ Nhialic ruɛl yic, ke ɣook aabï ɣoyiic mat, ku thon Wënde Jethu abä adumuɔ̈ɔ̈mkua laak wei ëbën ɣogup. 8Na yeku lueel lɔn ɣok acïn gup adumuɔ̈ɔ̈m, ke mɛth yen aye ɣok röt math, ku ɣook aa kuc yiny cï Nhialic nyuɔ̈th ɣo. 9Ku na lëkku Nhialic lɔn cï ɣok kärɛc looi, ka pɛ̈l kärɛc cuk looi piny ku wuuny ke wei ɣogup buk bɛn aa kɔc path tënë ye, rin acï lueel lɔn bï yen kärackua aa päl piny, rin kë ye lueel aye dhiɛl looi akölaköl. 10Ku na luelku lɔn këc ɣok adumuɔ̈ɔ̈m looi, ka yeku lueel lɔn ë Nhialic yen ë lueth lueel, ku ɣook aa këc wɛ̈tde gam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\