1 Joon 2

1Wɛ̈t gät ɣɛn we athöör miɛ̈thkiɛ̈, ee wɛ̈t bäk kärɛc cïï ye looi. Ku na le raan lui kërac kamkun, ke ɣok aala raan Nhialic thiëëc ë riɛnkua bï kärackua päl piny. Raan kënë ë Jethu Krïtho cïn kë dak yeguɔ̈p ë Nhialic nyin. 2Yen ë raan cï thou rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. Aacie adumuɔ̈ɔ̈mkua ë röt kek ye Nhialic ke päl piny ë wɛ̈tde, aaye ke päl piny agut adumuɔ̈ɔ̈m kɔc pinynhom ëbën aya. 3Dhël ye nyuɔɔth lɔn ŋic ɣok Nhialic ayic, ee wɛ̈t nadë ke ɣo thek lɔ̈ɔ̈ŋke. 4Na ye raan lueel ka ŋic Nhialic, ku acïï lɔ̈ɔ̈ŋken cï lɛ̈k kɔc thek, ke lueth yen aye lueel ku akuc käk ë yith tënë Nhialic. 5Ku raan luui kë cï Nhialic lueel, ke nhiërde acïï thok bï kaŋ dak tënë Nhialic. Ee këya, kën ɣo nyuɔ̈th lɔn ye ɣok tök kek Nhialic akïn, 6na ye raan lueel ka cï yeyic mat ke Nhialic, ka dhil a luui cïmën wäär ye Jethu luui. 7Ke week kɔckiɛ̈n nhiaar, wɛ̈t gät tënë we acie löŋ yam. Ee löŋ töŋ ɣɔn cäk piŋ ɣɔn jɔɔk wek mɛt tënë Jethu. 8Këya, löŋ gät we kënë ala yic wɛ̈t ë yam, rin dhël cï Jethu pïïr thïn acï nyuɔ̈th ɣo wɛ̈t ë yen yam, ku aye piɛ̈rdun nyuɔɔth aya lɔn yen löŋ yam rin kärɛc aacï dhuk piny, rin ruɛl Nhialic acï nyuɔɔth. 9Na le raan ye lueel lɔn luui yen ruɛl Nhialic yic, ku ë kam awën, ke man raan cï gam, ke raan kënë aŋot rɛ̈ɛ̈r muɔ̈ɔ̈th yic agut ëmën. 10Kɔc ë kɔc cï gam nhiaar kek aa kɔc pïr ruɛl Nhialic yic, ku abï ke cɔl acïn kërɛɛc loikë. 11Ku kuat raan man raan cï gam, acït raan tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic kuc tɛ̈n le yen thïn. Rin cï muɔ̈ɔ̈th ye cɔl acïï piny tïŋ. 12Wek kɔc cït miɛ̈thkiɛ̈, wek aa gät athör kënë, rin aŋicku Nhialic acï kärɛc päl piny tënë we, rin Raan cï lɔc ku dɔc. 13Wek kɔc we kɔŋ gam, wek aa gät, rin wek aa ŋic raan tɔ̈ thïn thɛɛr ke piny këc cak. Wek kɔc puɔc gam, ɣɛn agɛ̈t tënë we rin cï wek jɔŋrac göök. 14Wek aa kɔc cït miɛ̈thkiɛ̈, wek aa gät wëlkä rin cï wek aa kɔc cï Nhialic Wäda ŋic. Wek kɔc we kɔŋ gam, wek aa gät rin wek aa ŋic raan tɔ̈ thïn thɛɛr ke piny këc cak. Wek kɔc we puɔc gam, wek aa gät ë rin cï wek wɛ̈t Jethu gam apɛi, ku bï wɛ̈t Nhialic arëër wepuɔ̈th akölaköl, ku week aacï jɔŋrac göök. 15Duɔ̈kkë ke ye nhiaar dhɔ̈l kɔc rɛc pïr tɔ̈ pinynhom, duɔ̈kkë ke ye nhiaar käk pinynhom. Rin raan nhiar käk tɔ̈ pinynhom, acïï lëu bï Wäda Nhialic nhiaar aya. 16Dhɔ̈l rɛc kɔc tɔ̈ pinynhom cït ëmën ye kɔc luui kë nhiarkë wïckë, ku yekë nhiaar kë cïk tïŋ, ku yekë nhiam käjuëc tɔ̈ tënë ke. Dhɔ̈lkä aa dhɔ̈l pïr pinynhom. Aacie bɛ̈n tënë Nhialic Wäda. 17Piny kënë aya, acï Nhialic jɔɔk bï rac kek kɔcken nhiar ye, ku raan kë wïc Nhialic looi ë pïr akölriëëc ëbën. 18Miɛ̈thkiɛ̈, thök ë piny acï thiɔ̈k. Acuk lɛ̈k we thɛɛr lɔn bï raan ater Raan cï lɔc ku dɔc tïc. Acäk tïŋ kɔc ater Raan cï lɔc ku dɔc juëc aacï tuɔ̈l. Wɛ̈t kënë, aye nyuɔɔth ë yic lɔn cï thök piny thiɔ̈k. 19Kɔckä, aake rɛ̈ɛ̈r ke ɣo ë tök, ku aacï jäl ëmën. Keek aake këc kepuɔ̈th mät ɣo ë yic alanden, diɛ̈t aa ŋuɔ̈t ke rɛ̈ɛ̈r kek ɣo. Jälden ë ye nyuɔɔth wɛ̈t këc kek kepuɔ̈th mät ɣo. 20Ku wek aa kɔc ye Nhialic Wɛ̈ike tääu wepuɔ̈th, ku këya, yen acï wek käk yith ŋic wedhie. 21Ɣɛn acïï gɛ̈t tënë we rin ye ɣɛn ye lueel lɔn cïï wek yic Nhialic ŋic. Ɣɛn agɛ̈t tënë we rin wek aa ŋic yiny ë Nhialic. Ku rin ŋic wek ye acïn luenh tɔ̈ yiny ë Nhialic yic. 22Ye raan yïndë yen alueeth? Ee raan ye lueel, Jethu acie yen Raan cï lɔc ku dɔc. Raan cït kënë, ee raan ater Raan cï lɔc ku dɔc, ku ë Nhialic Wäda kek Jethu Wënde kek aacï yen ke kuec. 23Na le raan töŋ kuec lɔn cïï Jethu ye Wën Nhialic ka ril yic apɛi tënë ë raan kënë bï mat kek Nhialic Wäda. Ku na cï gam lɔn ye Jethu Wën Nhialic, ka bï mat kek Nhialic Wäda. 24Yakë wɛ̈t Nhialic wäär yen cäk gam muk wepuɔ̈th akölaköl. Na muɔ̈kkë wɛ̈t wäär cï lɛ̈k we wäär mɛ̈t wek röt Jethu, ke wek aabï pïr ke we ye tök kek Jethu ku Nhialic Wäda. 25Ke ɣook aabï pïr akölriëëc ëbën pan Nhialic cï Jethu ɣo thɔn bï yiëk ɣo. 26Wek aa gät rin wɛ̈t kɔc we them bïk we muɔ̈r. 27Ku week aacï Jethu yiëk Wëi Nhialic, ku rin rëër Wɛ̈ike ke we, ke wek aacïï ben wïc raan dɛ̈t piööc we. Ku Wëi Nhialic ë we piɔ̈ɔ̈c këriëëc ëbën, ku piööc we yiny cïn yic lueth. Këya, wek aaya yɔ̈ɔ̈k bäk aa mat ke Jethu tɛ̈cït tɛ̈ cï Wëi Nhialic we lɛ̈k thïn. 28Wek aaya yɔ̈ɔ̈k aya miɛ̈thkiɛ̈, bäk aa rëër ke we mɛ̈t kek Jethu. Rin na ben la bɛ̈n pinynhom, ke ɣook aacïï gup bï riɔ̈ɔ̈c buk rɔ̈m kek ye. 29Ee këya, cït mën ŋic wek ye lɔn le Raan cï lɔc ku dɔc cök. Këya, aŋiɛckë aya na ye raan kë la cök looi, ka cï ya manh ë Nhialic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\