1 Pïtær 1

1Ɣɛn Pïtɛr atuny Jethu Krïtho, ɣɛn agɛ̈t tënë kɔc cï Nhialic kuany, cï thiëi bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic pinynhom cïmën Pontuth, Galatia, Kapadokia, Athia ku Bithinia. 2Wäda Nhialic acï we kuany rin yen këden wïc thɛɛr. Ku Wëi Nhialic acï we looi bäk aa kacke, ku këya bäk Jethu Krïtho theek, raan cï thou rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkun päl piny. Bï dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈rdït rëër kek we. 3Ɣok aa dhil Nhialic Wun Bänyda Jethu Krïtho leec. Ku rin liɛr piände tënë ɣo, acï ɣo yiëk pïr ë yam, jön cï yen Jethu Krïtho jɔt thou yic, ku kënë ë ɣo cɔl aŋɔ̈th. 4Aŋicku lɔn bï ɣok käk ye Nhialic täu kacke yök. Käkkä aaye muk nhial paande apath ë riɛnkun. Aaye tɔ̈ɔ̈u tɛ̈ cïï kek bï dhiäth thïn, tɛ̈ cïn kë bï ke rac ku cïn kë nyɛɛi ke thïn. 5Aa tɔ̈ɔ̈u ke ë riɛnkun, rin le wek gam bï we tiit ë riɛl Nhialic. Ku këya wek aabï luɔ̈k aköldä cït tɛ̈ cï Nhialic guiër ye. 6Miɛtkë puɔ̈th rin kë cï Nhialic looi, cɔk alɔn bï wek puɔ̈th aa riääk ëmën rin käjuëc bäk ke guum. 7Ku kë ye wek gum, ee lɔn bäk nyuɔɔth lɔn ye gamdun yic. Agut mïläŋ tɔ̈c, ye raan lëu bï rac, aye kaŋ tääu mɛɛc bï them. Këya, gamdun tënë Nhialic wär mïläŋ adhil them aya bï tïŋ lɔn bï wek puɔ̈th riɛl. Ku Nhialic abï we cɔl ayök lɛc ku duaar aköl le Jethu Krïtho dhuk. 8Na cɔk alɔn këc wek ye kaŋ tïŋ, ka nhiarkë. Cɔk alɔn cïï wek ye ye tïŋ ëmën ka ya ke gam. Ku acïn wël puɔth ye wek miɛt piändun teet, 9rin wek aa kuɔɔny wɛ̈ikun yök, kënë yen ye yök gam yic tënë ye. 10Kɔc käk Nhialic tïŋ cï we lɛ̈k rin dhëëŋ Nhialic, acïk wïc apɛi bïk kuɔɔny wëi kënë ŋic. 11Ku Wëi Krïtho rɛ̈ɛ̈r kegup acï ke nyuɔ̈th tɛ̈ bï Krïtho guum thïn, ku käpuɔth bï röt looi, ee kënë cök. Ku acïk them bïk ŋic ye nɛn bï kënë rot looi, ku yeŋö bï ye nyuɔɔth. 12Acï Nhialic nyuɔ̈th kɔc käkke tïŋ lɔn käk yekë ke lueel aacie käk ë kuɔɔnyden, aa käk kony ë we. Käk yakë ke piŋ ëmën aacï atuuc ë Wɛ̈t Puɔth Yam jam riɛl Wëi Nhialic cï tuɔ̈ɔ̈c nhial pinynhom. Käkkä aacï atuuc nhial bɛ̈n aa wïc aya bïk ke deet yiic. 13Këya, cɔ̈kkë röt piny rin ë luɔi. Duɔ̈kkë röt cɔl amɛ̈r dhɔ̈l kɔ̈k. Ŋäthkë ke ye dɔ̈c bï Nhialic gäm we aköl le Jethu Krïtho bɛ̈n. 14Thɛkkë Nhialic, ku duɔ̈kkë piɛ̈rdun cɔl acök käkkun yakë ke wïc wepuɔ̈th, cïmën wäär kuc wek Wɛ̈t Puɔth Yam. 15Mɛɛckë röt wei kuat kärɛc yiic ëbën akölaköl, cïmën cïï Nhialic raan cï we cɔɔl rot ë thiäk kuat kërac aya. 16Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Mɛɛc rot wei kërac yic cïmën mec ɣɛn kek kërac." 17Tɛ̈ röök wek tënë Nhialic, ayakë cɔɔl, "Wäda." Yen ë luk looi cök tënë kɔc ëbën, kë cï raan looi yen ë tɛ̈ bï Nhialic luɔ̈ŋde luɔ̈k thïn nyooth. Këya, rɛ̈ɛ̈rkë ke we thek Nhialic piɛ̈rdun yic pinynhom ë tɛ̈n. 18Rin wek aa ŋic kë cï we wɛ̈ɛ̈r bei pïr wäär yic, pïr cïn kë kuany thïn wäär cäk ŋic tënë wärkun dït. Ku wek aa we këc waar kën yäi, cïmën ye mïläŋ tɔ̈c ku mïläŋ thith yäi. 19Ku wek aacï waar rin cï Krïtho rot gam bï nɔ̈k, ku kënë ajuër thiek yic apɛi, ee cït manh amääl cïn kë diu yeguɔ̈p. 20Nhialic ëcï Jethu lɔc ke piny ku nhial këc cak, ku cɔl ajɔl ŋic ë nïnkä riɛnkun. 21Ku ë Jethu yen acï wek Nhialic gam, Nhialic ë jɔt ye raŋ yic ku yïk duaardït apɛi. Ku këya, wek aa la gam ku ŋɔ̈th tënë Nhialic. 22Ku ëmën wek aacï la cök rin theek wek yic, ku bäk miɛ̈thakun anhiaar ayic, nhiarkë röt kamkun apɛi piäthkun yiic ëbën. 23Wek aa dhil röt nhiaar, ku rin wɛ̈tden rɛ̈ɛ̈r thïn akölriëëc ëbën, acï Nhialic we cɔl aa ben dhiëëth, dhiënh mïth raan cie thou cïmën kɔc ke dhiëth ɣo. 24Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Raan ëbën acït noon ë riɛl, ku kuat këden path ëbën, acït yɔ̈ɔ̈k ë tɛŋ. 25Ku wɛ̈t cï Bɛ̈ny lueel ë ya yic akölriëëc ëbën." Wɛ̈t kënë ë Wɛ̈t Puɔth Yam ye atuuc lɛ̈k kɔc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\