1 Pïtær 3

1Këlä aya, wek diäär wek aa dhil röt thɔ̈n rɔ̈ɔ̈rkun. Rin na le raan tɔ̈ kamken ke këc wɛ̈t Nhialic gam, ka bï luɔidun path cɔl agɛ̈m, ke cïn wɛ̈t lëk ke. 2Rin aabï pïrdun path ku tɛ̈ theek wek ke thïn tïŋ. 3Duɔ̈kkë röt loi bäk dhëŋ rin käjuëc ye ke tïŋ wegup aɣeer kepɛ̈c. Cïmën tɛ̈ ye wek wenhïïm guiɛɛr thïn. Ku ciɛŋkë mïlɔ̈ɔ̈ŋ tɔ̈c ku alɛ̈th path juëc kɔ̈k. 4Duɔ̈kkë ye luui këya, ee kë rɛ̈ɛ̈r yïpuɔ̈u alɔŋthïn yen ë tɛ̈ dhëëŋ yïn thïn nyuɔɔth, dhëëŋ la yic athɛ̈ɛ̈k ku liɛr ë puɔ̈u cie rot ë waar tɛ̈ cɔk yïn dhiɔp. Ku ee yen dhëëŋ ye Nhialic tïŋ ke path apɛi. 5Diäär thɛɛr wäär path Nhialic nhom ciëŋ ke ŋickë apɛi lɔn bï Nhialic kë cï thɔn dhiɛl looi, aake cï röt thɔ̈n rɔ̈ɔ̈rken ku ee kënë yen ë ke cɔl adhëŋ. 6Thara acït ë diäärkä, ë ye kë cï Abaram lɛ̈k ye bï looi, looi. Ku tɛ̈ jiɛɛm yen tënë ye, aye lueel bänydiɛ̈. Wek aa cït Thara ëmën tɛ̈ looi wek käpath tënë kɔc kɔ̈k, ke cïn kë riɔ̈ɔ̈c wek. 7Ku wek röör aya wek aa dhil cieŋ apath kek diäärkun, ku ŋiɛckë lɔn diäär aacïï ril cïmën röör. Yakë ke ŋiɛc ciëëŋ ku thɛkkë ke rin keek aabï miɔ̈c path Nhialic yök aya cïmëndun. Luɔikë kënë rin bï rɔ̈ɔ̈kkun la cök. 8Ëmën awiëc ba wɛ̈t lɛ̈k we wit. Ŋiɛckë cieŋ kamkun, ku ye ŋɛk diɛɛr kërɛɛc bï ŋɛk yök. Nhiarkë röt cïmën ŋɛk ke wämënhë. Liɛr puɔ̈u tënë kɔc ëbën. Ku dhiɛlkë röt dhuɔ̈k piny. 9Na lui kɔc kɔ̈k yï kërac, ke duk col tënë ke kërɛɛc dɛ̈t. Na ye raan dɛ̈t yï wɛ̈i kërac, ke duk wëi kërac aya. Na loi kɔc kärɛc tënë yï ke yï thiëc Nhialic bï ke dɔɔc. Yen ee kën cöl Nhialic yï rin bï yïn dɔ̈cde yök. 10Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Raan wïc pïr path ku wïc bï puɔ̈u miɛt, ke cie jam wël rɛc ku cïï lueth ye lueel. 11Ku adhil luɔi kärɛc puɔ̈l ku looi käpath, adhil them piände ëbën bï ŋiɛc cieŋ apath kek kɔc kɔ̈k. 12Rin Bɛ̈ny ee kɔc path tiit ku ee rɔ̈ɔ̈kken piŋ, ku Nhialic ee yenyin pɛ̈n kɔc kärɛc looi." 13Yeŋa bï cɔl agum tɛ̈ wïc yïn ye yïpuɔ̈u ba këpath looi? 14Na cɔl kɔc kɔ̈k yï agum rin looi yïn käpath, ke këpath yen aloi rot tënë yï. Duk riɔ̈c ë ke ku duk ye diɛɛr, 15ku calkë Krïtho aye Bɛ̈ny piɛ̈rdun yic. Rɛ̈ɛ̈r ke yï cï rot guiir akölaköl ba kɔc yï thiëëc tɛ̈t kë yakë ŋɔ̈ɔ̈th tɔ̈ wepuɔ̈th wek kɔc cï gam. 16Ku duk kɔc ë thany riɛl bïk gam, kuɛ̈ɛ̈c tɛ̈ktɛ̈k raan dɛ̈t nhom. Loi këya ba cïï ye yök yïpuɔ̈u lɔn le yen awuɔ̈c ca looi, rin bï kɔc man tɛ̈puɔth ciëŋ wek thïn rin ye wek kɔc buɔth Krïtho gup yär käk yekë ke lueel. 17Aŋuɛ̈ɛ̈n ba gum rin këpuɔth ca looi tɛ̈ wïc Nhialic ye ba gum, tɛ̈n tɛ̈ bï yïn gum rin luɔi kërac. 18Krïtho acï thou arak tök rin adumuɔ̈ɔ̈mkua. Yeen ë cïn awuɔ̈c cï looi, ku acï nɔ̈k bï thou riɛnkua ɣok kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m bï ɣo wat nhïïm tënë Nhialic. 19Ku yeen, acï jam wɛ̈t Nhialic tënë wëi mac. 20Wëikä aa wëi kɔc wäär cï jai wäär tiit Nhialic ke bïk kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën adumuɔ̈ɔ̈mken, wäär guiir Noa riände. Kɔc lik ke cï la riäi yic, kɔc kabɛ̈t, kek aacï Nhialic bɛ̈n kony aboor yic. 21Ku kënë acït miɔ̈c nhom, miɔ̈c nhom yen aye Nhialic ɣo kony ëmën, rin Jethu Krïtho cï jɔt ë thou yic. Tɛ̈ jiɛɛm ɣok miɔ̈c nhom, ɣok aacïï jam rin acol ye laak wei kɔc gup, miɔ̈c nhom wɛ̈tde yic ɣok aa röt thɔ̈n Nhialic ke puɔ̈n ɣer. 22Ku Jethu Krïtho atɔ̈ pan Nhialic ëmën ke rɛ̈ɛ̈r cuëny ë Nhialic. Ku yeen amɛc käk la riɛl ku atuuc nhial ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\