1 Pïtær 4

1Këya, Krïtho ëcï reem ku guum apɛi. Ke week, wek aa dhil röt guiir bäk gum cïmënde. Na rem raan ku guum, ka cï yepuɔ̈u wɛl wei adumuɔ̈ɔ̈m yic. 2Ku ëmën le tueŋ wek aadhil pïr tɛ̈cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn, ku acie tɛ̈ wïc piäthkun ye thïn. 3Wek aacï rëër tɛ̈bäär ke we loi käk ye kɔc këc Nhialic gam looi. Wek aa rëër ke we yïk wepuɔ̈th käk bal ku dëŋ ë määu, ku luɔi kärɛc kɔc cɔl ayär gup, ku duɔ̈r jak cï kiɛ̈ɛ̈t cïï ke wïc. 4Ku rin cïï wek röt ye mät ke bäk aa luui kärɛc kɔc yɔ̈ɔ̈r gup aya, ee ke gɔ̈i ku jiëëmkë wegup apɛi wël lueth. 5Ku keek aabï dhiɛl kɔ̈ɔ̈c Nhialic nhom yen luk looi tënë kɔc pïr ku kɔc cï thou, bïk tɛ̈t ye lɔn puɔth käk cïk ke looi. 6Raan cï lɔc ku dɔc acï Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k kɔc cï thou, kɔc wäär cï Nhialic luk looi tënë ke wäär pïïr kek, cïmën ye yen luk looi tënë raan ëbën. Wɛ̈t Puɔth Yam ëcï Jethu lɛ̈k ke rin bï wɛ̈iken pïr ë tök kek Nhialic. 7Tɛ̈ bï käk loi röt ëmën thök ëbën acï thiɔ̈k. Cɔ̈kkë wepuɔ̈th ku rɛ̈ɛ̈rkë ke we tïr nhïïm bäk lëu bäk röök. 8Këdït apɛi käriëëc ëbën yiic ë nhiër bï ŋɛk-ŋɛk anhiaar yepuɔ̈u apɛi, rin na nhiar kɔc kɔ̈k, ke yïn abï kärɛc yekë ke looi tënë yï päl piny. 9Lor raan bɔ̈ paandu puɔ̈n cïn yic tiɛɛl. 10Na ŋiɛc miɔ̈c juëc Nhialic cï yiëk yï muk, ke yïn adhil miɔ̈ckä luɔ̈ɔ̈i apath bï yïn ke kɔc kɔ̈k kony. 11Tɛ̈ piööc raan ë kamkun, ka dhil kɔc aa lɛ̈k wɛ̈t cï Nhialic lueel. Ku raan kony kɔc kɔ̈k adhil looi këya riɛl cï Nhialic gäm ye rin ee luɔi kënë. Kuat kë ye raan looi ëbën adhil looi bï alɛɛc gäm Nhialic ë Jethu Krïtho, raan la diik ku riɛl akölriëëc ëbën. Yenakan. 12Mäthkiɛ̈, duɔ̈kkë gɛ̈i rin arɛɛm them ë we guɔ̈mkë, duɔ̈kkë tak lɔn kë loi rot kënë acie kë cï rot kaŋ looi. 13Miɛtkë puɔ̈th, wek aa gum ë dhël töŋ thöŋ kek tɛ̈wäär cï Krïtho guum thïn, rin yen abï ya miɛt piändun tɛ̈ le yen bɛ̈n ke diɛɛkde. 14Miɛtkë puɔ̈th tɛ̈ ye we lat rin ye wek Krïtho buɔɔth. Na loi kënë rot ke ŋiɛckë lɔn rëër Wëi diik Nhialic kek we. 15Na le raan gum ke cïï dhil gum rin awuɔ̈c cï looi ye yen näk ë kɔc, nadë ke ye cuär, ku ye raan aliääp ku ye rot ciɛɛk käk kɔc kɔ̈k yiic. 16Këya, na gum rin ye yïn raan cï gam, ke yï duk guɔ̈p riɔ̈c, lec Nhialic rin ye yïn raan ë Jethu. 17Luk abï Nhialic guɔ looi tënë kɔc ëmën, ku Nhialic abï luk kaŋ looi tueŋ tënë kacke. Na jɔk Nhialic luk ë ɣo, ke luk abï dhiɛl riɛl tënë kɔc këc Wɛ̈t Puɔth Yam bɔ̈ tënë Nhialic theek. 18Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Käril aabï röt kaŋ looi tënë kɔc la cök ku bï keek jäl kony, na ye këya, yeŋö bï rot looi tënë kɔc adumuɔ̈ɔ̈m, kɔc kuc Nhialic?" 19Kɔc gum rin yen kë wïc Nhialic tënë ke, aa dhil röt thɔ̈n Aciëŋden kë cï lueel ka bï looi, dhiɛl tiɛɛŋ nhom. Ku dhilkë la tueŋ ke loi käpath.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\