1 Thethalonika 1

1Athör kënë aa ɣok yï Paulo ku Thilath ku jɔl a Timothï aa ɣok cï ye tuɔ̈c we, wek akut kɔc cï gam gen Thethalonika, ku yakë kɔc Nhialic Wäda, ku jɔl a Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc. Bï dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r rëër ke we. 2Ɣok aa Nhialic leec riɛnkun ëbën akölaköl tɛ̈ röök ɣok. 3Wek aa yeku tak akölaköl tɛ̈ röök ɣok Nhialic Wäda rin luɔidun bɛ̈n gam yic, ku week aacï luui apɛi rin nhiɛɛr wek Jethu Krïtho, ku riɛlkë puɔ̈th rin ŋɔ̈ɔ̈th wek ye. 4Aŋicku miɛ̈thakua lɔn nhiɛɛr Nhialic we, ku acï we lɔc ku bäk aa kacke. 5Rin ɣok aacï Wɛ̈t Puɔth Yam bɛ̈ɛ̈i tënë we, acie wɛ̈t ë path, ee cath kek riɛl ku Wëi Nhialic ye nyuɔɔth lɔn ë yen yic alanden athɛɛr. Aŋiɛckë yen tɛ̈ cï ɣok cieŋ thïn wäär rëër ɣok ke we, ee rin ku buk we kony. 6Wek aacï röt thɔ̈ŋ ɣo ku Bänyda, rin na cɔk alɔn cï wek gum apɛi, ke wek aacï wɛ̈t piŋ ke miɛt ë puɔ̈u bɔ̈ tënë Wëi ë Nhialic. 7Ku këya, tɛ̈ cï wek cieŋ thïn yen acï kɔc cï gam Mathedonia ku Akaya tïŋ. 8Ku acie rin cï wek wɛ̈t Bänyda Jethu piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc Mathedonia ku Akaya ë rot, gamdun tënë Nhialic acï kɔc pinynhom ŋic ëbën. Ku acïn kë lëuku buk bɛn lueel. 9Rin aa jam lɔn cï wek ɣo ŋiɛc nyuɔ̈ɔ̈c wäär cï ɣok keny tënë we, ku kë cï wek muɔ̈l thïn bäk jak cïï ben aa theek, ku ye Nhialic ë yic pïr yetök yen yakë door. 10Ku bäk Wënde yen bï bɛ̈n pan Nhialic tiit, Wënde Jethu yen cï jɔt thou yic, ku ë yen abï ɣo luɔ̈k tɛ̈ luk Nhialic luk rin cï yen ke puɔ̈u riääk apɛi rin adumuɔ̈ɔ̈mkua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\