1 Thethalonika 2

1Miɛ̈thakua, aŋiɛckë kek week lɔn kɛnyda tënë we akëc nhom tɛɛc piny. 2Aŋiɛckë yen tɛ̈ cï ɣo läät thïn, ku jör ɣo Pilipi ke ɣo këc ɣet tënë we. Ku na cɔk alɔn wäär cï kɔc juëc ye wïc, ke Nhialic acï ɣo bɛ̈n dɛɛt puɔ̈th buk we lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam bɔ̈ tënë ye. 3Wäär ye ɣok we lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam, wek aa we cuk ë lɛ̈k lueth, tɛ̈dë ke ɣo ye jam rin le yen kë buk yök thïn, ku acïn raan cuk wïc ku buk ruëëny. 4Këya, aa yeku them buk aa jam tɛ̈cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn rin cï yen ɣo lɔc, ku thön ɣo luɔi bï ɣok Wɛ̈t Puɔth Yam aa piɔ̈ɔ̈c. Aa këcku them ku buk aa looi kën kɔc miëët puɔ̈th, ee kën wïc Nhialic raan kë tɔ̈ kɔc puɔ̈th ŋic. 5Aŋiɛckë apath lɔn ɣok aa këc bɛ̈n buk we bɛ̈n wel nhïïm wël puɔth yeku ke lueel, ku aa këcku ke lueel buk röt kum ë ke, bï la kë yök tënë we. Nhialic aŋic kë tɔ̈ ɣopuɔ̈th. 6Akëcku wïc ku bï la raan lec ɣo ë kamkun ku kɔc kɔ̈k, 7ku cït lɔn ye ɣok atuuc Raan cï lɔc ku dɔc, ee la kën buk aa wïc tënë we. Wek aa we nhiarku, ku rëërku ke we cïmën ye man mïth miɛ̈thke muk. 8Rin nhiɛɛr ɣok we apɛi acie Wɛ̈t Puɔth Yam yen wïcku buk lɛ̈k we ë rot, aa cuk gam buk thou riɛnkun aya. Wek aa we nhiarku apɛidït. 9Yeen adhiɛlkë muk wenhïïm wek miɛ̈thakua tɛ̈ cï ɣok luui thïn apɛi. Ɣok aacï luui aköl ku wɛ̈ɛ̈r, rin ku bï ciɛ̈n kë yeku thiëëc tënë we tɛ̈wäär ye ɣok we piɔ̈ɔ̈c Wɛ̈t Puɔth Yam ë Nhialic. 10Wek aa ŋic käk cuk looi, agut Nhialic aŋic aya lɔn ɣok aacï ŋiɛc ceŋ kek wek kɔc cï gam, ku week aa cuk ciëëŋ ë dhël dhëëŋ la cök cïn yic agääk. 11Aŋiɛckë yen tɛ̈ cï ɣok we ciëëŋ thïn, acït tɛ̈ ye raan ë dhiëth miɛ̈thke ciëëŋ thïn. 12Wek aa cuk cɔl aril puɔ̈th, ku wek aa cuk nyuɔ̈ɔ̈c puɔ̈th, ku lok tueŋ ke lëkku we ku bäk pïr dhël yen Nhialic cɔl amit puɔ̈u, Nhialic yen we cɔɔl ku bäk röt mat bäänyde ku duaarde yic. 13Ku ala wɛ̈t dɛ̈t ye ɣok Nhialic leec akölaköl. Wäär bïï ɣok wɛ̈t Nhialic tënë we, aa cäk piŋ ku gamkë, ke ye wɛ̈t bɔ̈ tënë Nhialic, acie kë bɔ̈ tënë raan. Ku wɛ̈t Nhialic alui wepuɔ̈th ke war piɛ̈rdun yic wek kɔc cï gam. 14Miɛ̈thakua, käk cï röt looi tënë we aa cït käk cï röt looi tënë akut kɔc cï wɛ̈t Jethu Krïtho gam Judia. Wek aacï kärɛc yök tënë kackun cïmën wäär cï kɔc cï gam Judia kärɛc yök tënë kɔc Itharel, 15cï kɔc kɔ̈k keyiic kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k, ku ben kɔc kɔ̈k keyiic Bɛ̈ny Jethu nɔ̈k. Ku kɔcken kɔ̈k aacï ɣo cɔl agum. Keek aacï Nhialic rac puɔ̈u apɛi. Keek aa kɔc ater tënë kɔc ëbën. 16Acïk them bïk ɣo aa gël buk kɔc cie kɔc Itharel lɛ̈k wɛ̈t bï ke luɔ̈k. Këya, keek aacä adumuɔ̈ɔ̈m yekë ke looi akölaköl thöl thook. Ku ëmën Nhialic acï puɔ̈u riääk tënë ke ku aabï tɛ̈m awuɔ̈c. 17Ku ɣook miɛ̈thakäi, tɛ̈wäär cï ɣo puɔ̈k yiic ë kaam koor, aa guäpkua kek aake cï jäl, ku wek aa we yeku tak tɛ̈ cï ɣok we dak thïn, ku acuk them apɛi ku buk we bɛn tïŋ. 18Acuk wïc ku buk dhuk tënë we. Ɣɛn nhom aca them arak juëc ku ba dhuk, ku jɔŋ ater ë Nhialic akëc ɣo puɔ̈l ku buk dhuk. 19Cie week ë röt wek ë ŋɔ̈th, ku miɛt ë puɔ̈u. Ku cie wek ajömdan bï ɣok nhiam Bänyda Jethu nhom tɛ̈ le yen dhuk? 20Wek aa diik ku miɛt ë piända.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\