1 Thethalonika 3

1Acuk jäl yök lɔn nadë, ke kë cïï ɣok we bï bɛn tïŋ, acuk ben guum. Ke yeen acuk tak buk döŋ Athen warou, 2ku Timothï acuk tooc bï la tënë we, ku ë wämääthdan lui kek ɣo ë tök tënë Nhialic ɣok kɔc kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam, rin Raan cï lɔc ku dɔc. Yen acuk tooc ku bï we la cɔl aril puɔ̈th ku bï we kony gamdun yic, 3rin ku bï ciɛ̈n raan tök ë kamkun bï yenhom bɛn waar wɛ̈t guum wek. Week nhïïm aŋiɛckë lɔn guɔ̈m ë kë tööŋ tɔ̈ kam käk cï Nhialic guiir tënë ɣo. 4Cïmën wäär ŋot rëër ɣok ke we, acuk lɛ̈k we tueŋ lɔn ɣook ɣodhie ɣok aabï gum, ku yeen aŋiɛckë apɛi, yen ë kë cï rot looi alanden. 5Ku ë yen kë tooc ɣɛn Timothï. Yen acä lëu ku ba guum acïn, ke yen acï ɣɛn ye tooc bï gamdun la tïŋ. Aduër ayic alanden lɔn nadë ke jɔŋrac acï we lɔ̈k ruëëny, ku luɔidan cuk looi acï riääk. 6Ëmën Timothï acï dhuk ciëën, ku yeen acï thoŋ path cï ɣo miɛ̈ɛ̈t puɔ̈th bɛ̈ɛ̈i lɔn wek aŋuɔt we muk gamdun ku nhiarkë röt. Acï lɛ̈k ɣo lɔn ye wek ɣo tak akölaköl, ku awiɛ̈ckë bäk ɣo bɛn tïŋ cïmën wïc ɣok ye buk we la tïŋ. 7Këya, kärɛc gumku ke yiic, ɣok aacï gamdun dɛɛt puɔ̈th miɛ̈thakua, 8rin cï ɣok ye piŋ ëmën lɔn kɛ̈ɛ̈c wek ë cök gam yic, gam ɣo gäm pïr yam. 9Buk Nhialic leec apɛi këdë riɛnkun, rin miɛt puɔ̈u rɛ̈ɛ̈r ke ɣo Nhialic nhom ë wɛ̈tdun? 10Aköl ku wɛ̈ɛ̈r, Nhialic ayeku thiëëc ɣopuɔ̈th ëbën ku buk we la tïŋ ku nyuthku we kë ŋuɔt kɛ̈ckë ŋic gamdun yic. 11Bï Nhialic yen Wäda nhom ku Bɛ̈nydan dït Jethu dhël guiir tënë ɣo ku buk la tënë we. 12Bï Bänyda nhiër juak kamkun ku kɔc kɔ̈k aya apɛi, cïmën nhiɛɛr ɣok we. 13Bï we cɔl aril puɔ̈th, ku wek aabï ya kɔc cïn gup adumuɔ̈ɔ̈m Nhialic Wäda nhom, tɛ̈ le Bänyda Jethu bɛ̈n kek kɔc ë kacke ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\