1 Thethalonika 4

1Këya miɛ̈thakua, wek aa cuk lɛ̈k tɛ̈ bï wek ŋiɛc cieŋ thïn bï Nhialic puɔ̈u miɛt. Ku ë yen tɛ̈ pïïr wek thïn alanden. Ku ëmën wek aa yeku lɔ̈ŋ ku yöökku we rin Bänyda Jethu, bäk ciɛɛŋ kënë cuɔt tueŋ. 2Wek aa ŋic kë cuk lɛ̈k we ë riɛl cuk yök tënë Bɛ̈ny Jethu. 3Wek aa wïc Nhialic bäk dhiɛl aa kɔc path, ku cäk wepuɔ̈th ye yiëk käk ë bal. 4Ŋɛk adhil yeguɔ̈p tiit bï cieŋ dhël puɔth Nhialic kek athɛ̈ɛ̈k, 5ku cïï yepuɔ̈u yïk käk ë bal cïmën raan cïn gam tënë Nhialic. 6Ku ë kënë yic, acïn raan loi kërac tënë mɛ̈nhë dɛ̈t cï gam. Wek acuk lɛ̈k ë wɛ̈t kënë, ku acuk tɛ̈t we aya lɔn bï Nhialic kɔc kärɛckä looi tɛ̈m awuɔ̈c. 7Acïï Nhialic wïc buk ɣopuɔ̈th aa yiëk käk ë bal. Awïc buk cieŋ ɣo cïn gup adumuɔ̈ɔ̈m. 8Këya, raan kuec bï wël cuk lɛ̈k weekkä cïï piŋ, acie wɛ̈tda yen cïï piŋ, ee wɛ̈t Nhialic, Nhialic we yiëk wëi. 9Acïn kën nadë ke benku lueel athör kënë yic bäk kɔc kɔ̈k cï wɛ̈t Jethu gam nhiaar. Rin Nhialic guɔ̈p acï we piɔ̈ɔ̈c tɛ̈ bï wek röt aa nhiaar thïn kamkun. 10Ku ë yic, wek aa nhiar miɛ̈thakun Mathedonia yic ëbën. Ku aŋot lëkku we, bäk nhiërdun juak yic. 11Tääukë wenhïïm ku bäk cieŋ apath, bäk cïï ë cieŋ guënyguëny, ku raan ë rot muk apath kam kɔc ë kɔ̈ŋde cïmën wäär cï ɣok ye lɛ̈k we. 12Na luɔikë ë kënë ke wek aabï kɔc kɔ̈k këc wɛ̈t Jethu gam nhiaar ku thekkë we. Luɔikë röt bï ciɛ̈n kë yakë wïc tënë kɔc kɔ̈k. 13Miɛ̈thakua, awïcku bäk yic ŋic rin kɔc cï thou ë kamkun, ku bäk cïï dhiau wepuɔ̈th cïmën kɔc kɔ̈k cïnkë yekë ŋɔ̈ɔ̈th. 14Ayeku gam lɔn cï Jethu thou ku acï bɛn pïr. Këya, ɣook aya, ayeku gam lɔn Nhialic abï kɔc ke cï wɛ̈t Jethu gam ku thoukë, cɔl aa ben pïr ku dhukkë kek ye. 15Kën yen lëkku we ëmën, ee kë cï Bɛ̈ny piɔ̈ɔ̈c tënë ɣok kɔc bï ŋot ɣo pïr. Aköl bï Bɛ̈ny bɛ̈n, ɣok aacïï bï la tueŋ tënë kɔc cï kaŋ thou. 16Kɔc ëbën aabï röl atunydït Nhialic piŋ, ke koth kaŋ ë Nhialic lëk kɔc, ku Bɛ̈ny guɔ̈p abï bɛ̈n piny nhial. Ku kɔc cï thou ke cï wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc gam, kek aabï kaŋ pïr. 17Ku ɣok kɔc bï ŋot ɣo pïr aköl kënë, ɣok aabï kuɔ̈ɔ̈t yiic ke ke, ku ɣɛ̈th ɣo luät yiic buk rɔ̈m kek Bɛ̈ny aliir yic nhial, ku ɣok aabï rëër ke Jethu akölaköl. 18Këya, dɛɛtkë wepuɔ̈th ë wëlkä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\