1 Thethalonika 5

1Acïn kën nadë ke benku lueel athör kënë yic buk aköl bï käkkä röt looi lɛ̈k we. 2Aŋiɛckë kek we lɔn Bɛ̈ny abï bɛ̈n ke cïï ŋic, cïmën dhie ye cuär bɛ̈n wakɔ̈u ke cïï ŋic. 3Tɛ̈ lueel ye ëlä, "Këriëëc ëbën apath acïn kërac," ke kërɛɛc bï kɔc gum thïn abï dhiɛl bɛ̈n ke cïn raan ye tak lɔn bï yen rot looi cïmën tiŋ dhie rɔ̈p rem apɛi. Ku acïn kɔc bï poth ë kërɛɛc kënë yic. 4Ku wek miɛ̈thakäi, wek aacïï cït kɔc rɛ̈ɛ̈r muɔ̈ɔ̈th yic, rin wek aa ŋic Nhialic. Këya, aköl kënë acïï bï la ciel wegup cïmën cuär ke kuɔ̈ckë. 5Week ëbën, wek aa rɛ̈ɛ̈r ruɛl yic rin ŋic wek Jethu. Ɣok aacïï cït kɔc rɛ̈ɛ̈r muɔ̈th yic kuc Nhialic. 6Na ye këya, ke ɣok aacïï nin cïmën kɔc kɔ̈k, ɣok aa dhil nhïïm tïr ku dukku ye wiɛɛt määu. 7Ee wakɔ̈u yen aye kɔc nin, ku yen dëk kek thïn määu apɛi. 8Ku ɣok aa kɔc ruɛl. Këya, tïïrku nhïïm ku titku röt ë gamda ku nhiɛ̈rda bï jɔŋrac ɣo cïï duɔ̈ŋ. Ku cɔlku ŋɔ̈th rɛ̈ɛ̈r ke ɣo lɔn bï Jethu ɣo luɔ̈k, aye köt. 9Rin Nhialic akëc ɣo lɔ̈c ë tɛ̈n rin bï yen ɣo tɛ̈m awuɔ̈c aköl luŋdït, acï looi këya, bï ɣo luɔ̈k dhël Bänyda Jethu Krïtho. 10Acï thou riɛnkua rin bï ɣok pïr ɣodhie kek ye aköldä, tɛ̈ pïïr ɣok ayï tɛ̈ cï ɣok thou. 11Yakë wepuɔ̈th dɛɛt, ku kuɔnykë röt kamkun, cïmën looi wek ye ëmën. 12Wek aa lɛ̈ŋku miɛ̈thakua ku bäk kɔcdït wat wenhïïm gam Bänyda yic, kɔc luikä apɛi kamkun theek, kɔc we nyuɔ̈th kë bäk looi pïr kɔc cï gam yic. 13Ŋiɛckë kɔc ciëëŋ apɛidït ku nhiarkë ke rin käpuɔth yekë ke looi. Ku ŋiɛckë ceŋ kamkun. 14Week aa yöökku miɛ̈thakua, bäk kɔc aa dak rööt cie luui lɛ̈k, ku riɛɛlkë kɔc riɔ̈c gup nyïn, ku kuɔnykë kɔc wïc kuɔɔny, ku yakë raan ëbën jääm ke we cï wepuɔ̈th päl piny. 15Dhiɛlkë ŋic lɔn acïn raan guur kërac kërɛɛc dɛ̈t, ku yakë wïc wepuɔ̈th bï ya këpath yen yakë looi kamkun ku kɔc ëbën akölaköl. 16Yakë rëër we mit puɔ̈th akölaköl, 17ku yakë rëër we rɔ̈ɔ̈k, 18yakë Nhialic leec, kuat këriëëc rot looi tënë we. Kënë, yen awïc Nhialic tënë we piɛ̈rdun yic, ke we ye kɔc cï mat kek Raan cï lɔc ku dɔc, Jethu. 19Duk Wëi Nhialic gël nhom. 20Ku duk wël kɔc ye lueel lɔn ye kek käk Nhialic tïŋ, ye yɔ̈ɔ̈ŋ yiic. 21Kaŋkë deet yic, muɔ̈kkë wenhïïm këpath, 22ku duɔ̈kkë röt ye thiäk kuat kërac. 23Bï Nhialic ë ɣo yiëk dɔ̈ɔ̈r, we looi bäk aa kɔc path këriëëc ëbën yic, ku muk wɛ̈ikun ku guäpkun ke cïn yic ajuɛ̈ɛ̈c aköl bïï Bänyda Jethu Krïtho. 24Ku yen raan we cɔɔl ala gam ku abï looi. 25Rɔ̈ɔ̈kkë aya riɛnkua miɛ̈thakua. 26Miäthkë kɔc cï gam puɔ̈u ëbën. 27Wek aa yɔ̈ɔ̈k rin Bänyda, bäk athör kënë kueen tënë kɔc cï gam ëbën. 28Bï dhëëŋ Bänyda Jethu Krïtho rëër ke we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\