1 Timothï 1

1Ee ɣɛn Paulo atuny ë Jethu Krïtho cï Nhialic yen ɣo luɔ̈k, ku Jethu Krïtho yen ŋäthda lɛ̈k ba ya atuuc. 2Ee ɣɛn tuc athöör manh cït manhdiɛ̈ ayic cï wɛ̈t Nhialic gam cɔl Timothï. Bï Nhialic Wäda ku Jethu Krïtho Bänyda yïn a ŋuään ku yïk yï dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r. 3Wäär ciɛth ɣɛn ɣa la Mathedonia, yïn aca yɔ̈ɔ̈k ku ba rëër Epethuth, rin ba kɔc kɔc piɔ̈ɔ̈c ë lueth yɔ̈ɔ̈k ku bïk cïï la tueŋ ke piööc wël lueth. 4Lɛ̈k ke bïk kɔ̈ɔ̈c anyïkööl yekë ke lueel akölaköl. Ku jɔl aa rin juëc wärkendït kɔc, ee rin ye kɔc rëër ke teer röt ë path, acïn kë yekë juak käk cï Nhialic guiir yiic. Rin wɛ̈t Nhialic aye ŋic tɛ̈ cï raan gam. 5Wɛ̈t lɛ̈k yï ë rin nhiër bɛ̈n ke ŋic puɔ̈n path, ku gam ë yic. 6Kɔc kɔ̈k aa cï kenhïïm wɛl roor ku yekë jam wël cïn kë kony kɔc thïn. 7Awïckë ku bïk kɔc piɔ̈ɔ̈c lööŋ Nhialic, ku keek acie wëlken yekë lueel ë deet yiic, wël yekë ke lueel ke cï kepuɔ̈th tɔɔŋ. 8Aŋicku yen lɔn puɔth löŋ tɛ̈ ŋic ye muk nhom apath. 9Aŋicku aya, lɔn löŋ acie looi rin kɔc path. Aye bɛ̈ɛ̈i bei rin kɔc rɛc. Ku aa kɔc löŋ dhɔ̈l yic, ku kɔc cï wɛ̈t Nhialic dhɔ̈l yic. Ku kɔc kärɛc looi, ku kɔc cie Nhialic ye rɔ̈ɔ̈k ku cïk thek. Ku rin kɔc ë kɔc ke dhiëth ke nɔ̈k. Ku rin kɔc kɔc nɔ̈k. 10Ku tënë kɔc la gup akɔr ku kɔc kɔ̈k ke lööm röör kɔ̈k cït ke. Ku kɔc kɔc ɣaac, ku alueth, ku kɔc ë lueth lueel cɔk aa lɔn kuëëŋ ke, ku jɔl a këriëëc ëbën cïï thääny kek yith ye piɔ̈ɔ̈c. 11Ku piööc puɔth kënë athöŋ kek Wɛ̈t Puɔth Yam path apɛi bɔ̈ tënë Nhialic la dɔ̈c, ku ë yen acï thɔ̈n ɣa ba piɔ̈ɔ̈c. 12Jethu Krïtho Bänyda aba leec rin cï yen ɣa yiëk riɛl. Ku ŋɔ̈ɔ̈th ɣapuɔ̈u ku looi ɣa ba luɔide looi. 13Cɔk alɔn cï ɣɛn ke kuɔ̈c aa jam wäthɛɛr rin Jethu, ku ca kɔc cɔl agum. Ku ya käk kɔ̈k looi, ke ɣɛn acï Nhialic nyuɔ̈th liɛr piände, rin ɣɛn acï luui ke cïn kën ë ŋiɛc. Ku ɣɛn a ɣa këc wɛ̈t Nhialic gam. 14Ku Bänyda acä yiëk dhëëŋden dït apɛi kek nhiër, ku gam käk tɔ̈ ë tök kek Jethu Krïtho. 15Wɛ̈t yic yen lëu ba lueel, ku alëu bï gam akïn, Jethu Krïtho acï bɛ̈n pinynhom ku bï kɔc kärɛc looi bɛ̈n luɔ̈k. Ku ɣɛn, ee ɣɛn raan wat kɔc rɛc nhïïm. 16Ku Nhialic alir puɔ̈u tënë ɣa, ku ë rin ë wɛ̈t kënë yen acï Jethu Krïtho ɣa nyuɔ̈th liɛr piände dït apɛi, rin bï ya ɣɛn ye ke raan kärɛc looi apɛidït nyuɔɔth thïn. Ku bï ɣa thɔ̈ŋ kɔc bï wɛ̈tde gam aköldä ku yökkë pïr akölriëëc ëbën. 17Tënë Nhialic Madhɔl Bɛ̈ny mɛ̈c akölriëëc cie tïŋ, Nhialic tök ye theek ku lec akölriëëc ëbën. Yenakan. 18Timothï, wëndiɛ̈, yïn aba thɔ̈n kënë ku bï wël cï lueel riɛnku thɛɛr röt tiɛɛŋ, rin na buɔth keyiic ke yïn abï luɔidu ŋiɛc looi, 19tɛ̈ muk yïn gamdu apath ke ŋic puɔ̈n path. Kɔc kɔ̈k aa këc wël cï thɔ̈n ke muk nhïïm ku aacï gamden rac. 20Kam ë kɔckä aa yï Ɣëminaith ku jɔl aa Alekdhändɛ̈r, kɔc kek ca thɔ̈n jɔŋrac ku bï ke piɔ̈ɔ̈c bïk Nhialic cïï ben dhɔ̈l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\