1 Timothï 2

1Tueŋ, yïn ayɔ̈ɔ̈k bäk aa röök ku yakë Nhialic thiëëc. Ku yakë rɔ̈ɔ̈k rin kɔc kɔ̈k ku lɛckë rin raan ëbën, 2cïmën bänyŋaknhïïm, ku kɔc kɔ̈k tɔ̈ riɛl kecin. Ku buk pïr ke ɣo dɔ̈ɔ̈r ke cïn akɛ̈ɛ̈k kam kɔc. Ku yeku kac tök kek Nhialic ku cïnku gup acuɔl. 3Kënë ë këpath ku ë Nhialic cɔl amit puɔ̈u, 4yen wïc raan ëbën bï poth kërac yic ku bïk wɛ̈t yic ŋic. 5Nhialic ë tök ku jɔl aa raan töŋ döör kɔc ke Nhialic, Jethu Krïtho, 6yen cï rot gam bï nɔ̈k bï kɔc ëbën waar, ku wɛ̈t kënë acï nyuɔɔth aköl cï lɔc. 7Ku rin ë wɛ̈t kënë yen acï ɣa kuany, ke ɣa atuuc ku ya raan piööc tënë kɔc cie kɔc Itharel, ku ba gam ë yic luɛɛl. Ɣɛn acïï lueth luel, ee yic yen aluɛɛl. 8Ɣɛn awïc röör wuɔ̈ɔ̈t thok ëbën, ku bïk kecin taar nhial ke rɔ̈ɔ̈k tënë Nhialic, ke cïn riääk ë puɔ̈u, ku agɔ̈th. 9Ɣɛn awïc diäär bïk aa cieŋ alɛ̈th path. Ku cïkkë kenhïïm ye nai dhɔ̈l tuut kek kɔc. Ku cïk ye cieŋ mïläŋ tɔ̈c ku alɛ̈th ku guët kɔ̈k ye ɣɔɔc wëëu juëc apɛi. 10Ku keek aa dhil röt cɔl adhëŋ käpuɔth yekë ke looi, käk ye diäär cï gam looi bïk Nhialic aa door. 11Tik adhil piöc liɛr guɔ̈p ku ye wɛ̈t cï lɛ̈k ye gam. 12Tik acä ye puɔ̈l ku bï ya piööc tɛ̈dë ke la riɛl tënë röör, aadhil rëër ke lir gup. 13Rin Adam yen ë kɔŋ cak, ku jɔl Eba bɛn cak. 14Ee cie Adam yen cï wëŋ nyin ë ye tik yen ëcï wet nyin, ku cïï löŋ Nhialic thek. 15Ku diäär aabï kony ku luäk keek dhiënh mïth yiic, tɛ̈ le kek tueŋ keye kɔc cï gam, ku nhiër kepuɔ̈th, ku yekë kɔc ë luui käpath dhël athɛ̈ɛ̈k.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\