1 Timothï 3

1Ku wɛ̈t yic cïn yic lueth akïn, na le raan wïc ye ku bï ya bɛ̈ny kɔc cï gam, ke luɔi path nhiaar. 2Bɛ̈ny adhil a raan cïn kërɛɛc ye looi. Yeen adhil la tiɛŋ tök, cï gam puɔ̈u ëbën. Ku alir guɔ̈p ku cïï käŋ ye bäth ku athek yeguɔ̈p. Ku ë kɔc bɛ̈n tënë ye ŋiɛc lor. Ku alëu ku bï kɔc piɔ̈ɔ̈c. 3Yeen acie raan ë wiɛɛt ë määu, tɛ̈dë keye raan ë tɔŋ. Adhil a raan ŋic cieŋ ke kɔc. Ku acie raan nhiar wëëu apɛi. 4Adhil paande ŋiɛc mac apath bï miɛ̈thke cɔl athek ye, ku yekë wɛ̈tde piŋ. 5Na kuc raan paande mac, ke lëu këdë ku bï kɔc cï Nhialic gam ŋiɛc aa guiir? 6Yen adhil a raan cï nhom bak ë gam yic rin ku bï cïï nhiam bï luɔ̈k wei aya cïmën jɔŋrac. 7Ku yeen adhil a raan ye kɔc këc gam ŋiɛc jam riɛnke, rin bï cïï wäi wïn jɔŋrac bï guɔ̈p yär. 8Kɔc kɔc kony luɔi käk Nhialic aa dhil aa kɔc path thek cïn kë yekë moony. Keek aacie kɔc dek mɔ̈u apɛi, tɛ̈dë keye kɔc kok wëëu. 9Keek aa dhil gam cï nyuɔ̈th ke muk kepuɔ̈th, ku mukkë puɔ̈n ɣer. 10Keek aa dhil them tueŋ, ku na cïk ŋiɛc luui, ka jɔl puɔ̈l bïk kɔc aa kony luɔi. 11Diäärken aya aa dhil gup la athɛ̈ɛ̈k ku cïk ë luum kɔc tɔ̈r gup, keek aa dhil aa kɔc lir gup, ku aacie kɔc ye ruëëny këriëëc ëbën yic. 12Raan kɔc kony luɔi käk Nhialic adhil la tiŋ töŋ cï gam puɔ̈u ëbën, ku adhil miɛ̈thke ku paande ŋiɛc mac apath. 13Kɔc kek kɔc kony luɔi, ku aa luɔiden ŋiɛc looi, aaye theek, ku alëukë bïk aa jam kɔc nhïïm ke cïn riɔ̈ɔ̈c guɔ̈p. Ku pïïrkë gamden yic tënë Jethu Krïtho. 14Cïmën gɛ̈t ɣɛn athör kënë tënë we, aya ŋɔ̈ɔ̈th wek aba la tïŋ. 15Ku na le kë gɔ̈u ɣa, ke athör kënë abï we cɔl aŋic tɛ̈ lëu bï wek käk akut cï gam aa luɔɔi thïn, ku yen akut kɔc cï gam ë Nhialic pïr, yen ë mën yen yic kuɔny. 16Acïn raan lëu bï kë cï nyuɔɔth, këdan thekku ë yic, jai. Yeen acï nyuɔɔth ke ye raan. Acï Wëi Nhialic nyuɔɔth lɔn ee yen raan la cök. Ku acï atuuc nhial tïŋ, ku lëk wuɔ̈ɔ̈t ëbën. Ku kɔc pinynhom aacï bɛ̈n la gam tënë yeen, ku acï ɣäth nhial pan Nhialic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\