1 Timothï 4

1Aye Wëi Nhialic lueel ë gɛi lɔn kɔc kɔ̈k aabï gamden cïï ben aa theek aköldä. Keek aabï käk bï jakrɛc ke aa wëŋ nyïn aa gam, ku buɔthkë piööc jakrɛc yic. 2Piööc cït ë kënë aye thiäi piny kɔc aa lueth kɔc wëŋ, kɔc cïn kë ŋic piäthken. 3Kɔc cït käkkä, aa kɔc yɔ̈ɔ̈k ka awuɔ̈c ku bï raan thiëëk, ku ciɛm mïïth kɔ̈k yekë tak ka rɛc. Ku yen Nhialic acï mïïthkä cak ku bï kɔc cï gam ŋic yic keek aa cam tɛ̈ cï kek kaŋ röök. 4Kuat këriëëc ëbën cï Nhialic cak apath, acïn kë lëu bï kɔc kuec, ku yen këriëëc ëbën aye cam ku rɔ̈ɔ̈k kɔc bï Nhialic leec, 5rin wɛ̈t Nhialic ku röök ë miëth cɔl apath. 6Tɛ̈ piööc yïn wëlkä tënë miɛ̈thakua, ke yïn abï ya raan luɔi path ë Jethu Krïtho cï ŋiɛc muk ë dhɔ̈l gam yith ku piööc path ca buɔɔth yic. 7Ku mɛɛc rot wei anyïkööl cie yith ë Nhialic, anyïkööl cïn wɛ̈tden yic cïï path bï ke aa lɛ̈k kɔc. Lui apɛi ba rot piööc ba pïr cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn. 8Luɔi ye raan looi ë guɔ̈p muk bï riɛl apath, ku luɔi ye yïn rot piɔ̈ɔ̈c ba pïr cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn aŋuɛ̈ɛ̈n apɛi, rin ala kë ye ŋɔ̈ɔ̈th thïn pïïr ëmën yic, ku pïr pan Nhialic aköldä. 9Ku yic yen lɛ̈u ba lueel bï gam akïn. 10Ɣok aabï buɔ̈c ku luuiku apɛi, rin ɣok aa ŋɔ̈th Nhialic pïr, yen raan ëbën kony, ku tueŋ aa kɔc cï wɛ̈tde gam. 11Yakë kɔc yɔ̈ɔ̈k ku piɔ̈ɔ̈ckë ke ë käkkä. 12Duɔ̈kkë kɔc cɔl aaye we dhɔ̈l gup rin koor wek. Ku luɔikë röt bï kɔc cï gam röt aa thɔ̈ŋ we ë jamdun yic, ku piɛ̈rdun ku nhiɛ̈rdun ku gamdun ku lɔn cïn wek gup ajuɛ̈ɛ̈c. 13Agut tɛ̈ bï ɣɛn bɛ̈n, yakë wël cï gɔ̈t athör Nhialic yic kuɛ̈n kɔc. Ku yakë kɔc lɛ̈k ku piɔ̈ɔ̈ckë ke. 14Duk yïpuɔ̈u wel wei kë cï yiëk yï yic ë rot, këwäär ca yök dhël cï Nhialic lɛ̈k kɔc ë riɛnku wäär tɛ̈ɛ̈u kɔcdït akut, kɔc cï gam kecin yïnhom. 15Tääu yïpuɔ̈u piny apath ba käk Nhialic ŋiɛc looi, ku bï raan ëbën luɔidu tïŋ tɛ̈ le yen tueŋ thïn. 16Tïŋ piɛ̈rdu cök ku käk ye piɔ̈ɔ̈c apath. Dɛɛt wɛ̈tdu yic apath, rin na loi këya ka bï yï luɔ̈k ku kɔc wɛ̈lku piŋ aya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\