1 Timothï 5

1Duɔ̈kkë raandït ye kuɔ̈c jääm, yakë jääm dhël athɛ̈ɛ̈k cïmën wuurdun. Yakë riënythii ŋiɛc jääm apath cïmën miɛ̈thakun, 2ku yakë diäärdït jääm kecït märkun, ku diäärkor kecït nyiɛ̈rakun ke we cïn puɔ̈th akuɛɛth. 3Thɛkkë lëër cïn nhïïm kɔc ke kony. 4Ku na la lëër mïth, tɛ̈dë ke ye mïth miɛ̈thke, ke keek aa dhilkë kaŋ nyuɔɔth lɔn cï kek gam ë dhɔ̈l muk kek kɔc manyden thok thïn. Ku këya aabï kɔc ke dhiëth ke, wärken dït ku märken dït riɔp rin wäär muk kek ke. Ku kënë yen ë Nhialic cɔl amit puɔ̈u. 5Lëër rɛ̈ɛ̈r ë rot ke cïn raan muk ye ayic ë Nhialic ŋɔ̈ɔ̈th, ku ye röök wɛ̈ɛ̈r ku aköl, ke ye Nhialic thiëëc ku bï ye kony. 6Ku lëër ye yiëk yepuɔ̈u miɛt puɔ̈u ë rot, acït raan cï thou cɔk alɔn ŋuɔ̈t pïïr yen. 7Lɛ̈kkë kɔckun cï gam ë wëlkä aya, rin ku bï ciɛ̈n raan gäk ke. 8Ku na le raan cïï kɔc ruääi kek ye muk, nadë ke ye manyde thok, ka cï kuec ë gam, ku raan cïn gam aŋuɛ̈ɛ̈n tënë ye. 9Acïn lër mɛt akut lëër yic tɛ̈ këc ruɔ̈nke thiärdätem waan thok. Ku ë ye tiŋ path tënë muɔnyde. 10Ku aye ŋic rin wɛ̈t käpuɔth ye looi, cïmën lɔn ŋic yen mïth muk, ku ë kɔc gɔɔŋ apath, ku ë kɔc cï Nhialic gam luɔ̈i käpath, ku ye kɔc la kë jör ke kony, ku ye cool luɔi kuat këriëëc ëbën path. 11Duɔ̈kkë lëër kor ye mat akut lëër yiic, rin na lek röör tak, ka cɔl röt athiak, ku cïk kepuɔ̈th ben yiëk wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc. 12Ku këya, ka cä awuɔ̈c looi ë rin cï kek athön wäär bïk aa looi dhoŋ kɔ̈u. 13Keek aya aabï piöc rëër piiny ë path ku yekë bɛ̈ɛ̈i kuany yiic, ku dɛ̈t rac aya, keek aabï aa kɔc alop jɔt ku yekë luup wël cïï path. 14Ke yeen aya tak lɔn puɔth yen bï lëër kor aa thiaak, ku bïk la mïth, ku mackë bääiken apath, rin bï raan atɛrda dhël cïï yök bï ke aa jääm wël rɛc kegup. 15Lëër kɔ̈k ëmën aacï jai wɛ̈t Jethu ku keek aacï jɔŋrac buɔɔth cök. 16Ku na le tiŋ cï gam tɔ̈ lëër manyden thok, ka dhilke muk apath, ku cïï ke pɛ̈l akut kɔc cï gam bï ya yen muk ke, rin bï akut kɔc cï gam yenhom yiëk muɔ̈ɔ̈k lëër cïn nhïïm kɔc muk ke. 17Bäny luɔi akut kɔc cï gam looi apath aaye theek ku riɔp ke, rin ye kek kɔc ë luui apɛi, kɔc kek kɔc lɛ̈k wɛ̈t Nhialic ku yekë kɔc piɔ̈ɔ̈c. 18Aye athör thɛɛr wël Nhialic lueel, "Duk muɔɔr der thok tɛ̈ luui yïn ye bï rap kɔ̈ɔ̈m." Ku këya, "Raan ë luɔi adhil yiëk ariɔ̈pde." 19Duɔ̈kkë wɛ̈t gɔɔny raandït ye gam tɛ̈ cï yen kɔc karou ku diäk kek gɔɔny yen. 20Tɛ̈ le yen kɔc cï kërac looi ka dhil nyieeny kɔc nhïïm, rin ku bï kɔc kɔ̈k këcït ë kënë cïï ben looi. 21Wek ayɔ̈ɔ̈k Nhialic nhom, ku Jethu Krïtho ku jɔl atuuc cï Nhialic lɔc, thɛkkë wëlkä ke we cïï kɔc ye tek yiic bï la raan dɛ̈t yakë ŋuään kuat kë luɔikë yic. 22Duɔ̈kkë ye lɔɔc yen lɔn kuɛny wek raan bï Nhialic luɔ̈ɔ̈i. Duɔ̈kkë röt mat luɔi kärɛc yiic, rɛ̈ɛ̈rkë ke we lip gup. 23Duɔ̈kkë pïu ye dek kepɛ̈c, yakë muɔ̈n thin-nyɔɔt dek, ku bï we kony bï thiöör we cïï ye lac piäär yiic. 24Kärɛc ye kɔc kɔ̈k looi aa la gɛi kɔc nyïn, ku aake wat nhïïm ë luk yic, ku kɔc kɔ̈k aaye käracken cïk thiaan jäl ŋic ciëën. 25Ku ë dhöl tööŋ kënë, käpuɔth ye raan looi aa cie muɔɔny, ku käpuɔth kɔ̈k cï thiaan aabï ŋic aköldä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\