2 Korinth 1

1Athör kënë abɔ̈ tënë Paulo, atuny Jethu Krïtho ë wɛ̈t wïc Nhialic, ku wämääthda Timothï ku tënë akut kɔc cï gam gen Korinth, ku tënë kɔc kɔ̈k ë Nhialic ëbën rɛ̈ɛ̈r pan Akaya. 2Bï Nhialic Wäda ku Bɛ̈ny Jethu Krïtho we yiëk dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r. 3Lecku Nhialic Wun Bänyda Jethu Krïtho. Yen ë Wädan lïr puɔ̈u tënë ɣo ku yen ë ɣo dɛɛt puɔ̈th kärɛc yiic akölaköl. 4Ee ɣo dɛɛt puɔ̈th kärɛc ɣo yök yiic, rin buk lëu aya buk kɔc kɔ̈k aa dɛɛt puɔ̈th käracken yiic. Aayeku ke dɛɛt puɔ̈th cït tɛ̈ ye Nhialic ɣo dɛɛt puɔ̈th thïn. 5Ku cït lɔn ye ɣok gum aya rin wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc, yen ë tɛ̈de aya, Nhialic ë ɣo dɛɛt puɔ̈th käjuëc ril yiic apɛi akölaköl. 6Na guumku, ke rin bï we dɛɛt puɔ̈th ku luäk we, na deet ɣopuɔ̈th ke rin bï we dɛɛt puɔ̈th, ku gɛ̈m we riɛl ye wek gum cïmën tɛ̈ ye ɣok käŋ guɔ̈ɔ̈m thïn aya. 7Wek aa ŋɔ̈thku apɛi, rin aŋicku lɔn guum wek cïmënda, këya ɣok aabï deet puɔ̈u rɔm ɣodhie. 8Miɛ̈thakäi, awïcku bäk kärɛc cï ɣo yök wäär rëër ɣok pan Athia ŋic. Kärɛc ke cuk yök aake dït apɛi ciɛ̈t ke cuk bï lëu buk ke guum, ɣok aa ɣo cï ɣonhïïm ŋiɛc wei ë piɛ̈rda. 9Acuk yök lɔn cït ɣok kɔc cï tɛ̈m thou. Ku kënë acï rot looi bï nyuɔ̈th ɣo lɔn acie riɛlda yen ŋɔ̈thku, ee riɛl Nhialic raan kɔc cï thou jɔt. 10Acï ɣo puɔ̈ɔ̈t bei käk ke duër ɣo nɔ̈k yiic, ku abï ɣo kony. Ku aŋɔ̈thku lɔn bï yen ɣo bɛn kuɔ̈ny bei, 11cïmën cï wek ɣo kony ë rɔ̈ɔ̈kkun. Këya, röök juëc bï looi ë riɛnkua aabï Nhialic dhuk nhïïm ku dɔɔc ɣo, ku kɔc juëc aabï Nhialic leec rin këpuɔth cï looi tënë ɣo. 12Aŋicku ɣopuɔ̈th kuat käk yeku ke looi pinynhom ë tɛ̈n aa yeku ke looi puɔ̈n ɣer cï Nhialic gäm ɣo. Ku ë yen kënë ɣo cɔl aŋic rëër kek we. Ku yen aloiku dhëëŋ ë Nhialic, acie ŋiɛ̈ɛ̈c kaŋ tɔ̈ ke raan. 13- 14Wek aa ya gät käk lɛ̈ukë bäk ke kueen ku dɛtkë keyiic. Ku na cɔk amën cïï wek wëlkä ye deet ëbën, ka ya ŋɔ̈ɔ̈th lɔn ŋot bï wek ke deet yiic ëbën, rin na ye aköl le Bänyda Jethu dhuk ke wek aabï nhiam riɛnkua cïmën bï ɣok nhiam ë we. 15Rin ŋic ɣɛn ye lɔn bï wek wɛ̈lkiɛ̈ deet, aca guiir tueŋ ba la tënë we bäk dɛ̈t bɛn yök. 16Rin ë ca guiir ba tëëk tënë we tɛ̈ le ɣɛn Mathedonia, ku tɛ̈ le ɣɛn dhuk aya, ku bäk ɣa cɔl ala Judia. 17Wäär guiir ɣɛn kɛnydiɛ̈ këya, ye nyooth lɔn cïï ɣɛn ye wïc ba dhiɛl looi? Tɛ̈ guiir ɣɛn kë wiëc ba looi cä ye yiëk ɣanhom? Tɛ̈dë ya ke guiir cïmën kɔc pinynhom ë tɛ̈n, kɔc ye lueel, "Ɣɛ̈ɛ̈," Ku gokë lueel, "Ɣei, ɣei," Nyin yic kedhie? 18Cïmën ŋic ɣok ye alanden lɔn Nhialic ë wɛ̈tde tiɛɛŋ nhom, kë ca thɔ̈n we ëcie "Ɣɛ̈ɛ̈," tɛ̈dë ke ye "Ɣei." 19Rin Wën Nhialic Jethu Krïtho ye ɣok wɛ̈tde lɛ̈k we ɣok Thilath ku Timothï, ë këc bɛ̈n ke ye puɔ̈u rou, ëcï bɛ̈n ke ye puɔ̈u tök. 20Na cɔk la käjuëc cï Nhialic thɔn ka tök rin Raan cï lɔc ku dɔc, rin yen ë käk cï Nhialic ke thɔn tiɛɛŋ nhïïm. Ku ayeku lueel ë riɛnke, "Yenakan," tɛ̈ leec ɣok Nhialic. 21Ee Nhialic yen ë ɣo looi ɣodhie buk aa tök kek Raan cï lɔc ku dɔc. Acï ɣo dɔɔc, 22ku yïk ɣo kïnden ye ɣok kacke, ku tɛ̈ɛ̈u Wɛ̈ike ɣopuɔ̈th bï nyooth lɔn ye ɣok kacken bï käk cï tɔ̈ɔ̈u yök. 23Na ye lueth yen luɛɛl, ke Nhialic abä tɛ̈m awuɔ̈c. Wɛ̈t këc ɣɛn bɛn la Korinth ë rin cïï ɣɛn ye wïc ba we cɔl aben gum. 24Acuk wïc buk we mäc kë bäk gam. Aŋicku lɔn wek aa ril ë gamdun yic. Wek aa konyku ke rin miɛt ë piändun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\