2 Korinth 13

1Kënë, yen abï nɛ̈mdiɛ̈ yic ya diäk tënë we, "Ku kuat awuɔ̈c ye luɛɛl raan guɔ̈p adhil a kën cï kɔc karou, tɛ̈de ke ye kɔc juëc kaŋ tïŋ." Cït tɛ̈ ye wël cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic ye luɛɛl thïn. 2Wäär le ɣɛn we neem kën ye nɛ̈m yic rou, ɣɛn acï kɔc kärɛc looi ku kuat raan dɛ̈t lɛ̈k bïk cïï ben la tueŋ ke loi käkkä. Ku wek aa bɛn lɛ̈k ëmën mec ɣɛn ke we. Tɛ̈ ben ɣɛn la ka cïn raan kärɛc looi ba puɔ̈l ke cä tëm awuɔ̈c. 3Abï kënë dhiɛl nyooth tënë we lɔn ɣɛn ë jam rin Raan cï lɔc ku dɔc. Tɛ̈ cök yen we ka cïï bï niɔp, abï riɛl apɛi. 4Ee yic, ee cïn riɛl wäär piɛ̈ɛ̈t ye tim cï rïïu kɔ̈u, ku ëmën apïr riɛl Nhialic yic. Ɣok aa cïn riɛl ë röt cïmën wäär cïn Raan cï lɔc ku dɔc riɛl. Ku ëmën cï ɣok ya tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, ɣok aabï la riɛl Nhialic tɛ̈ luui ɣok kek we. 5Wiɛ̈ckë bäk ɣɛn them, dhiɛlkë röt them ë röt ku abäk yök lɔn Raan cï lɔc ku dɔc arɛ̈ɛ̈r kek we. Na cie këya, ke wek aacï määr. 6Ku abäk yök aya lɔn acie kërac yen cuk looi wäär bïï ɣok Wɛ̈t Puɔ̈th Yam tënë we. 7Ɣok aa röök rin cïn yen kërɛɛc bäk looi, ku acie lɔn wïc ɣok ye buk röt nyuɔɔth ke ɣo ye atuuc path, ɣok aa röök bï ya këpath yen yakë looi cɔk alɔn ye ɣo tïŋ ke ɣo cï kuɔ̈c luui. 8Ɣok aa këc Nhialic yiëk riɛl bï ɣok wɛ̈t ë yic rac, ɣok aacï yiëk riɛl bï ɣok yic ɣäth tueŋ. 9Cɔk alɔn kɔ̈c ɣok, ke ɣok aa puɔ̈th miɛt tɛ̈ ril wek, ku ɣok aa röök lɔn bï wek röt bɛn cök. 10Këya, ɣɛn agɛ̈t athör kënë ke ɣa mec tënë we, rin na la ɣet ke ɣa cïï ben jam wël rɛc tënë we ë riɛl cï Bɛ̈ny gäm ɣa, riɛl bï ɣɛn we cɔl aala cök gamdun yic, acie riɛl rɛc ɣɛn we. 11Ku ëmën miɛ̈thakäi, miɛtkë puɔ̈th. Yiëkkë wenhïïm luɔi la cök, piɛŋkë wɛ̈lkiɛ̈, yakë röt piɛ̈ŋ wël ku rɛ̈ɛ̈rkë ke dɔ̈ɔ̈r ë kamkun. Ku Nhialic ë nhiɛ̈r ku dɔ̈ɔ̈r gam abï rëër ke we. 12Miäthkë röt ë kamkun muɔ̈th kɔc cï gam. Kɔc Nhialic ëbën rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n aa we muɔ̈ɔ̈th. 13Bï dhëëŋ Bänyda Jethu Krïtho ku nhiɛ̈r Nhialic ku Wɛ̈ike rëër ke we ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\