2 Korinth 3

1Yakë tak lɔn ɣok aa ben röt lɛ̈k we? Acie tɛ̈de. Kɔc kɔ̈k athör lööm tënë we bï kek röt la nyuɔ̈th kɔc kɔ̈k, ku kɔc kɔ̈k aa athör bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc kɔ̈k bï kek röt bɛ̈n nyuɔ̈th we. Ku ɣok acie wïc athör cït käkkä. 2Aa wek athördan yeku muk, cï gɔ̈t ɣopuɔ̈th bï raan ëbën ŋic ku kueen. 3Wek aa cït athör bɔ̈ tënë Raan cï lɔc ku dɔc. Akëc Raan cï lɔc ku dɔc gɔ̈t galam, acï gɔ̈t Wëi ë Nhialic pïr. Akëc gɔ̈t aleel pat yiic kɔ̈th, acï gɔ̈t ɣopuɔ̈th. 4Alëuku buk käkkä lueel ke ɣo ŋic Raan cï lɔc ku dɔc ë Nhialic nhom. 5Acä lëu ba lueel lɔn ɣok aa la riɛlda ë röt ye ɣok Nhialic luɔ̈ɔ̈i. Riɛl ye ɣok ye luɔ̈ɔ̈i ayeku yök tënë ye. 6Yen acï ɣo yiëk riɛl ye ɣok kɔc lui rin dɔ̈ɔ̈r ë yam kek ye, dɔ̈ɔ̈r ë Wëi cïï cït löŋ cï gɔ̈t. Löŋ cï gɔ̈t ee thou bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc, ku Wëi ë pïr bɛ̈ɛ̈i. 7Löŋ ëcï gɔ̈t aleel pat yiic kɔ̈th, ku diik Nhialic ëcï rot nyuɔɔth wäär gɛm ye. Na cɔk a wäär cï ruɛl Nhialic yen cï Mothith paat piny bɛ̈n jäl amääth, ke ŋot ril apɛi bï kɔc Itharel cïï lëu bïk Mothith döt. Këya, na ye löŋ thou bɛ̈ɛ̈i, tënë kɔc yen luui kɔc yen bɛ̈n kek diikdït cït kënë, 8ke diik luɔi Wëi cïï bï dït apɛi! 9Na ye löŋ dɔ̈ɔ̈r thɛɛr kɔc cɔl atëm awuɔ̈c la diik, ke ye diikdït yïndë bï löŋ dɔ̈ɔ̈r yam kɔc cɔl aala cök tënë Nhialic bɛ̈ɛ̈i! 10Ee yic, löŋ dɔ̈ɔ̈r thɛɛr acïn këpuɔth bï ye thɔ̈ɔ̈ŋ kek löŋ dɔ̈ɔ̈r yam. 11Na ye löŋ dɔ̈ɔ̈r thɛɛr cï guɔ bɛ̈n liu la diik, ke ye diikdït yïndë bï dɔ̈ɔ̈r yam cïï bï kaŋ liu bɛ̈ɛ̈i! 12Ɣok aa cie riɔ̈ɔ̈c tɛ̈ jiɛɛm ɣok rin le ɣok ŋɔ̈th löŋ dɔ̈ɔ̈r yam la diikdït akölriëëc ëbën 13Ɣok aacïï cït Mothith wäär yenyin kum bï kɔc Itharel diik Nhialic cïï ŋic tɛ̈ jiël yen thïn amääth. 14Keek aake cï muɔ̈r puɔ̈th. Agut cït ëmën kën ke cɔl aacïï käŋ ŋic aŋoot tɛ̈ kueen kek athör löŋ thɛɛr, kën ke muɔ̈r puɔ̈th aŋot tɔ̈ thïn. Ku aye nyaai tɛ̈ mɛ̈t raan rot Raan cï lɔc ku dɔc. 15Agut cït ëmën gɛ̈t ɣɛn athör, tɛ̈ kueen kek löŋ Mothith, kën ke muɔ̈r puɔ̈th bïk käŋ cïï ŋic aŋoot thïn. 16Ku kënë aye nyaai tɛ̈ mɛ̈t raan rot Bɛ̈ny. 17Ku Bɛ̈ny ye lueel ë wëlkä yiic ë Wëi. Ku tɛ̈ rëër Wëi Bɛ̈ny thïn, lääu nhom ë tɔ̈ thïn. 18Diik Nhialic ayeku nyuɔɔth rin cïn yen kën ɣo muɔ̈r puɔ̈th. Ku Wëi Bɛ̈ny ë ɣo looi ëbën buk ciɛ̈t ye, ku diɛɛkde ë rot juak, kënë ë luɔi Wëi ë Bɛ̈ny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\