2 Korinth 4

1Këya, ɣok aacie dhɔ̈r ë luɔi kënë rin ë Nhialic yen agɛ̈m ye ɣo ë liɛr piände. 2Ɣok aacï kuec buk käk ye moony ku käk kɔc rac gup cïï ye lueel. Ee yic yen ayeku lueel kɔc nhïïm. Ku yen aye kek ye ŋic kepuɔ̈th ëbën, yeku kɔc yïndë ë Nhialic nhom. 3Na cïï kɔc kɔ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam yeku lɛ̈k kɔc ye deet yic, ka kɔc cï puɔ̈th määr kek aacie ye ye deet yic. 4Jɔŋrac mac kɔc piny kënë ya aköl acï kɔc këc gam muɔ̈r puɔ̈th, ku bïk ruɛl ë bɛ̈n tënë Wɛ̈t Puɔth Yam cïï ye tïŋ, wɛ̈t yam diik Raan cï lɔc ku dɔc yen cït Nhialic guɔ̈p. 5Ɣok aacïï kɔc ye lɛ̈k rin bï ɣok röt luɛɛl, ɣok aa kɔc lɛ̈k rin Jethu Krïtho ke ye Bɛ̈ny. Ku ɣook ke ɣo ye aloony tënë we rin Jethu. 6Nhialic yen luel ye athör thɛɛr yic ëlä, "Cɔl ruɛl aruel muɔ̈ɔ̈th yic." Yen ë Nhialic tööŋ cɔl ruɛl ŋiɛ̈ɛ̈c kaŋ aruel ɣopuɔ̈th bï ɣo nyuɔ̈th diik Nhialic ë ruɛl Raan cï lɔc ku dɔc nyin. 7Ku ɣok kɔc la këpuɔth dïït kënë, ɣok aa cït tööny cï cuëëc ë tiɔp. Ku ë rot looi këya bï nyuɔɔth lɔn riɛldït apɛi ë bɛ̈n tënë Nhialic, acie ɣo. 8Ɣok aa käk jör ɣo yök ku aacie ɣo ye rac. Na cɔkku kë loiku kuc, ke ɣok aacie dhɔ̈r. 9Ɣok aaye cɔl agum, ku ɣok aa këc Nhialic päl wei. Ɣok aacï nɔ̈k buk la naŋ piiny, ku ɣok aa këc thou. 10Kuat tɛ̈ yeku tëëk ëbën ɣok aa ciɛ̈t kɔc bï nɔ̈k cïmën Jethu. Këya alëu kɔc kɔ̈k bïk pïr Jethu tïŋ ɣogup. 11Rin ɣok kɔc pïr, ɣok aa rëër akölaköl ɣo cït kɔc bï thou rin Jethu, rin bï piɛ̈rde tïŋ guɔ̈pdan bï thou yic. 12Këya, ɣok thou rin bï wek pïr. 13Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Ɣɛn ë jam rin cï ɣɛn gam." Ku rin le ɣok gam töŋ thöŋ, ɣok aa jam aya rin cï ɣok gam. 14Rin aŋicku Nhialic yen jɔt Bɛ̈ny Jethu bï bɛn pïr, abï ɣo jɔt kek Jethu aya, ku nyɛɛi ɣo ku we bï ɣo ɣäth tɛ̈ rëër yen thïn. 15Kënë aloi rot ëbën ë riɛnkun. Aloi rot rin bï dhëëŋ ë Nhialic ɣet tënë kɔc juëc, rin bï kɔc juëckä piath ë Nhialic ŋic, ku bïk aa leec ku dorkë. 16Ku rin ë wɛ̈t kënë ɣok aacie puɔ̈th ë bath cɔk alɔn thöök riɛlda amääth-amääth, ke piäthkua aa ber piny akölaköl. 17Aterthii yeku ke yök ëmën, aa guir ɣook rin pïr akölriëëc bï aterthii kuankä looi bïk cïï ye käŋ acïn. 18Rin ɣok aacie ɣopuɔ̈th ë tääu käk ye tïŋ yiic, ɣok aa ɣopuɔ̈th tääu käk cïï ke ye tïŋ yiic. Rin käk ye tïŋ aa guɔ jäl, ku käk cïï ke ye tïŋ aa rëër thïn athɛɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\