2 Korinth 5

1Rin aŋicku lɔn guäpkua pinynhom ë tɛ̈n aa cït duël ye ɣok rëër thïn kaam koor. Ku na la duël kënë riääk ke Nhialic abï ɣo yiëk ɣöt tɛ̈den rëër yen thïn, ɣön këc raan looi yecin. Ɣön ë looi Nhialic nhom guɔ̈p, cïï bï kaŋ riääk. 2Cït ëmën rëër ɣok ɣo dhiau, ayeku wïc lɔn bï Nhialic ɣo gäm gupkuan yam bɔ̈ nhial. 3Ku rin cïï ɣok bï ŋɔ̈ŋ ë guɔ̈p, ɣok aabï gäm guɔ̈p yam. 4Gupkuan rëër ke ɣo pinynhom aacïï bï rëër thïn athɛɛr. Ɣok aa dhiau rin käjuëc buk guum. Ku acie lɔn wïc ɣok ye buk thou ayic, kë wïcku ë lɔn bï Nhialic ɣo waar bï ɣo gäm guɔ̈p ë yam bï pïr akölriëëc ëbën. Këya, ɣok aa wïc gupkuan pinynhom bï ke waar guɔ̈p bï rëër thïn athɛɛr. 5Ee Nhialic yen acï ɣo guiir rin awër kënë. Ku gɛ̈m ɣo Wɛ̈ike buk ŋic lɔn bï yen ye looi. 6Këya, ɣok aa rëër ɣo deet ɣopuɔ̈th akölaköl. Ku aŋicku tɛ̈ rëër ɣok ë guɔ̈pdan kënë yic ë pinynhom tɛ̈n, ɣok aa rëër ke ɣo mec kek tɛ̈n bï ɣok rëër thïn kek Bɛ̈ny. 7Ɣok aa pïr ë gam, acie kë yeku tïŋ. 8Ɣok aa rɛ̈ɛ̈r ɣo deet ɣopuɔ̈th ku guirku röt apɛi buk guɔ̈pdan pinynhom puɔ̈l rin bï ɣok la tɛ̈ rëër Bɛ̈ny thïn. 9Adhilku looi buk Bɛ̈ny cɔl amit puɔ̈u piɛ̈rda yic pinynhom ë tɛ̈n, ku pïrdan aköldä aya. 10Rin ɣok aabï dhiɛl kɔ̈ɔ̈c Raan cï lɔc ku dɔc nhom aköl ë luk, bï ŋɛk atɛ̈m awuɔ̈c, tɛ̈dë ke dɔɔc rin käkken cï looi wäär pïïr yen pinynhom. 11Cït lɔn ŋic ɣok ye apɛi yen tɛ̈ dhil ɣok riɔ̈ɔ̈c thïn ë Bɛ̈ny, yen aye ɣok kɔc kɔ̈k lɛ̈k bïk kepuɔ̈th wɛ̈l Bɛ̈ny. Bɛ̈ny aŋic ɣo apɛi, ku aya ŋɔ̈ɔ̈th lɔn piäthkun yiic wek aa ŋic ɣo aya. 12Acie lɔn wïc ɣok ye buk röt bɛn lɛ̈k we, wek aa wïcku buk we nyuɔ̈th kë bï wek aa nhiam ë ɣo, tɛ̈ rëër wek kek kɔc nhiam käk ye tïŋ ku aa liu kepuɔ̈th. 13Na ye kɔc kɔ̈k ɣo tïŋ ke ɣo cï nhïïm liääp, ke këda ë röt kek Nhialic, na lok nhïïm cök, ke këpiathdun. 14Käk yeku ke looi, aa yeku looi rin nhiɛ̈r Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ëmën aŋicku lɔn cï raan tök thou rin kɔc ëbën. Ku këya, kɔc ëbën aa rɔm thuɔnde. 15Acï thou rin kɔc ëbën. Këya, kɔc pïr aacïï dhil pïr rin bï kek puɔ̈th miɛt ë röt, ku aabï pïr riɛnke yen raan cï thou ku ben jɔt pïr ë riɛnken. 16Ku ëmën le tueŋ ɣok aacïï raan lëu buk ŋic cït tɛ̈ ye tiɛ̈ŋ ye. Ku na le kɔc ke ŋic Raan cï lɔc ku dɔc ke ye raan wäär rɛ̈ɛ̈r pinynhom, ka cie tɛ̈de këya ëmën. 17Tɛ̈ cï raan rot mɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc, ke yeen acï ya raan cï bɛn cak. Këthɛɛr acï jäl ku kën yam acï bɛ̈n. 18Kënë ee Nhialic yen aloi ye ëbën. Acï ɣo dɔ̈ɔ̈r kek ye rin Raan cï lɔc ku dɔc. Ku yïk ɣo luɔi buk kɔc kɔ̈k dɔ̈ɔ̈r kek ye. 19Kë yeku lɛ̈k kɔc, ee lɔn looi Nhialic kɔc ëbën bïk dɔ̈ɔ̈r kek ye rin Raan cï lɔc ku dɔc. Nhialic akëc awuɔ̈ɔ̈c yekë ke looi kuɛ̈ɛ̈c nhïïm, ku acï ɣo gäm luɔi ye lueel tɛ̈ bï ɣok kɔc ya dɔ̈ɔ̈r thïn. 20Këya, ɣok aa tuc jam nyin Raan cï lɔc ku dɔc. Acït Nhialic guɔ̈p yen luel wɛ̈tde ë thuɔŋda. Ɣok aa jam rin Raan cï lɔc ku dɔc, ku ɣok aa thiëc raan ëbën. "Dɔ̈ɔ̈rkë kek Nhialic." 21Raan cï lɔc ku dɔc ë cïn guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m. Ku acï Nhialic looi bï Jethu thou rin adumuɔ̈ɔ̈mkua, rin tɛ̈ mɛt ɣok röt kek ye, ke ɣok aabï ya kɔc la cök ë Nhialic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\