2 Korinth 6

1Luɔida yic ɣodhie ke Nhialic, wek aa yöökku, wek kɔc cï dhëëŋ Nhialic yök bäk cïï cɔl adɛɛr nhom piny ë path. 2Rin acï Nhialic lueel, "Aköl wäär wïc ɣɛn ye ba we kony, ɣɛn acï rɔ̈ɔ̈kkun bɛ̈n piŋ. Ku aköl wäär wïc ɣɛn we ba we luɔ̈k, wek aaca bɛ̈n kony." Piɛŋkë, kënë yen aköl bï wek kuɔɔny Nhialic yök, aköl yen aköl bï we luɔ̈k. 3Acuk wïc bï la raan luiku kë jör ye këriëëc ëbën yic, rin bï ciɛ̈n raan luel ye lɔn cïï luɔida path. 4Këya, ayeku nyuɔɔth këriëëc ëbën yeku looi yic lɔn ye ɣok kɔc lui rin ë Nhialic, rin ye ɣok kärɛc ku käril ɣo jöör guum ë path ke ɣo cïï gup tuc. 5Ɣok aacï that, ɣok aacï mac ku jɔt kɔc juëc man luɔida aliääp nhial, ku ɣok aa ɣo ye luui apɛi ku cuk nin wakɔ̈u ku nɛ̈k cɔk ɣo. 6Ku ɣok aacï rëër ke ɣo cïn gup ajuɛ̈ɛ̈c ɣo lir gup, ke ɣo ɣer puɔ̈th, ku detku käŋ yiic. Ku Wëi Nhialic acï rëër kek ɣo ku nhiɛ̈rda acïn tɛ̈ diu thïn, 7ee wɛ̈t yic yen ayeku lɛ̈k kɔc ë riɛl Nhialic. Ku kë le ɣok cök Nhialic nhom yen ë tɔŋ ye ɣok thɔ̈r ku kony ɣok röt. 8Kɔc kɔ̈k aa ɣo leec ku kɔc kɔ̈k aa ɣo bui. Kɔc aa ɣo jääm gup ku kɔc kɔ̈k aa ɣo ŋiɛ̈c jääm. Ɣok aaye yɔ̈ɔ̈k lɔn ye ɣo alueth ku ë yic yen ayeku lueel akölaköl. 9Ɣok aaye ciëëŋ ciɛ̈t ɣo cïï ŋic ku ɣok aa ŋic apɛi, ayekë lueel lɔn thou ɣok, ku tiɛ̈ŋkë, ɣok aa ŋot ɣo pïr. Aa ɣo baŋ apɛi ku aacie ɣo ye ɣɛɛt wei, 10Ɣok aa rëër ke ɣo mit puɔ̈th akölaköl agut aköl guum ɣok thïn. Na cɔk alɔn ŋɔ̈ɔ̈ŋ ɣok ke ɣok aa kɔc juëc looi bïk jak, na cɔk alɔn cïn ɣok käŋ, ke ɣok aa ŋot ɣo la käriëëc ëbën. 11Mäthkiɛn gen Korinth! Wek aa cuk lɛ̈k alanden ɣo lääu puɔ̈th. 12Nhiɛ̈rda tënë we akëc yit, aa wek aacï nhiɛ̈rdun tënë ɣo yit. 13Cït ëmën lɛ̈ɛ̈u ɣok puɔ̈th tënë we, wek ayɔ̈ɔ̈k ciɛ̈t we ye miɛ̈thkiɛ̈, bäk puɔ̈th lääu aya. 14Duɔ̈kkë röt mat kek kɔc këc wɛ̈t Jethu gam. Yeŋö kɔc la cök Nhialic nhom kek kɔc cïï la cök mat? Yeŋö ruɛl ku muɔ̈ɔ̈th cɔl aaye tök? 15Le mänh tɔ̈ kam Raan cï lɔc ku dɔc kek jɔŋrac? Yeŋö rɔm kɔc Krïthiaan kek kɔc cie Krïthiaan? 16Yeŋö luaŋ rëër Nhialic thïn cɔl aräm kek luaŋ kɔc ye ke jak cï kiɛ̈ɛ̈t door thïn? Ɣok aa luaŋ rëër Nhialic thïn. Cïmën cï Nhialic ye lueel ëlä, "Ɣɛn abï paandiɛ̈ looi ke kackiɛ̈ ku rɛ̈ɛ̈r ke keek ɣɛn abï ya Nhialicden ku wek aabï ya kackiɛ̈." 17Ku lueel Bɛ̈ny aya, "Wek aa dhil jäl kam kɔc këc gam ku tɛkkë we thook tënë keek. Duɔ̈kkë kë la guɔ̈p acuɔl rin adumuɔ̈ɔ̈m ye gɔɔt, ku wek aaba gam." 18"Ɣɛn abï ya wuurdun, ku wek aabï ya wätkiɛ̈ ku nyiɛ̈rkiɛ̈," lueel Bɛ̈ny Madhɔl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\