2 Korinth 8

1Miɛ̈thakäi, awïcku bäk tɛ̈ cï Nhialic dhɛ̈ɛ̈ŋde nyuɔɔth thïn tënë akuut kɔc cï gam Mathedonia ŋic. 2Cɔk alɔn cï kärɛc apɛi ke yök, ku wën cɔk kek aa kɔc ŋɔ̈ŋ aya, aake ye puɔ̈th miɛt apɛi tɛ̈ miööc kek. 3Alɛ̈u ba lɛ̈k we ayic lɔn kek aake ye miööc bïk käkken lik mukkë aa dhuɔl wei. Ku ayekë looi piänden ë röt. 4Ku keek aake ye ɣo lac thiëëc lɔn anhiarkë aya bïk la käk yekë ke gam tënë kɔc ë Nhialic Judia. 5Aacï röt kaŋ gäm Bɛ̈ny Jethu tueŋ, ku jɔl Nhialic ke cɔl aa gɛ̈m röt ɣo tɛ̈cït tɛ̈ wïc ye. Ee cuk ye tak lɔn bï kek käk cït käkkä gam. 6Këya, ku jɔlku Tito raan wäär jɔk ë luɔi kënë thiëëc bï la tueŋ kek ye, ku kony we bäk luɔidun path kënë thääp. 7Wek aa la gamdït. Aŋiɛckë apath yen tɛ̈ ye wek ye lɛ̈k kɔc thïn. Wek aa la ŋiɛ̈ɛ̈cdït cï wek röt gam puɔ̈u ëbën, ku nhiarkë ɣo. Wek aa käriëëc ëbën ŋiɛc looi apath. Ku këya, wek aa wïcku bäk miɔ̈cdun muk thïn. 8Acä ye lueel lɔn dhil wek ye looi, ku awiëc ba nyooth tɛ̈ nhiɛɛr kɔc kɔ̈k ye thïn bïk kony. Këya, awiëc ba ŋic tɛ̈ ye nhiɛ̈rdun yic thïn. 9Wek aa ŋic dhëëŋ Bänyda Jethu Krïtho cɔk alɔn yen ajak, ka cï bɛ̈n a raan ŋɔ̈ŋ ë riɛnkun, ku bï ŋääŋde ya kë yök wek jiɛɛk. 10Wɛ̈tdiɛ̈, apath bäk këwäär cäk jɔɔk runwäär thääp. Aa wek kɔc tueŋ cï luɔi kënë jɔɔk, ku acie jɔ̈k ë rot ë tɔ̈ wepuɔ̈th bäk luui këya. 11Ëmën, thääpkë luɔi wäär cäk jɔɔk. Luɔikë kë nhiarkë wepuɔ̈th cït tɛ̈wäär cäk guiër ye käk muɔ̈kkë ke ëmën. 12Na wïc ba miööc, ke Nhialic agam këdun ba gam këdun tɔ̈ thïn yic wïc ba gam, ku acie kë liu thïn. 13Acä ye lueel lɔn ye we jɔ̈t yiëth käthiek rin bï kɔc kɔ̈k käpuɔl muk. 14Kë luɛɛl ë lɔn na lak käjuëc ëmën, ke we kony kɔc cïn käŋ rin na lek käjuëc aköldä, ke ke kony we aya. Këlä, ke wek aabï röt kony wedhie ëbën. 15Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä rin miëth cï Nhialic gäm kɔc Itharel wäär ror liɛɛt, "Raan cï käjuëc kuany acïn käk cïï bɛn döŋ piny, ku raan cï käklik kuany acï ben la käk wïc." 16Ɣɛn alec Nhialic rin cï yen Tito cɔl anhiar we bï we kony, nhiɛ̈r thöŋ ke nhiɛ̈r nhiɛɛr ɣɛn we. 17Rin ɣok aacï Tito thiëëc bï la tënë we, go gam. Ku ë wïc bï cak la aya ë rot. 18Ku ɣok aa toc wämääth cï gam kek ye, raan theek akuut kɔc cï gam ëbën, rin ë yen Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k kɔc. 19Ku yeen aya ë raan cï akuut kɔc cï gam kuany bï cath kek ɣo tɛ̈ ɣɛ̈th ɣok kuɔɔnydan yeku looi bï Bɛ̈ny nhom guɔ̈p leec, ku nyoothku tɛ̈ nhiɛ̈rku luɔi buk aa kony. 20Acuk wïc bï la kɔc jiëëm ɣogup tɛ̈ ye ɣok käk cï juaarkä ŋiɛc luɔɔi thïn. 21Awïcku bï ya kë la cök yen yeku looi, ku acie Bɛ̈ny nhom ë rot ee raan nhom ëbën. 22Këya, ɣok aa toc wämääth dɛ̈t ke ke, wämääth cuk them arak juëc dhɔ̈l juëc ku acuk yök ke ye raan nhiar kuɔɔny. Ku cït ëmën ŋic yen we apɛi, anhiɛɛr bï we kony aya apɛi. 23Tito ë raan ye ɣok rɔm ku alui kek ɣɛn bï we kony, ku miɛ̈thakäi cath ke ye, aa kɔc tɔ̈ nyïn akuut kɔ̈k, ku aa lɛc Raan cï lɔc ku dɔc. 24Nyuɔ̈thkë ke nhiɛ̈rdun rin bï akuut kɔc cï gam tïŋ ku ŋickë, kë ye ɣok nhiam ë we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\