2 Korinth 9

1Acä wïc ba gɛ̈t tënë we rin kuɔɔny bäk looi tënë kɔc cï gam Judia. 2Rin aŋiɛc atɔ̈ wepuɔ̈th bäk kony, ku wek aaca lɛɛc tënë kɔc Mathedonia. "Aca lɛ̈k ke, Miɛ̈thakäi cï gam pan Akaya ë wïckë bïk kuɔɔny guɔ jɔɔk runwäär." Ku luɔidun nhiɛɛr wek ye bäk kony, acï kɔc juëc apɛi kamken wɛl puɔ̈th thïn bïk kony aya. 3Ëmën ɣɛn atoc miɛ̈thakäi cï gamkä rin bï lɛcdan ye ɣok we leec cïï ye lueth. Ku cït lɔn cï ɣɛn ye lueel, wek aabï yök ke we cï kuɔɔnydun guiir. 4Rin na le kɔc Mathedonia la kek ɣɛn Korinth, ku yökkë we ke we këc röt guiir, ke ɣok aabï gup yär apɛi tɛ̈ yök kek kë ye ɣok we leec ke këc rot looi, ku päl yär ë guɔ̈pdun ŋic ɣok we apɛi. 5Këya, aca tak lɔn puɔth yen ba wämäthakua cɔl aala tënë we ɣanhom tueŋ, bïk wëëu cäk lueel kaŋ kuɔ̈ɔ̈t yiic. Na jäl la ke yɔ̈k keek ke cäk mat yiic, ku abï rot nyooth lɔn ë wiëckë bäk looi piäthkun ke cïï lëk we. 6Aŋiɛckë apɛi lɔn raan pur domdït ë rap juëc tem, ku raan pur domkoor acïn rap juëc ye tem. 7Ŋɛk adhil këden bï gam cï guiir yepuɔ̈u ëbën gam, ke cïï nhom thiek tɛ̈dë ke mɛ̈c ye, rin Nhialic anhiar raan këde gam puɔ̈u ëbën. 8Ku alëu Nhialic bï gäm käjuëc apɛi, ku yïn abï la käjuëc path ye yïn kɔc kony akölaköl. 9Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Acï kɔc ŋɔ̈ŋ kony puɔ̈u ëbën, ku yeen abï rëër ke la cök akölriëëc." 10Ku Nhialic ë kɔ̈th cɔl alok bïk ya miëth ye cam abï käkkun juak yiic, ku abï we cɔl aala cök apɛi, bäk käjuëc ya gam tënë kɔc wïc kuɔɔny. 11Abï Nhialic looi bäk jak apɛi këriëëc ëbën bäk aa abiökruɛɛl akölaköl. Ku kɔc juëc aabï Nhialic leec tɛ̈ le ɣok kuɔɔnydun cäk wïc puɔ̈u ëbën gäm ke. 12Tɛ̈ luui wek këlä, ka cie käk wïc kɔc cï gam kek yakë ke lëu ë röt, wek aa kɔc juëc cɔl alec Nhialic. 13Ku rin luɔidun puɔth cï wek röt nyuɔɔth, kɔc juëc aabï Nhialic leec rin looi wek kä wïc Wɛ̈t Puɔth Yam Raan cï lɔc ku dɔc wäär cäk gam, ku ramkë ke ke ku raan ëbën. 14Ku rɔ̈ɔ̈kken yiic ë riɛnkun aabï kepuɔ̈th wel rin dhëëŋdït cï Nhialic gäm we. 15Lecku Nhialic rin miɔ̈cdïït cïn kë thöŋ kek cï gäm ɣo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\