2 Thethalonika 3

1Ëmën, tɛ̈ jɔl wɛ̈tdiɛ̈ wïïk, wek aa yɔ̈ɔ̈k miɛ̈thakäi bäk röök riɛnkua, rin bï wɛ̈t Bänyda lac thiëi piny ke diɛɛkde cïmën cï yen rot looi këya kamkun. 2Rɔ̈ɔ̈kkë aya bï Nhialic ɣo kony tënë kɔc rɛc, rin acie raan ëbën yen wɛ̈t gam. 3Ku Bɛ̈ny ë kë ye lueel tiɛɛŋ nhom, ku abï we dɛɛt puɔ̈th ku abï jɔŋrac gël bï ciɛ̈n kërɛɛc lui we. 4Ku Bɛ̈ny yen ë ye cɔl aŋicku alanden lɔn looi wek kë yeku lɛ̈k we, ku lɔn bï wek la tueŋ ke luɔikë këya. 5Ɣɛn ë röök bï Bɛ̈ny we cɔl aŋic nhiër Nhialic apɛidït. Ku yïk we riɛl puɔ̈u cïmën riɛl piände yen Krïtho. 6Miɛ̈thakäi, wek aa lëkku riɛl cï Bänyda Jethu Krïtho gäm ɣo bäk röt mɛɛc wei tënë miɛ̈thakäi aa dak rööt cie luui, cie käk cuk lɛ̈k ke ye looi. 7Week aŋiɛckë yen tɛ̈ dhil wek ɣo kiɛ̈ɛ̈t thïn, rin ɣok aa ɣo cie röt ë dak wäär rëër ɣok ke ë tök. 8Acïn kënë raan cuk kaŋ lööm ke këcku ɣɔɔc, ɣok aa ɣo ye luui aköl ku wɛ̈ɛ̈r, ee rin bï ciɛ̈n raan kamkun tɛ̈ɛ̈u këde piny bï yen ɣo kony. 9Kënë acuk looi, ku acie lɔn cïn ɣok yic buk we thiëëc ë miëth. Ɣok aacï luui, rin bäk ɣo kiɛ̈ɛ̈t bäk pïr cïmënda aya. 10Acuk lɛ̈k we wäär rëër ɣok ke ë tök, "Na ye raan kuec bï cïï lui ke duɔ̈kkë gɛ̈m këcam." 11Ɣok aa gät athör kënë rin ayeku piŋ ëmën lɔn rëër kɔc aa dak rööt cie luui kamkun, kɔc cie käkken ye looi, kɔc rëër ke ciik röt käk kɔc kɔ̈k yiic. 12Ɣok aa lëk kɔckä riɛl Bänyda Jethu Krïtho bïk pïr pïr path, ku yekë luui bïk röt muk käkken. 13Ku week, miɛ̈thakäi duɔ̈kkë dhɔ̈r luɔi këpath. 14Na le raan kuec bï wɛ̈t ca gɔ̈t athör kënë yic cïï gam, ke muɔ̈kkë nhom ku yakë gɔ̈ɔ̈r, ee rin bï ŋic lɔn yen kërac yen looi. 15Ku duɔ̈kkë ye ciëëŋ cïmën raan la ater ke we, luɔikë cïmën mɛnhkui dun wiɛ̈ckë bï käŋ ŋic. 16Bï Bɛ̈ny nhom guɔ̈p, raan ɣo gäm dɔ̈ɔ̈r we yiëk dɔ̈ɔ̈r, kuat këriëëc ëbën yic akölaköl. Ku rëër ke we ëbën. 17Ɣɛn Paulo, ɣɛn agät ë muɔ̈th kënë ë ciɛɛndiɛ̈, kënë yen ë tɛ̈ ye ɣɛn riɛnkiɛ̈ gät thïn athör ya gɔ̈t ëbën cök, kënë yen ë tɛ̈ ye ɣɛn ye gät thïn. 18Bï dhëëŋ Bänyda Jethu Krïtho rëër kek we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\