2 Timothï 1

1Ee ɣɛn Paulo atuny Jethu Krïtho cï tooc ba kɔc bɛ̈n lɛ̈k pïïr cï thɔn rɛ̈ɛ̈r ke Jethu Krïtho. 2Tënë Timothï, manhdiɛ̈n nhiaar, bï Nhialic Wäda ku Jethu Krïtho Bänyda yï ŋuään ku yïk yï dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r. 3Nhialic yen ya door puɔ̈n cïn yic diu, aya leec cïmën wärkuan dït. Aya leec tɛ̈ tɛk ɣɛn we tɛ̈ röök ɣɛn aköl ku wɛ̈ɛ̈r. 4Ɣɔn cï wek dhiau rin cï ɣok puɔ̈k aya tak, ku awiëc ku ba we bɛn tiŋ, rin ba puɔ̈u miɛt. 5Lɔn ye wek kɔc cï gam ë yic amuɔ̈k nhom, ku athöŋ kek tɛ̈cït tɛ̈ cï moordït Loith ku jɔl aa moor Yunïth gɛm thïn aya. Aya yök ɣapuɔ̈u lɔn cï yïn gam aya. 6Ee rin ë wɛ̈t kënë yen aye ɣɛn yï lɛ̈k ba miɔ̈c wäär cï Nhialic yiëk yï, wäär tɛ̈ɛ̈u ɣɛn ɣacin yïnhom ba yï dɔɔc cɔl arɛ̈ɛ̈r ke dɛ̈p yïpuɔ̈u. 7Wëi cï Nhialic yiëk ɣo acie ɣo cɔl ariɔ̈c. Wëi Nhialic ë ɣo yiëk riɛl, ku nhiarku röt, ku ye raan rot muk apath bï kërac cïï loi. 8Duk rot ye yök ciɛ̈t yï bï guɔ̈p yär tɛ̈ lëk yïn kɔc wɛ̈t Bänyda, ku yeen aya, duk rot yök ke yï bï guɔ̈p yär rin cï ɣa mac wɛ̈tde. Mät rot ɣa ba gum rin Wɛ̈t Puɔth Yam, ku Nhialic abï yiëk riɛl ba luui rin wɛ̈tde. 9Yeen acï ɣo kony ku acï ɣo lɔc buk aa kacke, ku acie rin këpuɔth cuk looi, ee rin këden wïc. Ku acï Nhialic guiir këya rin piathde. Ku tɛ̈wäär këc piny guɔ cak, Nhialic ëcï Jethu Krïtho guiir bï ɣo nyuɔ̈th piathde. 10Ku ëmën Jethu Krïtho acï lɔc ku dɔc, aluäŋda acï riɛl thou tiaam, ku bïï Wɛ̈t Puɔth Yam la gɛi cït ruɛl. Ku yïk ɣo pïr akölriëëc ëbën. 11Nhialic acï ɣa kuany ba ya atuuc ku ya raan piööc ba Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k kɔc. 12Ee wɛ̈t kënë yen aguum ɣɛn käkkä ëmën. Ɣɛn ŋot ɣa këc puɔ̈u pɛ̈k wei, rin ɣɛn aŋic raan cï ɣɛn wɛ̈tde gam, ku aŋiɛc alanden lɔn yeen ala riɛl, ku abï kë cï thɔn tiit apath agut cït aköl bï yen bɛn la dhuk. 13Muk wël puɔth yith ca piɔ̈ɔ̈c tënë yï nhïïm apath, ke cït käk ba buɔɔth cök piɛ̈rdu yic. Ku rɛ̈ɛ̈r ë gam ku nhiër yic, käk ye yök rin ye wek tök kek Jethu Krïtho. 14Muk käpuɔth cï thɔ̈n yï apath ë riɛl Wëi Nhialic rɛ̈ɛ̈r kek ɣo. 15Yïïn aŋic lɔn cï kɔc ke rɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn ëbën pan Athia, agut Pigeluth ku Ɣërmojinïth, kuec piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ ku jiëlkë. 16Bï Nhialic paan Onethiporuth dɔɔc rin acï ɣɛn kony bï ɣɛn a muɔɔc miëth, ku cïï guɔ̈p riɔ̈c wɛ̈t cï ɣa mac. 17Ku nawën la ɣëët Roma akëc bɛ̈n gääu, acï tɛ̈ tɔ̈ ɣɛn thïn bɛ̈n yɔ̈ɔ̈p apɛi agut tɛ̈ yök yen ɣa. 18Yeen abï Bɛ̈ny Jethu cɔl ayök këpath aköl bï yen bɛn la dhuk. Ku yïïn aŋic apath yen tɛ̈ cï yen ɣa kuɔny thïn pan Epethuth.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\