2 Timothï 4

1Yïn adhiɛl lɛ̈k Nhialic nhom ku Jethu Krïtho yen bï luŋ kɔc ëbën luk aköldä, kɔc pïr ku kɔc cï thou rin bï yen bɛ̈n kek bäänyde. 2Piɔ̈ɔ̈c kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam, ku dɛɛt ë kenhïïm apath bïk piŋ tɛ̈dë ke cïk piŋ. Ku cök kenhïïm ku lɛ̈k ke bïk kepuɔ̈th dɛɛt ke piɔ̈ɔ̈c ke, ke yï cï rot päl piny. 3Ala aköl bï bɛ̈n aköl cïï kɔc bï bɛn piŋ ë yic, ku aabï käkken nhiarkë aa buɔɔth cök. Ku keek aabï kɔc piööc juëc aa mat nhïïm, bïk ke aa lɛ̈k käk kek nhiarkë bïk ke aa piŋ. 4Keek aabï kuec bïk wɛ̈t ë yic cïï ye piŋ, ku aa anyïkööl kek yekë nhiaar. 5Ku ye rot duut këriëëc yic ëbën ku ye kärɛc guum, loi kë ye raan Wɛ̈t Puɔth Yam ë Nhialic piɔ̈ɔ̈c, ku ye luɔidu looi ëbën ke yï aluaŋ Nhialic. 6Wɛ̈ikiɛ̈ acït ajuër cï juër Nhialic. Acï looi bï ke ye luɔ̈ɔ̈i. Ku ëmën, aköl bï ɣɛn thou acï ɣëët. 7Ɣɛn acï luɔidiɛ̈ looi apath, ɣɛn acï luɔidiɛ̈ looi ëbën, cïmën raan kɛ̈ɛ̈c cie dhuk ciëën tɔŋ yic, ɣɛn acï luɔi cï Jethu yiëk ɣɛn thääp cïmën raan cï kɔc wuɔ̈r, ɣɛn acï rëër alanden ke ɣa ye raan cï gam. 8Ëmën, ariöp bï yiëk ɣɛn ke ɣa ye raan ye Nhialic piɛ̈rdiɛ̈ tïŋ ke la cök, ariöp yen ye Jethu, yen Bɛ̈ny kɔc tɛ̈k yith, abï yiëk ɣɛn aköl luŋdït, ku acie ɣɛn ɣatök, abï yiëk kɔc tit ye aya ke nhiar aköl bï yen bɛn bɛ̈n. 9Them apɛi ëmën ku ba bɛ̈n tënë ɣa. 10Demath acï pïr pinynhom nhiaar, ke yeen acï kat tënë ɣa, yeen acï la Thethalonika. Krïthkïnth acï la Galatia ku Tito acï la Dalmatia. 11Ee Luka yetök yen arɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn. Cɔl Marko ku bäkkë tënë ɣa, rin yeen alëu ku bï ɣa kony ë luɔi. 12Tikikuth aca tuɔɔc Epethuth. 13Tɛ̈ bï yïn, ke yï luëth alanhdiɛ̈n wiir ca nyääŋ Troath tënë Karputh, bɛ̈ɛ̈i athör aya, athör cï looi ë biöök. 14Raan thɔ̈th cɔl Alekdhändɛ̈r acï ɣɛn luɔ̈i kërac apɛi, yeen abï Nhialic luɔ̈i kë thöŋ kek kë cï looi. 15Ba rot tiit ye apath, rin acï kuec wɛ̈t yeku lueel ku ye wïc bï thɔ̈r. 16Acïn raan tök cï kɔ̈ɔ̈c kek ɣɛn aköl tueŋ yen ɣɛ̈th ɣɛn luk yic, raan ëbën ëcï jäl ɣakɔ̈u. Acä wïc ku bï Nhialic kuɛɛn kekɔ̈ɔ̈th. 17Ku Nhialic acï ɣɛn bɛ̈n kony ku yïk ɣa riɛl, agut tɛ̈ bï ɣɛn wɛ̈t Nhialic lɛ̈k kɔc cie kɔc Itharel ëbën ku bïk piŋ. Ku ɣɛn acï bɛ̈n poth bï ɣɛn cïï tëm ë nöök. 18Ku Nhialic abï ɣɛn kuɔ̈ny bei kärɛc jɔŋrac yiic ëbën. Ku abï ɣɛn nyaai ke ɣa puɔl guɔ̈p, bï ɣa ɣäth paande ë bäänyde yic. Yeen abï ya theek akölriëëc ëbën! Yenakan. 19Prithkila ku Akuila aa ya muɔ̈ɔ̈th, ku jɔl aa mïth Onethiporuth. 20Eratuth arɛ̈ɛ̈r Korinth, ku Tropimuth aca nyääŋ Miletuth rin ë tuany. 21Them apɛi ku ba bɛ̈n ke rut këc ɣëët. Week aacï Ebuluth, Pudenth, Linuth, ku Klaudia muɔ̈ɔ̈th, ku jɔl aa wämäthkuan kɔ̈k cï gam. 22Bï Bɛ̈ny Nhialic rëër ke wɛ̈ikun. Dhëëŋ Nhialic abï rëër ke we ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\